Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > České sklo se prosadilo ve filmu Na nože: Glass Onion ; „Zlomilo mi to srdce,“ říká pražský řemeslník

České sklo se prosadilo ve filmu Na nože: Glass Onion ; „Zlomilo mi to srdce,“ říká pražský řemeslník

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 4,80 z 5)
Loading...

Na nože: Glass Onion  od Netflixu se po svém vánoč­ním debu­tu sta­la jed­ním z nejdis­ku­to­va­něj­ších fil­mů svá­teč­ní sezó­ny a film je význam­ně spo­jen s Českou repub­li­kou: zdo­be­né skle­ně­né plas­ti­ky, kte­ré se ve vrchol­né sek­ven­ci fil­mu doslo­va roz­bi­jí, pochá­ze­jí z čes­ké­ho sklář­ské­ho ate­li­é­ru a navr­hl je Jiří Pačinek z praž­ské­ho stu­dia Pačinek Glass.

Desítky luxus­ních skle­ně­ných plas­tik jsou během emo­tiv­ní­ho vyvr­cho­le­ní Na nože: Glass Onion hoze­ny na zem a roz­tříští se na tisí­ce kous­ků. Ohňostroj roz­bí­je­ní skla odstar­tu­je Janelle Monáe, ale do zába­vy se zapo­jí i vět­ši­na ved­lej­ších postav.

Ne všem divá­kům však při­šlo vyvr­cho­le­ní Na nože: Glass Onion jako třas­ka­vá zába­va.

„Zlomilo mi to srd­ce, pro­to­že vím, kolik úsi­lí a prá­ce [tvor­ba soch] stá­la,“ svě­řil se Pačinek ser­ve­ru Novinky.cz poté, co sle­do­val destruk­ci svých umě­lec­kých děl ve vrchol­ných scé­nách fil­mu.

Podle vše­ho našli pro­du­cen­ti fil­mu Na nože: Glass Onion Pačinka Glass díky jed­no­du­ché­mu vyhle­dá­vá­ní na Googlu: byli prv­ním výsled­kem pro „čes­ké sklo“. Asistent umě­lec­ké­ho reži­sé­ra Johna Dextera, kte­rý se v minu­los­ti podí­lel napří­klad na fil­mech Tenkrát v Hollywoodu nebo Poslední Jediové, původ­ně oslo­vil praž­skou spo­leč­nost.

Photo © Netflix
Photo © Netflix

Jessica Henwick a čes­ké skle­ně­né plas­ti­ky od Jiřího Pačinka ve fil­mu 

„Podle toho, co říka­la, bylo Pačinek Glass prv­ní stu­dio, kte­ré našli,“ řekl CzechCrunch mana­žer spo­leč­nos­ti David Sobotka. „Jednoho čer­ven­co­vé­ho rána mi zavo­la­la a zepta­la se, jest­li bychom moh­li vytvo­řit skle­ně­né deko­ra­ce pro natá­če­ní fil­mu. Řekl jsem, že ano. Poté násle­do­val vel­mi rych­lý sled udá­los­tí, kte­rý vedl k celé­mu uni­kát­ní­mu pro­jek­tu.“

Sám Dexter odces­to­val do Prahy, aby osob­ně sle­do­val, jak Jiří Pačinek vytvá­ří pro­to­typ plas­ti­ky pro film na zákla­dě vizu­a­li­za­cí poskyt­nu­tých tvůr­ci. Potěšeni jeho pra­cí si pro­du­cen­ti Glass Onion objed­na­li pro film 20 ori­gi­nál­ních soch. A pak dal­ších 25 a dal­ších 15. Nakonec Pačinek Glass vytvo­řil 60 uni­kát­ních kusů pro pou­ži­tí ve fil­mu Glass Onion.

Každá socha byla zce­la uni­kát­ní a ruč­ně fou­ka­ná. Nejtěžší z nich váži­la 30 kilo­gra­mů. Vznikly v rekord­ním čase, Pačinek a jeho tým měli na dokon­če­ní pou­hý měsíc.

„Pracovalo na tom pět nebo šest chla­pů, i o víken­dech, pra­co­va­li jsme nepře­tr­ži­tě, dokud nám to pece dovo­li­ly,“ vzpo­mí­ná Pačinek. „Jednak jsme slí­bi­li, že to dodá­me, a jed­nak to bylo za dob­ré pení­ze v době kovi­du, kdy jsme potře­bo­va­li kaž­dou koru­nu. Ta zakáz­ka nám teh­dy pomoh­la pře­žít.“

Více na Kritiky.cz
96 hodin Poslední dobou, to vypadalo, že na kontaktní souboje se sadou láma...
Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu m...
Zima už je zase tady, sníh nám vlezl do zahrady-tematické celky a pracovní listy pro MŠ Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavé inspirace? Jste začínající učitelka a nevíte si rady? ...
Spanilé herečky Blízkého a Středního východu zářící ve špionážních seriálech V minulém díle jste viděli pětici nejkrásnějších slovenských hereček podle naší pažót...
Westworld - S02E01: Journey into Night Titulky k první epizodě 2. sezóny seriálu Westworld....

O plá­nech sce­náris­ty a reži­sé­ra Riana Johnsona s jeho díly, tedy o jejich úpl­ném zni­če­ní, nevě­děl výtvar­ník až do začát­ku natá­če­ní fil­mu.

Daniel Craig upro­střed čes­kých skle­ně­ných plas­tik od Jiřího Pačinka ve fil­mu Na nože: Glass Onion

„Řekli mi to až během natá­če­ní, ale já tomu do posled­ní chví­le nevě­řil. Tolik prá­ce a tolik peněz...“ řekl.

„Ale když fil­ma­ři vidě­li prv­ní vár­ku dva­ce­ti kusů, tak se jim prý tak líbi­ly, že se roz­hod­li někte­ré z nich vyro­bit v prys­ky­ři­ci. Nechtěli všech­ny sochy zni­čit [...] Původní plán byl všech­ny sochy ve fil­mu roz­bít, ale nako­nec si uvě­do­mi­li, že by to byla vel­ká ško­da.“

Přes třas­ka­vé vyvr­cho­le­ní Na nože: Glass Onion bylo během natá­če­ní zni­če­no jen asi 40 pro­cent Pačinkových soch. Umělec dou­fá, že pře­ži­vší díla bude moci v budouc­nu vysta­vit.

„Příští rok bych rád uspo­řá­dal výsta­vu v Americe,“ pozna­me­ná­vá. „S Johnem Dexterem jsme se dohod­li, že navá­že­me na film a poku­sí­me se udě­lat spo­leč­nou výsta­vu s dal­ší­mi čes­ký­mi sklá­ři. Možná to nevy­jde, ale bylo by to hez­ké.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89213 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69958 KB. | 01.12.2023 - 13:20:31