Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Equalizer 3: Poslední kapitola

Equalizer 3: Poslední kapitola

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od chví­le, kdy se Robert McCall (Denzel Washington) vzdal živo­ta v elit­ní jed­not­ce, sna­ží se vyrov­nat s hrůz­ný­mi činy, kte­ré v minu­los­ti spáchal, a nachá­zí zvlášt­ní útě­chu ve služ­bě spra­ve­dl­nos­ti ve jmé­nu utla­čo­va­ných. Když pře­kva­pi­vě zdo­mác­ní v již­ní Itálii, zjis­tí, že jeho noví přá­te­lé jsou pod dohle­dem míst­ních zlo­či­nec­kých bos­sů. Když se udá­los­ti změ­ní ve smr­tí­cí spád, McCall ví, co musí udě­lat: stát se ochrán­cem svých přá­tel a posta­vit se mafii....

Equalizer byl v 80. letech poměr­ně dost popu­lár­ní seri­ál, kte­rý se po letech dočkal pře­ve­de­ní na vel­ké plát­no. V roce 2014 tak došlo na film, ve kte­rém hlav­ní roli Roberta McCalla ztvár­nil Denzel Washington, režie se poté cho­pil Antoine Fuqua, výsled­kem byl solid­ní akč­ní thriller, na kte­rý se v roce 2018 doká­za­lo navá­zat fajn pokra­čo­vá­ním. Po 5 letech nyní došlo na tře­tí film, kte­rý není maji­te­lem čes­ké­ho podti­tu­lu „Poslední kapi­to­la“ nadar­mo. Vrací se Denzel Washington, vra­cí se Antoine Fuqua, ten­to­krát se ces­tu­je na Sicílii a výsled­kem by měla být zdán­li­vá teč­ka za kon­cem pří­bě­hu Roberta McCalla v podá­ní Washingtona. A pokud si někdo zvlá­dl užít před­cho­zí dva fil­my, zřej­mě ho ani tře­tí film nezvlád­ne ura­zit.

The Equalizer 3
Photo © Sony Pictures Entertainment

Svým scé­ná­řem tře­tí fil­mo­vý Equalizer nepře­kva­pí, při­ná­ší v pod­sta­tě mno­ho­krát ohra­ný námět o tom,  jak někdo musí zachrá­nit měs­teč­ko plné milých lidí, kte­ré tero­ri­zu­je něja­ká zlá kri­mi­nál­ní síla. I když jde o závěr tri­lo­gie, Equalizer 3 vlast­ně lať­ku nezvy­šu­je. Především i pro­to, že po zápo­rá­cích v podá­ní Martona Czokase a Pedra Pascala ten­to­krát výraz­ný zápo­rák v pod­sta­tě chy­bí.  Robert McCall vlast­ně skrz ten­to film půso­bí více jako neza­sta­vi­tel­ná smr­to­nos­ná zbraň. Akční scé­ny tak mož­ná v rám­ci Equalizera 3 postrá­da­jí více napě­tí, pře­de­vším při porov­ná­ní s dvě­ma před­cho­zí­mi fil­my. Equalizera 3 lze díky tomu vní­mat tak tro­chu aty­pic­ky, ani závě­reč­ný díl tri­lo­gie ovšem přes­to vylo­že­ně ura­zit nezvlád­ne.

Mauro Fiore se cho­pil kame­ry prv­ní­ho fil­mu, Oliver Wood kame­ry dru­hé­ho fil­mu, kame­ry tře­tí­ho fil­mu se poté cho­pil Robert Richardson.  Kameramanská legen­da poté nezkla­me. Vizuál je mož­ná někdy až pří­liš šedi­vý a doka­zu­je, že vizu­ál nikdy nebyl sil­nou strán­kou fil­mů Antoine Fuquii (vzpo­mín­ka na jeho loň­ské Osvobození s Willem Smithem), přes­to Richardson nějak zvlá­dá skr­ze kame­ru do fil­mu při­nést dyna­mič­nost. Samotné akce je vlast­ně ve finá­le pře­kva­pi­vě jako šafrá­nu, pře­de­vším pro­to, že hroz­ba v podo­bě ital­ské mafie sku­teč­ně půso­bí jako hroz­ba, kte­rou by si mohl Robert McCall dát levou zad­ní k sní­da­ni.

