Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %

Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %

Photo © Walt Disney Pictures
Photo © Walt Disney Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí díl fil­mo­vé série se super­hr­di­nou Ant-Manem se sko­ro celý ode­hrá­vá v říši kvan­to­vých čás­tic, do níž jsou krát­ce po začát­ku fil­mu nedo­pat­ře­ním vta­že­ni jak hlav­ní hrdi­na Scott (Paul Rudd), jeho žena Hope (Evangeline Lilly) a jejich sko­ro dospě­lá dce­ra Cassie (Kathryn Newton), tak i pra­ro­di­če Hank (Michael Douglas) a Janet (Michelle Pfeiffer). Všichni náh­le zjiš­ťu­jí, že říše kvant je mno­hem roz­sáh­lej­ší a kom­plex­něj­ší, než si dopo­sud mys­le­li (resp. Janet o tom celou dobu vědě­la, ale tak nějak se zdrá­ha­la o tom ostat­ním pově­dět). Mimo jiné se v ní vysky­tu­jí celé samo­stat­né svě­ty žijí­cí vlast­ním živo­tem, kte­ré jsou plné vše­li­ja­kých roz­to­div­ných bytos­tí. Což činí z fil­mu Ant-Man a Wasp: Quantumaniatako­vý mix Marvelu a Star Wars, z něhož však nedo­pat­ře­ním vylezlo cosi straš­li­vě ošk­li­vé­ho a bru­tál­ně digi­tál­ně pře­plá­ca­né­ho.

Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze
Photo © Walt Disney Pictures

 

Naši hrdi­no­vé skon­čí ve svě­tě, kte­rý se krčí pod kru­to­vlá­dou doby­va­te­le Kanga (Jonathan Majors), jenž je pro­slu­lým niči­te­lem vesmí­rů, ale záro­veň je v tom­to svě­tě uvěz­něn. Posláním Scotta a jeho rodi­ny se tudíž sta­ne kro­mě návra­tu domů i pora­že­ní Kanga a vydo­by­tí svo­bo­dy pro všech­ny ostat­ní. Zároveň je potře­ba zabrá­nit tomu, aby Kang uni­kl zpět na Zemi spo­lu s nimi, pro­to­že to by skon­či­lo kata­stro­fou.

K tomu je potře­ba říct, že Kang je coby padouch skvě­lý, cha­risma­tic­ký, pozo­ru­hod­ně nejed­no­znač­ný a mís­ty i pat­řič­ně děsu­pl­ný. S pře­hle­dem se řadí k tomu nej­lep­ší­mu, co může ten­to film nabíd­nout. Avšak vzhle­dem k tomu, že vše­ho­schop­ný Kang má být něco jako nový Thanos, tak je evi­dent­ní, že Ant-Man a spol. jsou opro­ti němu zou­fa­le sla­bí. Poněkud impo­tent­ní scé­nář tudíž dělá všech­no pro­to, aby Kang nepo­u­ží­val napl­no své schop­nos­ti (resp. čas­to zapo­mí­nal na to, že je vůbec má), aby hrdi­no­vé pro­ti němu měli ale­spoň něja­kou šan­ci. Až je to občas dost k smí­chu.

Snaha vyhnout se za kaž­dou cenu jaké­ko­li váž­něj­ší osu­do­vos­ti nebo dokon­ce tragič­nos­ti jde ruku v ruce s tím, že Ant-Man a Wasp: Quantumaniamá být pře­se všech­no odpo­čin­ko­vou a roz­ju­cha­nou zába­vou pro malé i vel­ké, v níž hra­jí prim moti­vy jako rodin­ná pospo­li­tost nebo stme­lo­vá­ní Scotta s jeho dce­rou. Jakákoli sna­ha o emo­ci­o­nál­ní dopad se ale míjí účin­kem, za což mohou z jed­né čás­ti jalo­vé dia­lo­gy a z dru­hé čás­ti topor­né výko­ny her­ců, kte­ří strá­vi­li val­nou vět­ši­nu natá­če­ní před zele­ným poza­dím (asi 95 pro­cent fil­mu se ode­hrá­vá v kom­plet­ně digi­tál­ním svě­tě), kde nemě­li pořád­ně na co rea­go­vat. Velmi smut­ně se to pro­je­vu­je zejmé­na u Michaela Douglase, kte­rý je v prů­bě­hu fil­mu nucen dělat a říkat věci, kvů­li nimž mi ho bylo upřím­ně líto. Snad mu za to ale­spoň dob­ře zapla­ti­li. Bill Murray hra­je vari­a­ci na Lando Calrissiana ze Star Wars (v pod­ni­ku, kte­rý vypa­dá jako kan­tý­na ze Star Wars) a je na plát­ně asi tři minu­ty cel­kem.

Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze
Photo © Walt Disney Pictures

 

Více na Kritiky.cz
Vražda bez soucitu Julia Schwarzová, soudní patoložka, nemůže stále zapomenout na vraždu svého bratra, která s...
Stíny v mlze - Prank Nevím, jak si pan Zapletal představuje, že se mladí lidé vyjadřují nebo na co dělají na int...
Travis Langley - Batman and Psychology (100%) Najčastejšie zobrazovaným komiksovým hrdinom je asi Batman. Zaujímalo Vás niekedy, ako by tent...
Nový Assassin’s Creed se údajně bude jmenovat Warriors a... Nový Assassin's Creed se údajně bude jmenovat Warriors a má být zasazen do 17. až 19. století...
Ďábel (2020) Netflix tentokrát trefil Jackpot a společně s Extraction a Dírou je Ďábel třetí nejlepší n...

