Kritiky.cz > Recenze > Dobře placená procházka

Dobře placená procházka

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka je zázna­mem obno­ve­né­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní Semaforu původ­ně z roku 1965. Z toho důvo­du, že před­sta­ve­ní je samo­stat­ným arte­fak­tem, je doce­la vhod­né si na začá­tek říci něco o něm. Původní hra byla psa­ná autor­skou dvo­ji­cí Jiří Suchý (text) – Jiří Šlitr (hud­ba).
Jen rok na to, v 1966 už dělá TV insce­na­ci Miloš Forman s Jánem Roháčem a v roce 2007 reží­ru­je obno­ve­nou diva­del­ní pre­mi­é­ru v Národním diva­dle zase prá­vě Miloš Forman spo­lu se synem Petrem. Veskrze se tahle „komic­ká jaz­zo­vá ope­ra“ neo­do­čká­vá žád­né aktu­a­li­za­ce, ale ani není věr­ným obra­zem své původ­ní ver­ze. Bylo při­dá­no něko­lik pís­ní z dal­ší hry Semaforu Sekta, a pro­to­že se nedo­cho­va­la instru­men­ta­ce z roku 1965, musel ji skla­da­tel a diri­gent Marko Ivanovič zno­vu vytvo­řit.

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka je vtip­né, živé vystou­pe­ní a k fil­mu Forman dodal, že humor s časem neu­mí­rá. A prá­vě vtip, nápa­di­tost a nad­ča­so­vost kri­ti­ky drží ochran­nou ruku nad vše­mi taneč­ní­mi čís­ly a zpě­vem, kte­ré by se dnes moh­ly tře­ba zdát sta­ro­mil­nic­ké. Vyprávění se točí kolem man­že­lů Uliho a Vanilky na počát­ku roz­vo­du. Návštěvu své­ráz­né­ho Advokáta v bipo­lár­ním bytě páru ješ­tě víc roz­ho­dí Listonoš, kte­rý nese dopis od boha­té tetič­ky z Liverpoolu. Rozehrává se tak odváž­ný kolo­toč intrik a posu­no­vá­ní názo­rů pod­le toho za kým zrov­na balík peněz míří.

Odrazem fil­mo­vé repor­tá­že Miloše Formana je pak kon­krét­ně něko­lik význa­mo­vých vtíp­ků se zábě­ry do hle­diš­tě, jinak si hlav­ně vší­má samot­né scé­ny. Navzdory fak­tu, že je Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka kome­di­ál­ní kus a před­po­klá­da­lo by se, že bude více kon­takt­ní s pub­li­kem, je záro­veň málo diva­del­ním před­sta­ve­ním, což prá­vě umož­ňu­je sou­stře­dit se hlav­ně na jeviš­tě.
Na diva­del­ní zázna­my, jak se u nás obvykle točí, se v Dobře pla­ce­né pro­cház­ce čas­to mění zábě­ry z cel­ků na polo­cel­ky, i detai­ly, jinak kame­ra zůstá­vá spíš sta­tic­ká, moc se nepře­ost­řu­je. Zážitek z před­sta­ve­ní se neru­ší, což je samo­zřej­mě jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších poža­dav­ků.

Pestrost vyu­ži­tých fil­mo­vých pro­střed­ků je u Formana urči­tě ovliv­ně­na i tím, že samot­né diva­dlo reží­ro­val a má zku­še­nos­ti se star­ším zázna­mem téhož před­sta­ve­ní. Ve výsled­ku tedy diva­del­ní před­sta­ve­ní ješ­tě oži­vu­je o fil­mo­vé zna­ky, čímž se stá­vá pro divá­ka beze­spo­ru atrak­tiv­něj­ší než pou­hé a jinak čas­té doku­men­to­vá­ní.
Kamera se soutře­dí jak na pohyb celé­ho diva­del­ní­ho těle­sa, tak ges­ta a vyjá­d­ře­ní hlav­ních herec­kých osob­nos­tí. Herecké výko­ny napros­to odpo­ví­da­jí prk­nům, na kte­rých se hra ode­hrá­vá. Má smy­sl pou­ká­zat na posta­vu Listonoše, kte­ré­ho ztvár­ňu­je, stej­ně jako dří­ve Jiří Suchý a v jed­né roli se obje­vu­je i sema­for­ská legen­da Jitka Molavcová.
 