Více na Kritiky.cz
Zločin a vášně za rady Vacátka Zfilmované detektivní příběhy o radovi Vacátkovi jsou legendami ve svém žánru. Méně divá...
Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit! Před letní dovolenou vyšel další z řady průvodců, které má na kontě Jaroslava Dvořákov...
Zkažená reputace ...
Underworld: Evolution Tak už přišlo do kin další pokračování úspěšného snímku, tentokrát upírské mytologie...
Жаным, ты не поверишь (2020) Kazachstán si natočil buranskou slasher komedii a na jedno podívání to Ujde. Dost možná můj ...
Equalizer 3
Photo © Sony Pictures Entertainment

Zajímavější je tak sle­do­vat Roberta McCalla, kte­rý koneč­ně zřej­mě nachá­zí ten správ­ný klid na  krás­ně vykres­le­né Sicílii, i přes morál­ní pochy­by o sobě samém je mu uká­zá­no, že mož­ná koneč­ně našel ten pra­vý domov. Toto pro­zkou­má­vá­ní nové kapi­to­ly živo­ta McCalla  pocho­pi­tel­ně fun­gu­je pře­de­vším i díky výko­nu Denzela Washingtona, kte­rý i nadá­le zvlá­dá pro­dat kaž­dou herec­kou mimi­ku, v akč­ní polo­ze nadá­le půso­bit pře­svěd­či­vě a jed­no­du­še pro­dat vár­ku růz­ných emo­cí a poloh. I díky jeho herec­tví je tak zají­ma­vá ta prv­ní půl­ka, kde se téměř nedě­je žád­ná akce. Teprve poté dojde na dru­hou polo­vi­nu, kte­rá doká­že, že je Equalizer 3 nej­bru­tál­něj­ším dílem tri­lo­gie, ale v pod­sta­tě zní sku­teč­ně chy­bí pocit toho, že je něco v sáz­ce. A díky tomu vlast­ně půso­bí méně váž­ně­ji i pří­slib o tom, že by tře­tí Equalizer měl být tím posled­ním. Punc osu­do­vé­ho vyvr­cho­le­ní tře­tí Equalizer nevi­dí ani z rych­lí­ku.

 

Je to vlast­ně pořád fajn neu­rá­že­jí­cí akč­ní výplach, kte­rý má fajn akč­ní řemes­lo, pořád veli­ce dob­ré­ho Denzela Washingtona, Roberta Richardsona, kte­rý zvlá­dá Sicílii sku­teč­ně pro­dat ve for­mě té nej­lep­ší turis­tic­ké rekla­my. Jenže otře­pa­né­mu námě­tu se stej­ně nedo­ve­de při­dat něco navíc, celá pod­lin­ka, kte­rá vede k tomu, že je obchod s dro­ga­mi určen pro něco víc, v pod­sta­tě vyšumí do ztra­ce­na, a vyvr­cho­le­ní může maxi­mál­ně dodat pou­ze více­mé­ně spo­ko­je­ný úškle­bek. Equalizer 3 roz­hod­ně neu­ra­zí. Z celé tri­lo­gie ovšem vychá­zí jako jas­ně nej­slab­ší.

 

Equalizer 3 je sluš­ný akč­ní výplach, kte­rý uka­zu­je, že Fuqua akč­ní fil­my v jis­té for­mě umí, Denzel Washington umí nadá­le uhrát prak­tic­ky coko­liv a sto­krát otře­pa­ný námět vlast­ně nemu­sí nut­ně ura­zit. Jen záro­veň nedo­ká­že strh­nout a pře­de­vším v pod­sta­tě vůbec nezvlád­ne dostát titu­lu Poslední kapi­to­la....

 


Podívejte se na hodnocení Equalizer 3: Poslední kapitola na Kinoboxu.

Verdikt: 60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Začalo natáčení filmu Pražské orgie Irena Pavlásková režíruje film podle slavné knihy Philipa Rotha, držitele Pulitzerovy ceny. R...
Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje v...
Ilustrátorská mateřská - 12 ...
Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického o...
Saw II Ani ne po roce přichází do kin pokračování úspěšného thrilleru, v němž si smrtelně nem...

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71892 s | počet dotazů: 292 | paměť: 70171 KB. | 01.12.2023 - 09:35:10