Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > 2023 Noir Film Fest přiváží o víkendu na hrad Český Šternberk nejen Batmana

2023 Noir Film Fest přiváží o víkendu na hrad Český Šternberk nejen Batmana

Foto: Flipper77 / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 CZ
Foto: Flipper77 / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 CZ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gotický hrad Český Šternberk, leží­cí asi 40 minut jiho­vý­chod­ně od Prahy, se o víken­du opět sta­ne vhod­ným hos­ti­te­lem 11. roč­ní­ku Noir Film Festivalu. Letošní roč­ník, kte­rý se koná od čtvrt­ka 24. srp­na do nedě­le 27. srp­na, nabíd­ne pou­ta­vou pře­hlíd­ku kla­sic­kých fil­mo­vých noi­ro­vých skvos­tů, čes­kých pří­spěv­ků do Hollywoodu a spe­ci­ál­ní zamě­ře­ní na novi­no­vý noir.

Letošní roč­ník Noir Film Festivalu se také hlá­sí k iko­nic­ké posta­vě Batmana, kte­rá v posled­ních 30 letech oží­vá v řadě stá­le ponu­rej­ších neo-noirových sním­ků. Sekce se zabý­vá vývo­jem této posta­vy od komik­so­vé­ho výtvo­ru k sym­bo­lu tem­no­ty.

Představí se roz­ma­ni­tý výběr fil­mů o Batmanovi, od gotic­ké kla­si­ky Tima Burtona Batman z roku 1989 přes str­hu­jí­cí Temného rytí­ře Christophera Nolana, ani­mo­va­nou kome­dii The LEGO Batman Movie až po nedáv­ný film Matta Reevese The Batman, kte­rý uka­zu­je mno­ho­stran­nou pří­tom­nost Temného rytí­ře ve svě­tě noir.

„Temný rytíř noir povstal,“ říká v tis­ko­vé zprá­vě Ondřej Čížek, kurá­tor sek­ce Batman Noir na letoš­ním Noir Film Festivalu. „Když ho kres­líř Bob Kane a sce­náris­ta Bill Finger na kon­ci tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí for­mo­va­li, čer­pa­li inspi­ra­ci ze čtyř zdro­jů.“

„Vizionářské plá­ny Leonarda Da Vinciho na léta­jí­cí stroj urči­ly podo­bu Batwings; Zorro uspo­ko­jil dvo­jí identi­tu a jes­kyn­ní úkryt. Nakonec to však byl pul­po­vý cha­rak­ter a fil­mo­vý brak, kte­rý obě­ma tvůr­cům dodal punc noi­ro­vé tem­no­ty.“

Součástí letoš­ní­ho Noir Film Festivalu je také spe­ci­ál­ní sek­ce Češi v Hollywoodu, kte­rá vzdá­vá hold vliv­ným čes­kým osob­nos­tem, jež se zapsa­ly do ame­ric­ké­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Přestože Češi netvo­ři­li masiv­ní fil­mo­vou kolo­nii jako někte­ré jiné evrop­ské komu­ni­ty, řada z nich se přes­to doká­za­la zapsat do his­to­rie Hollywoodu.

Za zmín­ku sto­jí Hugo Haas a Jiří Voskovec, kte­ří se z před­ních osob­nos­tí čes­ko­slo­ven­ské mezi­vá­leč­né diva­del­ní a fil­mo­vé scé­ny sta­li v USA cha­rak­ter­ní­mi her­ci. Na letoš­ním fes­ti­va­lu bude před­sta­ve­no Voskovcovo účin­ko­vá­ní v legen­dár­ním dra­ma­tu Sidneyho Lumeta Dvanáct rozhně­va­ných mužů z roku 1957 a ame­ric­ký debut Hugo Haase Pickup z roku 1951, kte­rý pro­du­ko­val, napsal, reží­ro­val a hrál v něm.

