Kritiky.cz > Recenze > Eragon - MEGA

Eragon - MEGA

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Eragon - MEGA recen­ze

28.December.2006 Recenze Autor: Slávek Anlauf

Do kin prá­vě vkro­čil ten­to film na poli fan­ta­zy a upřím­ně řeče­no, byl dosti oče­ká­va­ný. Mnoho lidí v něm vidě­lo nástup­ce Pána prs­te­nů, jiní zase tvr­di­li, že to bude napros­tý pro­pa­dák. Ovšem netre­fi­la se ani jed­na sku­pi­na, Eragon se totiž zasta­vil na půl­ce ces­ty..
Tento film vychá­zí ze své stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy, kte­rá ve svě­tě skli­di­la ohrom­ný úspěch. Ta pochá­ze­la od teh­dy nezná­mé­ho Christophera Paoliniho, kte­rý se tou­to kni­hou kata­pul­to­val mezi nej­pro­dá­va­něj­ší auto­ry. Přesněji řeče­no, jeho dílo bylo dru­hou nej­pro­dá­va­něj­ší kni­hou hned po Pánu prs­te­nů, a to je vel­ký úspěch na jeho věk (15 let). Vše má ale i své stin­né strán­ky a náš mla­dý spi­so­va­tel na ně již brzy nara­zil. Na scé­ně se zača­ly obje­vo­vat ohla­sy, že šlo pou­ze o krá­dež nápa­dů od jeho slav­ných kon­ku­ren­tů. Konkrétně se mělo pře­váž­ně jed­nat o Pána prs­te­nů a Harryho Pottera, kte­ré prý „vycu­cal“ až ke dnu. Jakmile se obje­vi­la zprá­va o zfil­mo­vá­ní této kni­hy, vyvo­la­lo to ohrom­ný roz­ruch. Divácká veřej­nost byla najed­nou roz­dě­le­na na dva nesmi­ři­tel­né tábo­ry. Příznivci hlá­sa­li o fil­mu, že se údaj­ně má jed­nat o nástup­ce Tolkienova Pána prs­te­nů, zato odpůr­ci si na něm vylé­va­li všech­nu svou zlost. Po těch­to udá­los­tech jsem byl veli­ce zvě­da­vý, jak ten­to pří­růs­tek do fan­ta­zy žán­ru dopa­dl. Proto jsem se ihned vypra­vil do kina, a to s dosti vel­kým oče­ká­vá­ním od něho, jeli­kož se jed­na­lo o jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších sním­ků toho­to roku.
Nevím, jest­li je to pří­liš vhod­né, ale svo­ji kri­ti­ku nebu­du dáv­ko­vat po lžič­kách. Už při shléd­nu­tí traille­ru na film jsem měl oprav­du nepří­jem­ný pocit. Zdálo se mi totiž, že ve vzdu­chu visí něja­ký ten pořád­ný fil­mo­vý prů­ser. Nevím jest­li to bylo tím otřes­ným čes­kým dabin­gem, co jsem mohl v ukáz­ce sly­šet, či nedej bože jeho obsa­hem. To jsem ale ješ­tě ani zda­le­ka netu­šil, co se na nás vrh­ne za pro­pa­dák. Bohužel se nej­spíš jed­ná o nej­vět­ší zkla­má­ní toho­to roku, a to tvůr­ci oprav­du nesli­bo­va­li.
Dračí jez­dec k nám při­le­těl a vůbec to není žád­né posví­ce­ní. Nepřinesl zho­la nic nové­ho, snad krom digi­tál­ní­ho dráč­ka, kte­rý se mi zdál i doce­la roz­to­mi­lý. Zato ale do našich kin při­ne­sl už sto­krát sly­še­né frá­ze tipu „Zabili mi otce, pomstím se!