Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > „Cello“: Horor natočený v Praze s Jeremy Ironsem v hlavní roli má premiéru v Saúdské Arábii

„Cello“: Horor natočený v Praze s Jeremy Ironsem v hlavní roli má premiéru v Saúdské Arábii

Foto: Ahmed Baageel & John Hand & Jindrich Kocí
Foto: Ahmed Baageel & John Hand & Jindrich Kocí
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po svě­to­vé pre­mi­é­ře, kte­rá pro­běh­la minu­lý týden v Rijádu, vstu­pu­je ten­to víkend do kin v Saúdské Arábii nový horor The Cello reži­sé­ra Darrena Lynna Bousmana (Saw II, III a IV) s osca­ro­vým Jeremym Ironsem a Tobinem Bellem z fil­mu Saw. Film se čás­teč­ně natá­čel v Praze před dvě­ma lety, v prů­bě­hu říj­na 2021.

Režisér Bousman dopro­vá­zel film Cello během jeho pre­mi­é­ry minu­lý víkend. Film je pro­pa­go­ván jako prv­ní arab­ský film pro­du­ko­va­ný pro mezi­ná­rod­ní trh.

„Zažít film v Rijádu s plným hle­diš­těm bylo nesku­teč­né,“ řekl Bousman novi­ná­řům po pre­mi­é­ře. „Měl jsem ve své kari­é­ře to štěs­tí, že jsem mohl natá­čet po celém svě­tě a film Cello mě zave­dl do Saúdské Arábie, Prahy a Irska. Bylo to fan­tas­tic­ké dob­ro­druž­ství, když jsem mohl pra­co­vat a hrát v tak odliš­ných a jedi­neč­ných oblas­tech.“

„Měli jsme to štěs­tí pra­co­vat se super­hvězda­mi arab­ské­ho regi­o­nu. Když k tomu při­dá­me Jeremyho Ironse a Tobina Bella, byl to záži­tek, jaký se jen tak nevi­dí.“

Cello mapu­je pří­běh arab­ské­ho vio­lon­cel­lis­ty, kte­rý zjis­tí, že jeho nový nástroj s sebou nese smr­tí­cí pro­kle­tí. Cestuje Evropou ve sna­ze roz­luš­tit tajem­ství, kte­ré se skrý­vá za jeho vio­lon­cellem, a pře­ko­nat jeho smr­tí­cí zámě­ry.

V čes­kém hlav­ním měs­tě se film The Cello natá­čel na Hradčanském náměs­tí u Pražského hra­du, v uli­ci Na Příkopě na Starém Městě, v památ­ko­vém kon­cert­ním sále Rudolfina a na dal­ších loka­cích na Malé Straně.

Mimo Prahu se scé­ny k fil­mu The Cello natá­če­ly také na hra­dě Kačina a na hra­dě Točník, kte­ré jsou chrá­ně­ný­mi národ­ní­mi památ­ka­mi ve Středočeském kra­ji. O lokál­ní pro­duk­ci fil­mu v České repub­li­ce se posta­ra­la spo­leč­nost Stillking Films.

Jeremy Irons se v roce 2021 dostal na titul­ní strán­ky míst­ních novin, když mu a jeho ženě kou­pil šálek kávy las­ka­vý cizi­nec. Herec u sebe v kavár­ně neda­le­ko Pražského hra­du neměl žád­nou hoto­vost a v mís­tě nefun­go­val ter­mi­nál pro pla­teb­ní kar­ty.

Vedle Ironse a Bella hra­jí ve fil­mu The Cello také Samer Ismail, Elham Ali, Souad Abdullah, Muhannad Al Hamdi, Mila Al Zahrani, Baraa Alem a Ghassan Massoud. Scénář k fil­mu napsal pod­le vlast­ní­ho romá­nu spi­so­va­tel a saúd­sko­a­rab­ský minis­tr zába­vy Turki Al Alshikh.

Datum uve­de­ní fil­mu do kin v dal­ších regi­o­nech není potvr­ze­no, ale pod­le pro­du­cen­tů fil­mu má mít The Cello pre­mi­é­ru ve Spojených stá­tech v pro­sin­ci letoš­ní­ho roku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,21176 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71786 KB. | 28.02.2024 - 08:15:11