Kritiky.cz > Seriály > Ahsoka: první dojmy

Ahsoka: první dojmy

Photo @ Disney+
Photo @ Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano popr­vé Star Wars fanouškům před­sta­vi­la v ani­mo­va­ném fil­mu Klonové vál­ky, a ačko­liv byla zpo­čát­ku veli­ce nepo­pu­lár­ní, skr­ze 5 sérií stej­no­jmen­né­ho seri­á­lu a poslé­ze i pří­le­ži­tost­né půso­be­ní v nava­zu­jí­cím seri­á­lu Povstalci si fanouš­ky nako­nec zís­ka­la a dnes pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vy napříč celou ságou. Když byla čer­ven­ci roku 2018 ozná­me­na obno­ve­ná finál­ní řada Klonových válek a s ní i Ahsočin návrat, fanouš­ci jása­li, a stej­ně tak i když se popr­vé obje­vi­la v hra­né podo­bě v seri­á­lu Mandalorian. A prá­vě díky této popu­la­ri­tě se nyní může Ahsoka rado­vat z vlast­ní­ho hra­né­ho seri­á­lu, jehož prv­ní dvě epi­zo­dy na Disney+ při­stá­ly vče­ra (respek­ti­ve u nás  dnes v 3 hodi­ny ráno).

Ahsoka je oprav­do­vý poklad pro fanouš­ky Star Wars. Dave Filoni, pada­wan George Lucase, se kte­rým spo­lu­vy­tvo­řil seri­ál Klonové vál­ky násled­ně se více či méně podí­lel na Povstalcích, Odboji, Vadné vár­ce, Příbězích rytí­řů Jedi zde kom­bi­nu­je vše, co se za téměř 20 let u Lucasfilmu v oddě­le­ní ani­ma­ce nau­čil a ješ­tě zdo­ko­na­lu­je své schop­nos­ti coby reži­sér hra­ných seri­á­lů (zre­ží­ro­val něko­lik epi­zod MandalorianaBoby Fetta) a při­ná­ší napros­to fan­tas­tic­kou prv­ní epi­zo­du. Tón a styl nato­če­ní jsou vlast­ně jaká­si kom­bi­na­ce původ­ní tri­lo­gie, preque­lo­vé tri­lo­gie (Filoni vždy tyto dva sty­ly kom­bi­no­val mis­tr­ně), samo­zřej­mě Povstalců, a do toho tro­chu Indiana Jonese, něja­kých samu­raj­ských fil­mů a špet­ka toho wes­ter­nu. V seri­á­lu se vra­cí něko­lik hlav­ních i ved­lej­ších postav ze seri­á­lu Povstalci, a jejich pře­chod z ani­mo­va­né do hra­né podo­by nemohl být lep­ší. Mary Elizabeth Winstead jako Hera Syndulla je skvě­lá, v zele­ném make-upu mož­ná občas půso­bí zvlášt­ně, ale posta­vu ztvár­ňu­je veli­ce věr­ně před­lo­ze. Vrací se i ast­ro­mech Chopper, kte­ré­ho dabu­je sám Filoni, a zde sice nelze mlu­vit o herec­kém výko­nu, ale je ale­spoň vhod­né zmí­nit, že v „hra­né“ podo­bě fun­gu­je na výbor­nou. To samé může­me říct o dro­i­du Huyangovi, kte­ré­ho opět dabu­je David Tennant. Natasha Liu Bordizzo pře­bí­rá roli man­da­lo­ri­an­ky Sabine Wren, a z nových her­ců sta­rých postav je asi nej­lep­ší - Sabine půso­bí per­fekt­ně, úpl­ně jako ani­mo­va­ná ver­ze, a ješ­tě k tomu před­vá­dí skvě­lý herec­ký výkon. No a samo­zřej­mě se vra­cí Rosario Dawson jakož­to titul­ní hrdin­ka, a stej­ně jako ve svých před­cho­zích dvou epi­zo­dách v jiných seri­á­lech je i zde špič­ko­vá. Po Ashley Eckstein pře­vza­la roli s hrdos­tí a s umem, a půso­bí jako při­ro­ze­né pokra­čo­vá­ní sto­ic­ké a zku­še­né Ahsoka z Povstalců. Nově pří­cho­zí zápo­rá­ci jsou Baylan Skoll a Shin, a zatím o nich mno­ho neví­me, zejmé­na o tiché učed­ni­ci Shin v podá­ní Ivanny Sakhno. Oba jsou ale zatím skvě­lí, půso­bí zlo­věst­ně ale záro­veň kom­plex­ně a ne čer­no­bí­le, a hlav­ně Ray Stevenson (kte­rý nás bohu­žel tři měsí­ce před pre­mi­é­rou opus­til a jemuž je prv­ní epi­zo­dy věno­vá­na) zatím Bayalna hra­je špič­ko­vě.