Na hra­dě Český Šternberk se obje­ví také exis­ten­ci­ál­ní dra­ma Gustava Machatého Žárlivost z roku 1945. Ačkoli reži­sér Extáze obvykle neměl v Hollywoodu žád­né záslu­hy, ten­to pro­jekt zna­me­nal uni­kát­ní počin. Herečku Florence Marly, jejíž kari­é­ra ved­la z Československa do Francie a nako­nec do Hollywoodu, bude repre­zen­to­vat film Tokijský Joe z roku 1949, v němž si zahrá­la po boku Humphreyho Bogarta.

Na letoš­ním Noir Film Festivalu se bude pro­mí­tat také neo-noirová kla­si­ka čes­ké­ho reži­sé­ra Ivana Passera z roku 1981 Cutter’s Way s Jeffem Bridgesem a Johnem Heardem v hlav­ních rolích.

„Hollywood - stej­ně jako celé Spojené stá­ty - vždy z vel­ké čás­ti tvo­ři­li při­stě­ho­val­ci a jejich potom­ci. Evropští Židé, Němci, Francouzi, Britové, Irové, Italové nebo poz­dě­ji Latinoameričané vytvo­ři­li pověst­ný tavi­cí kotel, jehož roz­ma­ni­tost pomoh­la utvá­řet spe­ci­fic­ký cha­rak­ter ame­ric­ké fil­mo­vé kul­tu­ry,“ říká dra­ma­turg Milan Hain.

„Češi, respek­ti­ve Čechoslováci, nikdy nevy­tvo­ři­li v Hollywoodu tak masiv­ní fil­mo­vou kolo­nii, jako napří­klad,

němec­ky mlu­ví­cí emi­gran­ti, tak­že se čas­to muse­li spo­lé­hat spí­še sami na sebe než na své roz­sáh­lé pro­fes­ní a osob­ní vaz­by. Přesto se něko­li­ka z nich poda­ři­lo výraz­ně pro­sa­dit.“

Festivalová sek­ce Newspaper Noir osvět­lu­je význam­nou roli, kte­rou novi­ná­ři hrá­li ve fil­mo­vých noi­ro­vých pří­bě­zích na pře­lo­mu 40. a 50. let. Tyto posta­vy, vyzna­ču­jí­cí se cynis­mem, wor­ko­ho­lis­mem a čas­to i sex-appealem, vnes­ly do toho­to žán­ru jedi­neč­ný pohled. Představeny budou fil­my jako Deadline - U.S.A. z roku 1952 a Chicago Deadline z roku 1949, jejichž hrdi­no­vé pra­cu­jí v novi­no­vé sfé­ře.

Tvorba sce­nárist­ky a pro­du­cent­ky Joan Harrisonové, úzce spja­té s Alfredem Hitchcockem, bude na letoš­ním Noir Film Festivalu osla­ve­na v retrospek­ti­vě. Bude vyzdvi­žen její vliv na pro­slu­lé fil­my jako Rebecca, Podezření a Sabotér, což osvět­lí její zásad­ní spo­lu­prá­ci s mis­trem napě­tí.

Festival dále roz­ši­řu­je své obzo­ry také o argen­tin­ský noir, kte­rý nabí­zí pohled na společensko-politickou kra­ji­nu země v polo­vi­ně 20. sto­le­tí. Filmy jako Černý upír z roku 1953, Šelma musí zemřít z roku 1952 a Hořké ston­ky z roku 1956 uka­zu­jí jedi­neč­nou nara­tiv­ní tapi­se­rii utka­nou v bouř­li­vém obdo­bí argen­tin­ských dějin.

Další infor­ma­ce o pro­gra­mu Noir Film Festivalu, vstu­pen­kách a spe­ci­ál­ních pro­jek­cích najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách fes­ti­va­lu nebo sle­duj­te jeho kaná­ly na soci­ál­ních sítích Facebook, Twitter a Instagram.


Zdroj: Noir Film Festival


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92107 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72103 KB. | 13.04.2024 - 02:44:44