Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Brendan Fraser natočil před ziskem Oscara tajemný český sci-fi film

Brendan Fraser natočil před ziskem Oscara tajemný český sci-fi film

Photo © ASTAFILM, s.r.o.
Photo © ASTAFILM, s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Brendan Fraser o uply­nu­lém víken­du zavr­šil svůj neu­vě­ři­tel­ný holly­wo­od­ský come­back a pře­vzal Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve fil­mu Velryba. Před osmi lety byl ale herec v úpl­ně jiném

Za opo­nou noci měl být režij­ním debu­tem čes­ké­ho auto­ra Dalibora Stacha pod­le jeho stej­no­jmen­né kni­hy z roku 2012 (čes­ky Za opo­nou noci), kte­rá popi­su­je jeho vlast­ní zážit­ky blíz­ké smr­ti. Financoval ho čes­ký pod­ni­ka­tel Milan Friedrich, kte­rý před­tím zalo­žil míst­ní mód­ní znač­ku American Way a kte­rý se měl tím­to pro­jek­tem také popr­vé pus­tit do fil­mo­vé tvor­by.

„Za opo­nou noci se zabý­vá glo­bál­ním téma­tem, kte­ré se týká nás všech, co se děje po naší smr­ti,“ řekl Stach v roz­ho­vo­ru pro rus­ký ser­ver Kino-Punk v roce 2019.

„Film tuto myš­len­ku odha­lu­je hlou­bě­ji než jiné podob­né fil­my nato­če­né na toto téma. Symbolický a surre­a­lis­tic­ký záži­tek kli­nic­ké smr­ti jsem se sna­žil zpro­střed­ko­vat audi­o­vi­zu­ál­ně, záro­veň jsem pra­co­val s tes­to­va­cím pub­li­kem (od děl­ní­ků v továr­ně až po inte­lek­tu­á­ly), abych se ujis­til, že můj pří­běh a myš­len­ka jsou sro­zu­mi­tel­né pro kaž­dé­ho.“

Hollywoodské hvězdy Brendan Fraser, Marcia Cross (Zoufalé man­žel­ky) a Dawn Olivieri (Dům lží) byly do fil­mu Za opo­nou noci obsa­ze­ny spo­leč­ně s míst­ní­mi talen­ty, jako jsou Boleslav Polívka, Michal Suchánek, Chantal Poullain, Petra Bučková a David Novotný.

Podle Stacha bylo obsa­ze­ní Frasera náhod­né. Herec měl vlast­ní zážit­ky blíz­ké smr­ti, pře­de­vším při natá­če­ní Mumie, o kte­rých reži­sér před­tím nevě­děl. Pro Fraserovu roli, kte­rá je prý sice men­ší, ale klí­čo­vou sou­čás­tí fil­mu, byli údaj­ně zva­žo­vá­ni i her­ci jako Bruce Willis a Chris Hemsworth.

„Brendan je pro­fe­si­o­nál a pře­de­vším milý a okouz­lu­jí­cí člo­věk. Ptal se mě, proč jsem ho obsa­dil. Když jsem si pro­hlí­žel seznam, kte­rý se sklá­dal asi ze tři­ce­ti zná­mých her­ců, jeho jmé­no podiv­ně sví­ti­lo upro­střed. Neměl jsem pro to žád­né vysvět­le­ní,“ řekl Stach v roz­ho­vo­ru pro Kino-Punk.

„Když při­šel na plac, řekl mi, že sám zažil dvě kli­nic­ké smr­ti, tak­že bude­me podob­ně nala­dě­ní lidé. Během natá­če­ní byl hotel pře­pl­ně­ný a já musel hle­dat osm kulis k natá­če­ní. Na natá­če­ní jsme měli ome­ze­ný časo­vý úsek, pou­hých 12 hodin. Všechno však šlo dob­ře. Brendan mi dokon­ce vyse­kl poklo­nu a podě­ko­val mi za pře­hled­né naplá­no­vá­ní prů­bě­hu natá­če­ní. Všechno jsme stih­li nato­čit včas.“

Fraser má mimo­cho­dem i čes­ké před­ky: v roz­ho­vo­ru z roku 2010, kte­rý pro­pa­go­val film Mimořádná opat­ře­ní, řekl pro Irish America, že jeho koře­ny zahr­nu­jí irské, skot­ské, němec­ké a čes­ké.

