Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Český epos „Medieval“ („Jan Žižka“) má před premiérou příští týden krvavý trailer.

Český epos „Medieval“ („Jan Žižka“) má před premiérou příští týden krvavý trailer.

Photo © J.B.J. Film
Photo © J.B.J. Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Týden před pre­mi­é­rou v České repub­li­ce a dal­ších zemích se čes­ký epos Jan Žižka  sna­ží vzbu­dit roz­ruch hrů­zostraš­ným trai­le­rem v čer­ve­ném pás­mu, kte­rý uka­zu­je někte­ré z krva­vých prak­tic­kých efek­tů pou­ži­tých ve fil­mu.

V nej­no­věj­ším trai­le­ru k fil­mu, kte­rý zřej­mě dosto­jí své­mu názvu, se řežou kon­če­ti­ny, pod­ře­zá­va­jí hrd­la a roz­bí­je­jí leb­ky. V roli čes­ké­ho hrdi­ny Jana Žižky, kte­rý ve 14. sto­le­tí brá­nil Prahu před nájezd­ní­ky, se v Medievalu před­sta­ví Ben Foster.

Zatímco před­cho­zí trai­ler Medievalu se sou­stře­dil na fik­tiv­ní děj fil­mu, ten­to jde po krku. Celý trai­ler si může­te pro­hléd­nout níže, ale pro ově­ře­ní věku se musí­te při­hlá­sit na YouTube:

V roli legen­dár­ní­ho čes­ké­ho gene­rá­la se ved­le Fostera obje­ví také Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Roland Møller, Matthew Goode, Karel Roden a William Moseley.

S roz­poč­tem při­bliž­ně 500 mili­o­nů korun (20 mili­o­nů dola­rů) je Medieval ozna­čo­ván za nej­draž­ší čes­ký film všech dob. Film se natá­čel před čtyř­mi lety a kvů­li pan­de­mii a dal­ším pře­káž­kám se opa­ko­va­ně odklá­dal v post­pro­duk­ci.

Kromě nové­ho krva­vé­ho trai­le­ru byl pro míst­ní divá­ky zve­řej­něn i čes­ky mlu­ve­ný fea­tu­ret­te, kte­rý podrob­ně popi­su­je, jak tvůr­ci dosáh­li inten­ziv­ních akč­ních scén.

„Žižka dob­ře věděl, že nemů­že kon­ku­ro­vat množ­ství a kva­li­tě výzbro­je svých pro­tiv­ní­ků, a tak pou­ží­val zbra­ně, kte­ré byly jeho lidem blíz­ké - upra­ve­né srpy, pal­cá­ty, cepy, věci, se kte­rý­mi moh­li zachá­zet, uvá­dí stře­do­vě­ký reži­sér Petr Jákl. „Používal je, pře­dě­lá­val je a dělal z nich bojo­vé zbra­ně.“

Podle reži­sé­ra byl Jan Žižka nej­vět­ším ino­vá­to­rem vojen­ské stra­te­gie na svě­tě. Za svou dlou­hou vojen­skou kari­é­ru prý nikdy nepro­hrál žád­nou bitvu, přes­to­že byl po vět­ši­nu její­ho trvá­ní sle­pý na jed­no oko a v posled­ních letech zce­la osle­pl.

„Ještě dnes je [Žižka] osla­vo­ván jako jeden z nej­vět­ších gene­rá­lů na svě­tě,“ dodá­vá Jákl. „Chtěl jsem, aby se tyto detai­ly ve fil­mu obje­vi­ly, a během pří­bě­hu jsme uká­za­li jeho chyt­rost, jak doká­zal bojo­vat a jak pou­ží­val zbra­ně.“

Natáčení bojo­vých scén bylo nároč­né zejmé­na pro rekvi­zi­tář­ské oddě­le­ní spo­leč­nos­ti Medieval, kte­ré pro pou­ži­tí ve fil­mu zaměst­na­lo stov­ky zbra­ní.

„Herců bylo kolem stov­ky, cel­kem se ve fil­mu pou­ži­lo přes šest set zbra­ní. Rekvizity zbra­ní byly vyro­be­ny z dura­lu a hli­ní­ku, aby byly leh­čí, někte­ré měly dokon­ce gumo­vé čás­ti. Vyráběly se také jejich kopie,“ uve­dl jeden ze zpra­co­va­te­lů zbra­ní Středozemě.

„Typ zbra­ní se také vybí­ral pod­le typu posta­vy. Někdo má ve fil­mu dva meče, někdo vel­kou seke­ru, někdo pal­cát, někdo kyj.“

Režisér Jákl, býva­lý kaska­dér, byl na bojo­vé scé­ny Středozemě hrdý, stej­ně jako na to, že na pla­ce nedo­šlo k žád­né­mu váž­něj­ší­mu zra­ně­ní.

„Čím men­ší je počet lidí na pla­ce, tím lep­ší musí být cho­re­o­gra­fie. Souboje musí být pro­pra­co­va­něj­ší a my kla­de­me vel­ký důraz na to, aby her­ci a kaska­dé­ři tré­no­va­li spo­leč­ně,“ řekl.

„Postupně jsme vytvo­ři­li zají­ma­vé sou­bo­je, při kte­rých se naštěs­tí nikdo nezra­nil, což je samo o sobě doce­la zázrak. Chvílemi to byl neu­vě­ři­tel­ný počin, ale díky tomu, že byl dob­ře při­pra­ve­ný, nedo­šlo k žád­ným vět­ším zra­ně­ním.“

Ačkoli je film nato­čen v ang­lič­ti­ně, na vět­ši­ně míst­ních plá­ten se bude Jan Žižka pro­mí­tat v čes­kém dabin­gu - původ­ní ang­lic­kou ver­zi hle­dej­te v nabíd­ce míst­ních kin. Film Medieval má v Praze pre­mi­é­ru od 8. září a poté se od 9. září v ome­ze­ném počtu pro­mí­tá ve Spojených stá­tech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36055 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71765 KB. | 13.07.2024 - 02:08:13