Dalším pro­ta­go­nis­tou, na kte­ré­ho se zábě­ry stá­čí, je potom Orchestr Národního diva­dla pod vede­ním Libora Pešeka. Hudba je samo­zřej­mě po herec­kém pro­je­vu dru­hou nej­zá­sad­něj­ší slož­kou Dobře pla­ce­né pro­cház­ky.
Film byl původ­ně zamýš­le­ný pou­ze pro DVD, ale po zpra­co­vá­ní bylo roz­hod­nu­to o jeho nasa­ze­ní do kino­dis­tri­buce. Forman se tak letos do kin pouš­tí s dost rizi­ko­vým pro­jek­tem diva­del­ní­ho zázna­mu, což není fil­mo­vá for­ma, kte­rou by člo­věk dnes v pro­gra­mu běž­ně hle­dal. Na dru­hou stra­nu se tu spo­ju­je věhlas­ná hra Semaforu s Národním diva­dlem a jmé­nem Forman, což samo o sobě před­po­klá­dá jis­tou úro­veň.

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka je jed­no­znač­ně zábav­ným fil­mem. Nedá se samo­zřej­mě nabí­zet něko­mu, kdo nemá rád diva­dlo nebo Suchého humor. Pokud se tímhle nedis­kva­li­fi­ku­je­te, asi hned tak nena­jde­te kva­lit­ně­ji zpra­co­va­ný diva­del­ní záznam, kte­rý navíc sli­bu­je herec­ký i hudeb­ní nad­stan­dard.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka

5. July 2009 - 10:48 — Michal Frýdl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mutilator, The (1985)30. května 2012 Mutilator, The (1985) Co všechno může způsobit jedno nešťastné zmáčknutí kohoutku? Když byl Ed ještě malým chlapcem, nešťastnou náhodou zastřelil matku v den svých narozenin. Jeho otec to psychicky […] Posted in Horory
  • #2110: Batman: Zatracení10. března 2020 #2110: Batman: Zatracení Batman: Zatracení (Batman: Batman: Damned)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2020. Komiks původně vyšel jako "Batman: Damned" v roce 2019. České vydání má 176 stran a […] Posted in Recenze komiksů
  • ADAM SANDLER28. července 2015 ADAM SANDLER ADAM SANDLER  slaví fenomenální úspěchy jako herec, scenárista, producent a hudebník. Sandlerovy filmy utržily po světě dohromady přes 3 miliardy dolarů a patří mezi ně kasovní trháky […] Posted in Profily osob
  • Koupili jsme ZOO | We Bought a ZOO [65%]15. dubna 2012 Koupili jsme ZOO | We Bought a ZOO [65%] Koupili jsme ZOO http://www.csfd.cz/film/286858-koupili-jsme-zoo/ http://www.imdb.com/title/tt1389137/   We Bought a Zoo   Kúpili sme ZOO Mládeži přístupný V […] Posted in Filmové recenze
  • Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor6. února 2018 Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor Sice už je to nějaký ten měsíc, co promo video k osmé sezóně spatřilo světlo světa, ale většinou když se někoho zeptám jestli ho viděl, tak odpoví že ne. Proto bych chtěl upozornit ty z […] Posted in Zajímavosti
  • Debbie Reynoldsová29. prosince 2016 Debbie Reynoldsová Debbie Reynoldsová, narozená jako Mary Frances Reynoldsová (1. dubna 1932 El Paso - 28. prosince 2016 Los Angeles) byla americká herečka, zpěvačka a tanečnice. Proslavila se roku 1952 v […] Posted in Profily osob
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 2 25. května 20187. května 2018 ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 2 25. května 2018 Posted in Videa
  • Forbidden World (1982)18. června 2012 Forbidden World (1982) Měli najít způsob jak obnovit zásobu potravin pro celé lidstvo, místo toho se stanou vítaným zpestřením jídelníčku svého výtvoru… Mike Colby vesmírný specialista je […] Posted in Horory
  • Legend of the Bog (2009)12. června 2012 Legend of the Bog (2009) Každý za své hříchy musí jednou zaplatit vlastní krví! Uprostřed irských lesů a bažin se shodou okolností setkává šestice lidí, kteří se snaží najít pomoc v malé lesní chatce. Tu […] Posted in Horory

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45708 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71788 KB. | 18.07.2024 - 16:11:21