Více na Kritiky.cz
Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování sv...
Kniha tvůrčího života Chcete, aby váš život konečně vzal jiný směr, a vy si konečně uskutečnili své dávné a s...
Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku Dítě není nepopsaný list papíru, ve skutečnosti je hustě popsaná kniha, která je prvních p...
Ghost of Tsushima už 16. 10. obdrží výrazný patch 1.1,... Ghost of Tsushima už 16. 10. obdrží výrazný patch 1.1, který do hry přinese kupu novinek. Če...
Filmové premiéry v únoru 2012 02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael objevují nové a nepř...

Druhou epi­zo­du pak zre­ží­ro­va­la na Oscara nomi­no­va­ná Steph Green, kte­rá pra­co­va­la mimo jiné na Boba Fettovi či seri­á­lo­vých Watchmen. tato epi­zo­da je mož­ná malič­ko slab­ší, ovšem zase v ní dojde k zají­ma­vým odha­le­ním, tak­že si to tím tro­chu vyna­hra­dí. Vizuální efek­ty jsou v obou epi­zo­dách skvě­lé, zatím mož­ná nej­lep­ší ze všech hra­ných Star Wars seri­á­lů, akce šla­pe, snad jen dia­log občas tro­chu drh­ne, ale ne dost závaž­ně na to, aby tím seri­ál utr­pěl. V budouc­nu se mimo­cho­dem může­me těšit na epi­zo­dy od reži­sé­rů jako jsou Peter Ramsey (Spider-Man: Paralelní svě­ty, Mandalorian) či Rick Famuyiwa (reži­sér mno­ha oblí­be­ných epi­zod Mandaloriana).

A nyní důle­ži­tá otáz­ka: může­te se na Ahsoku dívat, když jste nevi­dě­li Klonové vál­ky a/nebo Povstalce? Podle mého názo­ru ano, pro­to­že vám pilot­ní díl struč­ně vysvět­lí vše důle­ži­té a uve­de do děje. Ovšem mož­ná si seri­ál tolik neu­ži­je­te, pro­to­že nebu­de­te mít k posta­vám a vlast­ně k celé záplet­ce až tak vel­ký vztah. Ale pokud se nechce­te před zhléd­nu­tím Ahsoky dívat na 11 sérií ani­mo­va­ných seri­á­lů (což je pocho­pi­tel­né, ovšem pokud jste vel­cí fanouš­ci Star Wars, dopo­ru­čo­val bych vám se na ně podí­vat tak jako tak, pro­to­že když se dosta­ne­te přes 2 slab­ší série Klonových válek, čeká vás veli­ce solid­ní a zábav­ná jíz­da, i když s lehce kolí­sa­vou kva­li­tou), zkus­te se ale­spoň podí­vat na epi­zo­dy pod­le toho­to sezna­mu. Podle mě je pří­liš struč­ný, ale ale­spoň vám posta­vu Ahsoky před­sta­ví a veli­ce rych­le odvy­prá­ví její pří­běh.


Podívejte se na hodnocení Ahsoka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23464 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69798 KB. | 01.12.2023 - 14:12:55