Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Český sci-fi film „Bod obnovy“ získal v Cannes distribuční smlouvy

Český sci-fi film „Bod obnovy“ získal v Cannes distribuční smlouvy

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Český sci-fi film Bod obno­vy  zís­kal na letoš­ním fes­ti­va­lu v Cannes dis­tri­buč­ní smlou­vy na řadě svě­to­vých trhů. Film Bod obno­vy  byl vybrán jako jeden ze 7 fan­tas­tic­kých žán­ro­vých fil­mů na fil­mo­vém trhu v Cannes, což je prů­mys­lo­vá akce pořá­da­ná spo­leč­ně s kaž­do­roč­ním fil­mo­vým fes­ti­va­lem, kde při­pra­vo­va­né pro­jek­ty hle­da­jí dis­tri­buč­ní smlou­vy.

Distributor XYZ Films, kte­rý zastu­pu­je film Bod obno­vy, zís­kal dis­tri­buč­ní smlou­vy v Německu a Švýcarsku pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Plaion, ve Francii s fil­mem The Jokers, ve skan­di­náv­ských loka­li­tách pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti NonStop a v Austrálii a na Novém Zélandu od spo­leč­nos­ti Umbrella. XYZ Films rov­něž usi­lu­je o dis­tri­buč­ní smlou­vu pro film ve Státech.

Producentem fil­mu je Jan Kallista a reži­sé­rem Robert Hloz, Bod obno­vy  je celo­ve­čer­ní sci-fi ode­hrá­va­jí­cí se v Praze roku 2041, kde jsou lidé zálo­ho­vá­ni jako počí­ta­če a mohou být po smr­ti obno­ve­ni. Film sle­du­je detek­ti­va (Andrea Mohylová), kte­rý se sna­ží vyře­šit násil­nou vraž­du man­žel­ské­ho páru poté, co je jed­na z obě­tí (Václav Neužil ml.) při­ve­de­na zpět k živo­tu. Dále hra­jí Matěj Hádek, Milan Ondrík a Karel Dobrý.

Místní média při­rov­ná­va­la film k Blade Runnerovi, když byl minu­lý měsíc zve­řej­něn debu­to­vý tea­ser trai­ler. Sci-fi není v tuzem­ském prů­mys­lu běž­ným žánrem; pro­du­cen­ti Bodu obno­vy  pro­hla­šu­jí, že jejich film je prv­ním čes­kým sci-fi po 40 letech.

Bod obno­vy se natá­čel po celém čes­kém hlav­ním měs­tě, kte­ré bylo v post­pro­duk­ci digi­tál­ně zestár­nu­to o dvě deká­dy. Pro natá­če­ní byly vyu­ži­ty loka­ce v celém cen­t­ru měs­ta, včet­ně Národního muzea, Náměstí Republiky, Petrského náměs­tí a Jungmannova náměs­tí.

Tvůrci fil­mu vyu­ži­li také někte­ré z praž­ské dysto­pic­ké bru­ta­lis­tic­ké archi­tek­tu­ry, včet­ně obchod­ní­ho domu Kotva a Ústřední tele­ko­mu­ni­kač­ní budo­vy v Praze 3, kte­rá má být v blíz­ké budouc­nos­ti zbou­rá­na.

Restore Point je sou­čás­tí série mezi­ná­rod­ních žán­ro­vých pro­jek­tů New Visions spo­leč­nos­ti XYZ Films, ved­le sním­ků jako Reckoner, psy­cho­lo­gic­ké­ho thrille­ru s Christina Hendricks, a In Flames, pákistánsko-kanadský horor reži­sé­ra Zarrara Kahna.

„S nabíd­kou New Visions říká­me, že bez ohle­du na to, jak se spo­leč­nost XYZ může dále roz­ví­jet a měnit, nikdy nedo­vo­lí­me, abychom ztra­ti­li své koře­ny,“ říká v tis­ko­vé zprá­vě Todd Brown, vedou­cí mezi­ná­rod­ních akvi­zic spo­leč­nos­ti XYZ Films.

„Touto novou ini­ci­a­ti­vou vel­mi aktiv­ně vytvá­ří­me pro­stor pro to, aby zazá­ři­la naše dal­ší gene­ra­ce talen­tů, pro­stor pro nové talen­ty i pro zave­de­né hla­sy, kte­ré chtě­jí čelit výzvám a nově defi­no­vat samy sebe.“

Bod obno­vy vstou­pí do kin v České repub­li­ce od 23. září. Datum uve­de­ní v zahra­ni­čí je zatím upřes­ně­no.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50968 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71950 KB. | 20.07.2024 - 21:47:31