Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Druhá série seriálu Interview s upírem oficiálně končí natáčení v Praze

Druhá série seriálu Interview s upírem oficiálně končí natáčení v Praze

Photo: AMC / Larry Horricks
Photo: AMC / Larry Horricks
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pražská pro­duk­ce seri­á­lu Interview s upí­rem na sta­ni­ci AMC ofi­ci­ál­ně skon­či­la. Po dese­ti­tý­den­ním pře­ru­še­ní z důvo­du herec­ké stáv­ky byla pro­duk­ce seri­á­lu obno­ve­na začát­kem říj­na na cel­kem 33 natá­če­cích dnů, kte­ré vyvr­cho­li­ly kon­cem minu­lé­ho týd­ne.

Pro ukon­če­ní natá­če­ní seri­á­lu je to pří­hod­né nača­so­vá­ní, pro­to­že začát­kem toho­to týd­ne čes­kou met­ro­po­li zasy­pe prv­ní sníh zim­ní sezó­ny.

Interview s upí­rem vychá­zí z romá­nu Anne Riceové z roku 1976, kte­rý vyprá­ví pří­běh Louise de Pointe du Lac a jeho vzta­hu s upí­rem Lestatem de Lioncourtem a mla­dou dět­skou upír­kou Claudií. Podle romá­nu byla již dří­ve nato­če­na adap­ta­ce z roku 1994 v režii Neila Jordana s Bradem Pittem, Tomem Cruisem a Kirsten Dunstovou v hlav­ních rolích.

V seri­á­lu sta­ni­ce AMC hra­jí Jacob Anderson (Hra o trů­ny) jako Louis a Sam Reid jako Lestat; Bailey Bassová hrá­la v prv­ní sérii seri­á­lu roli Claudie, ale ve dru­hé sérii ji nahra­di­la Delainey Haylesová. Ve ved­lej­ších rolích Interview s upí­rem se obje­vu­jí Eric Bogosian, Assad Zaman a Ben Daniels.

První série seri­á­lu pokrý­va­la prv­ní polo­vi­nu romá­nu a natá­če­la se (a z vel­ké čás­ti se ode­hrá­va­la) v New Orleans. Druhá série, pokrý­va­jí­cí posled­ní polo­vi­nu romá­nu, se z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá v Paříži za dru­hé svě­to­vé vál­ky, při­čemž fran­couz­ské hlav­ní měs­to a dal­ší loka­li­ty nahra­zu­je Praha.

Natáčení Interview s upí­rem v Praze pro­bí­ha­lo z vel­ké čás­ti v Barrandov Studiu, někte­ré klí­čo­vé loka­ce se natá­če­ly v oko­lí cen­t­ra čes­ké met­ro­po­le u Staroměstského náměs­tí, Pražského hra­du, kom­ple­xu Vyšehrad, Malé Strany a Stavovského diva­dla. Začátkem toho­to měsí­ce pro­běh­lo také natá­če­ní v Paříži.

Česká pro­duk­ce Interview s upí­rem zača­la na začát­ku dub­na, ale kon­cem čer­ven­ce ji pře­ru­ši­la nedáv­no vyře­še­ná stáv­ka SAG-AFTRA a do kon­ce natá­če­ní zbý­va­lo zhru­ba šest týd­nů. Společnost AMC násled­ně vyjed­na­la s herec­kým cechem zvlášt­ní výjim­ku, kte­rá jí umož­ni­la pokra­čo­vat v natá­če­ní seri­á­lu upro­střed stáv­ky, při­čemž her­ci a štáb se do Prahy vrá­ti­li v říj­nu.

Stávka her­ců naru­ši­la i natá­če­ní tře­tí série Nadace, kte­rá by nyní měla pokra­čo­vat v praž­ském natá­če­ní na začát­ku roku 2024. Třetí série seri­á­lu Kolo času se navzdo­ry stáv­ce nadá­le natá­če­la v Praze a začát­kem toho­to měsí­ce také skon­či­la.

Tyto tři tele­viz­ní pro­jek­ty jsou nej­vět­ší­mi pro­duk­ce­mi, kte­ré se letos v Praze natá­če­jí, a to po kon­tro­verz­ních změ­nách v pro­gra­mu fil­mo­vých pobí­dek v České repub­li­ce.

Změny ome­zu­jí čes­ké sle­vy na zhru­ba 150 mili­o­nů korun (asi 6 mili­o­nů dola­rů) na jeden pro­jekt, což zřej­mě odra­dí vět­ší pro­duk­ce od natá­če­ní v zemi. Každý z těch­to tele­viz­ních seri­á­lů však podal u Českého fil­mo­vé­ho fon­du více žádos­tí, což jim umož­ni­lo ten­to limit bez pro­blé­mů pře­kro­čit. Interview s upí­rem se natá­če­lo pod názvy Paměť je mon­strum a Pařížská klet­ba.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,01638 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72142 KB. | 25.04.2024 - 12:35:32