Za opo­nou noci se v České repub­li­ce natá­če­lo v roce 2015, a to v loka­cích v Mostě a oko­lí za Prahou, v Ostrově a Jáchymově na Karlovarsku, v Kamenickém Šenově u Liberce, v Jirkově a v Ústí nad Labem.

Původně se plá­no­va­lo, že film bude uve­den do kin v roce 2017, ale toto datum při­šlo a ode­šlo, aniž by se o pro­jek­tu coko­li vědě­lo. V násle­du­jí­cích letech se Friedrich pus­til do Hollywoodu, kde půso­bil jako výkon­ný pro­du­cent pro­jek­tů jako Altitude s Dolphem Lundgrenem a Denise Richardsovou v hlav­ních rolích nebo Saving Christmas s Edwardem Asnerem.

V roce 2020 nato­čil Friedrich sci-fi film pod­le vlast­ních sku­teč­ných zážit­ků: pří­běh o úno­su mimo­zemš­ťa­ny Alpha Code, v němž hrá­li Richardsová a Randy Couture a kte­rý se natá­čel v oko­lí Prahy. Podle tis­ko­vé zprá­vy k fil­mu Alpha Code byla pro­du­cen­to­va „inže­nýr­ská prá­ce na elek­tro­mag­ne­tic­kých levi­tač­ních gene­rá­to­rech pod­ně­tem k pří­bě­hu a byla do fil­mu zakom­po­no­vá­na.“

Friedrich by v roce 2020 v tichos­ti uve­dl do kin dal­ší film: Friedrich by v roce 2017 nato­čil film The Secret of Karma s Brendanem Fraserem a Marciou Crossovou v hlav­ních rolích. Podle vše­ho šlo o ver­zi fil­mu Za opo­nou noci, kte­rá byla dokon­če­na bez účas­ti původ­ní­ho sce­náris­ty a reži­sé­ra a bez pro­pa­ga­ce vypuš­tě­na na Vimeo a Prime Video.

Tajemství kar­my si lze na Prime Video půj­čit ješ­tě dnes za 3,99 dola­ru, ale uži­va­tel­ské recen­ze neby­ly pří­vě­ti­vé. Zdá se, že tuto ver­zi fil­mu nehod­no­ti­li žád­ní kri­ti­ci ani novi­ná­ři.

Stach mezi­tím usi­lov­ně pra­co­val na dokon­če­ní své ofi­ci­ál­ní ver­ze fil­mu Za opo­nou noci. Koncem loň­ské­ho roku ji koneč­ně dokon­čil a 10. pro­sin­ce měl pre­mi­é­ru v praž­ském Kině Lucerna pod nyní již zná­mým názvem Dimenze.

Od té doby jez­dí s fil­mem na road­show po České repub­li­ce a Slovensku a osob­ně dopro­vá­zí pro­jek­ce své­ho fil­mu. Podle svých webo­vých strá­nek plá­nu­je s fil­mem pokra­čo­vat v tur­né až do dub­na 2024.

„O ver­zi pro rok 2020 nevím. Neviděl jsem ji, nepra­co­val jsem na ní a ani ji vidět nechci,“ napsal Stach na kon­ci loň­ské­ho roku na dis­kus­ním fóru ČSFD.cz. „Od roku 2016 do roku 2019 jsem za pomo­ci čes­ké­ho pub­li­ka dokon­čil 20 minut nedo­kon­če­né­ho mate­ri­á­lu a od roku 2019 do jara 2022 jsem ho sestří­hal, kdy pro­běh­ly zku­šeb­ní pro­jek­ce s divá­ky v kině.“

Pokud se nachá­zí­te v České repub­li­ce nebo na Slovensku, může­te pro­jek­ci reži­sér­ské­ho sestři­hu fil­mu zhléd­nout na Stachově putov­ní road­show; příští měsíc se film bude hrát mimo jiné v Karlových Varech, Brně, Ostravě a Bratislavě, podrob­ně­ji na jeho webo­vých strán­kách.

Budoucí dostup­nost Stachovy ofi­ci­ál­ní ver­ze fil­mu Za opo­nou noci, nyní nazva­né Dimenze, je zatím v jed­ná­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33434 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71737 KB. | 13.07.2024 - 02:33:04