Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Americká spravedlnost: Texaský strážce zákona v podání Thomase Janea si to rozdává s teroristou z IRA

Americká spravedlnost: Texaský strážce zákona v podání Thomase Janea si to rozdává s teroristou z IRA

Photo © Vertigo Média Kft.
Photo © Vertigo Média Kft.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ostřílený texaský stráž­ce záko­na si to roz­dá s tero­ris­tou z IRA ve fil­mu One Ranger, kte­rý se po své pre­mi­é­ře na stre­a­mo­va­cích služ­bách VOD minu­lý měsíc prá­vě pro­mí­tá v praž­ských kinech. Navzdory slib­né béč­ko­vé výpra­vě, někte­rým chut­ným herec­kým výko­nům a sluš­ně nato­če­ným akč­ním scé­nám je ten­to film zkla­má­ním, je plo­chý a nevý­raz­ný a nako­nec se nepo­ve­dl.

Thomas Jane hra­je titul­ní­ho muže záko­na One Rangera, váž­ně hovo­ří­cí­ho texaské­ho ste­re­o­ty­pa pří­mo z 90. let 19. sto­le­tí. V úvod­ní scé­ně fil­mu, kte­rá by klid­ně moh­la vypad­nout z auten­tic­ké­ho dobo­vé­ho wes­ter­nu, Janeův ran­ger Alex Tyree vysto­pu­je v drs­né texaské pouš­ti indi­á­na na útě­ku.

Současné udá­los­ti nabe­rou spád ve chví­li, kdy se ran­ge­ro­vi do ces­ty posta­ví terén­ní vůz plný ban­kov­ních lupi­čů, kte­rý je pro­ná­sle­do­ván poli­cií. Padouši roz­stří­le­jí poli­cej­ní křiž­ník a ran­ger sejme tři mexic­ké ban­di­ty pomo­cí dale­ko­nos­né puš­ky... ale jejich vůd­ce, kte­rým je sho­dou okol­nos­tí tero­ris­ta IRA Declan McBride (Dean Jagger), uprch­ne do Mexika.

Zbytečně kom­pli­ko­va­ným sle­dem udá­los­tí, kvů­li nimž Alex dva­krát pro­sí agent­ku brit­ské taj­né služ­by Jennifer Smithovou (Dominique Tipperová, Janeova kole­gy­ně ze seri­á­lu The Expanse), aby mu pomoh­la tero­ris­tu vypá­t­rat, se texaský stráž­ce záko­na oci­tá v Londýně, kde na něj pichla­vý nad­ří­ze­ný (John Malkovich, sedí­cí po celou dobu své­ho vystou­pe­ní v kan­ce­lá­ři) ště­ká obvyk­lé roz­ka­zy, aby zůstal v řadě.

Jakmile se děj pře­su­ne do Londýna, moh­li bychom oče­ká­vat zábav­nou akč­ní kome­dii typu „ryba na suchu“, v níž Janeův kov­boj ztres­tá pár roz­váš­ně­ných chu­li­gá­nů, roz­bi­je pořád­ný odpo­led­ní čaj, mož­ná dokon­ce pozdra­ví něja­kou krá­lov­skou rodi­nu a při­tom vypliv­ne tabák z úst... no pros­tě obvyk­lá ruti­na Krokodýla Dundeeho.

Ale ne. Kromě poklo­ny za kov­boj­ský klo­bouk je fakt, že Janeova posta­va je cho­dí­cí texaský ste­re­o­typ stří­le­jí­cí po Londýně, zce­la igno­ro­ván, pro­to­že Jeden ran­ger se mění v jakési níz­ko­roz­počto­vé Patriot Games. Ve sku­teč­nos­ti je Janeova posta­va pro pří­běh do znač­né míry nepod­stat­ná, pro­to­že veš­ke­rou poli­cej­ní prá­ci odvá­dí agent Smith; Alex je tam pro­to, že je jedi­nou oso­bou, kte­rá vidě­la tero­ris­tu, což do pří­bě­hu nikdy neza­pa­dá.

Připomíná něco na způ­sob Nicka Nolteho nebo Sama Elliotta, Jane je sku­teč­nou ozdo­bou Jednoho stráž­ce a při­po­mín­kou toho, že má na to, aby něco tako­vé­ho utá­hl, až nebu­de odká­zán na ved­lej­ší role v Letadle peněz nebo na titu­ly z kon­ce kari­é­ry Bruce Willise.

Akce v One Ranger je kom­pe­tent­ní, i když se z vel­ké čás­ti ome­zu­je na tři scé­ny pěst­ních sou­bo­jů mezi Janeovým ran­ge­rem a ukra­jin­ským padou­chem Olegem, kte­ré­ho pěk­ně ztvár­nil fran­couz­ský mis­tr bojo­vých umě­ní Jess Liaudin. V těch­to krát­kých momen­tech může­me spat­řit zárod­ky uspo­ko­ji­vé­ho akč­ní­ho fil­mu typu „ryba na suchu“, kte­rým se One Ranger nikdy nesta­ne.

Jednoho Rangera napsal a reží­ro­val vete­rán béč­ko­vých fil­mů Jesse V. Johnson, kte­rý má v posled­ní době na svém kon­tě něko­lik lep­ších sním­ků hvězdy bojo­vých umě­ní Scotta Adkinse: Pomsta a Vymáhač dlu­hů. Přestože však má všech­ny před­po­kla­dy k tomu, aby ten­to film uspěl, míjí se s ním účin­kem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Americká spravedlnost na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66654 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71980 KB. | 23.07.2024 - 16:23:23