Na fil­mu pra­co­va­lo nespo­čet­ně tri­ka­řů, kte­rým muse­lo dát hroz­nou prá­ci stvo­řit v počí­ta­čích celý jeho fikč­ní svět a veš­ke­ré oby­va­te­le, a přes­to výsle­dek vypa­dá otřes­ně a pro­pa­dá se do pře­mrš­tě­né­ho a zce­la nevě­ro­hod­né­ho digi­tál­ní­ho cha­o­su (stej­ně jako napros­tá vět­ši­na akč­ních scén). Film je plný nej­roz­to­div­něj­ších mimo­zem­sky vyhlí­že­jí­cích postav, cha­padlo­vi­tých oblud, sli­zo­vi­tých pišišvo­rů, obživlých budov a dal­ších bizar­ních nápa­dů, a při­tom prak­tic­ky nic z toho pořád­ně nevy­nik­ne. Všechno to jsou jen zamě­ni­tel­né a mno­ho­krát obe­hra­né atrakce/kulisy, nad nimiž ve výsled­ku jen pokr­čí­te rame­ny, pokud vás tedy rov­nou neod­ra­dí svou dětin­skostí nebo otrav­nos­tí.

Nejhorší kom­bi­na­cí toho vše­ho je posta­va zabi­jác­ké­ho kybor­ga jmé­nem M.O.D.O.K., kte­rý je ztvár­něn jako oblud­ně vel­ká lid­ská hla­va s malý­mi ručič­ka­mi a nožič­ka­mi, zapuš­tě­ná do pře­vrá­ce­né levi­tu­jí­cí kovo­vé hel­my. Zatímco zby­tek fil­mu je snad­no srov­na­tel­ný s jiný­mi super­hr­din­ský­mi CGI paskvi­ly (Green Lantern, závěr Ligy spra­ve­dl­nos­ti), tak tato posta­va vypa­dá spíš jako něco ze Žralokonáda. Zkrátka jako jeden vel­ký špat­ný vtip. A kro­mě toho je zdro­jem těch nej­trap­něj­ších dia­lo­gů v celém fil­mu.

Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze
Photo © Walt Disney Pictures

 

Celkově tak Ant-Man a Wasp: Quantumania vypa­dá jako dra­hé béč­ko nato­če­né za áčko­vý roz­po­čet, kte­ré­mu se kupo­di­vu neda­ří ani zopa­ko­vat to, v čem byly funkč­ní oba před­cho­zí díly série – v solid­ně reží­ro­va­ných a nápa­di­tých akč­ních scé­nách (kte­ré zde půso­bí zce­la gene­ric­ky) a ve vtip­ných vizu­ál­ních hříč­kách se zvět­šo­vá­ním a zmen­šo­vá­ním růz­ných před­mě­tů (po těch se sleh­la zem). Režie Peytona Reeda je ze všech tří dílů série nej­ru­tin­něj­ší a nejmé­ně výrazná, ale­spoň se ale pořád něco děje a pří­běh málo­kdy sto­jí na mís­tě. Svižné tem­po, sym­pa­tič­tí her­ci a občas­né vtíp­ky vybí­ze­jí­cí k pou­smá­ní zachra­ňu­jí mno­hé.

Snímek kro­mě toho slou­ží jako uvo­zo­va­cí film páté fáze stu­dia Marvel. Svými pochyb­ný­mi kva­li­ta­mi však v mno­ha smě­rech nadá­le pro­hlu­bu­je pro­blémy, s nimiž se potý­ka­la celá nemast­ná a nesla­ná čtvr­tá fáze, kte­rá smě­řo­va­la tak tro­chu odni­kud nikam, pro­mar­ni­la celou řadu slib­ných pří­le­ži­tos­tí a nápa­dů a ve finá­le vyu­ži­la svou exis­ten­ci pou­ze k tomu, že nabíd­la spous­tu naděj­ných pří­sli­bů do budouc­na. Film Ant-Man a Wasp: Quantumania dělá opět to samé. Pokud navíc bude budouc­nost vypa­dat takhle, tak se není moc na co těšit.

Více na Kritiky.cz
Komiks 150 ...
Příběhový trailer na Assassin’s Creed Valhalla odhaluje... Příběhový trailer na Assassin’s Creed Valhalla odhaluje získání skryté čepele...
WESTWORLD - všechny díly na HBO GO (CZ) ...
Volby ...
Loni v Marienbadu - Velmi vzdáleně jde film přirovnat k Tenetu V honosném barokním hotelu muž (Giorgio Albertazzi) přichází na setkání se ženou (Delphine ...


Podívejte se na hodnocení Ant-Man a Wasp: Quantumania na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17352 s | počet dotazů: 286 | paměť: 70005 KB. | 01.12.2023 - 13:56:56