“. Naprosto nesmy­sl­né věty, někdy mi to při­pa­da­lo jako vskut­ku nemož­né, co si tam ty „lout­ky“ říka­jí. Znělo to oprav­du otřes­ně a půso­bi­lo to jako tla­chá­ní do vět­ru, aby se neřeklo, že dia­lo­gy zde nema­jí prak­tic­ky žád­ný význam. Scénář mě uchvá­til svo­ji nelo­gič­nos­tí až trap­nos­tí. Když se napří­klad Eragon vydá­vá zachrá­nit Aryu, tak se mu jeho věr­ný sta­řík Brom sna­ží roz­mlu­vit ten­to „straš­li­vý“ nápad, a ani dra­či­ci Safiře se to moc neza­mlou­vá, nako­nec ale odle­tí. Tam to „neče­ka­ně“ náš mla­dý hrdi­na nezvlád­ne a tak mu Brom zachrá­ní život, ovšem za život svůj. Postavil se totiž pro­ti tem­né­mu Durzovi pří­mo do rány mís­to Eragona. Jak šle­chet­né, ale hlav­ní otáz­ka je, kde se tam najed­nou vzal? I na hřbe­tu naší milé dra­či­ce to byl pěk­ný kus. No nej­spíš měl náš Brom ten den dobrou kon­di­ci, a tak si to šlápnul hez­ky po svých. Myslíte, že jsem zeší­lel? Ne, oprav­du ne, tako­vých situ­a­cí je ve sním­ku nespo­čet a hra­ni­čí s lid­ským rozu­mem. Ptáte se, kdo tako­vou sláta­ni­nu mohl reží­ro­vat? Řeknu vám k tomu jen jed­no: Stefen Fangmeier. Já vím, nikterak jsem vám nepo­mohl, jeli­kož vám toto jmé­no zho­la nic neří­ká. V žád­ném pří­pa­dě to nezna­me­ná, že jste nějak zaspa­li dobu, mně toto jmé­no také nic neří­ka­lo.
Tento člo­věk totiž nic jiné­ho nena­to­čil, krom této veli­ce roz­břed­lé pochout­ky, kte­rou rozře­dil toli­ka tuna­mi pato­su, až se mi z toho děla­lo nevol­no. Co říci k ději, také to není nikterak sil­ná strán­ka toho­to sním­ku. Protože jsou tvůr­ci mega­lo­ma­ni, tak tu nejde o nic míň, než záchra­nu rov­nou celé­ho svě­ta. Chudý far­mář­ský chla­pec Eragon najde v Dračích horách podiv­ný mod­rý kámen. Snaží se ho zpe­ně­žit, ale nako­nec si ho nechá u sebe. Za něja­ký ten čas se z něj vylíh­ne malý drak, tedy spí­še dra­či­ce Safira, kte­rá si ho vybra­la za své­ho jezd­ce. Těch je ve svě­tě pomá­lu, tedy spí­še jen jeden, jeli­kož tyran­ský král Galbatorix (John Malkovich) je pří­liš v lás­ce neměl. On je všech­ny vybil s pomo­cí čer­nok­něž­ní­ka Durzy (Robert Carlyle). Eragon pozná, že zde je konec nevin­né hry, teď mu jde sku­teč­ně o jeho život. Temné síly jsou schop­ny udě­lat coko­liv, aby jezd­ce zabi­ly, a tak to „neče­ka­ně“ jako prv­ní odne­sl jeho nevlast­ní tatík. Nyní se náš hlav­ní hrdi­na nahně­val na celý svět a jde se pomstít tyran­ské­mu krá­li a při tom něja­kou náho­dou zachrá­ní celý svět. Také vám to při­pa­dá tak absurd­ní? Já bych řekl, že prav­dě­po­dob­nost něče­ho tako­vé­ho je při­bliž­ně stej­ná, jako když si vsa­dí­te sport­ku. Problém je, že nikdy nevy­hra­je­te, a to pla­tí i o našem recen­zo­va­ném fil­mu.
S ním roz­hod­ně také nikdo nevy­hra­je žád­nou cenu, a to ani za digi­tál­ní tri­ky, jak smut­né. Aspoň s tím­to aspek­tem si tvůr­ci moh­li pohrát k doko­na­los­ti, ale nesta­lo se tak. Takže i zde je to tak nějak nemast­né, nesla­né. Říkáte si, že to tře­ba zachrá­ní herec­ké výko­ny ve fil­mu. Nezachrání. Vaše utr­pe­ní ješ­tě více pro­hlou­bí, tako­vý hlav­ní pro­ta­go­nis­ta vám urči­tě radost neu­dě­lá. On totiž nemá žád­ný talent, při­jde a odří­ká nau­če­ný scé­nář a ode­jde. Toto ale zvlád­ne i něja­ký omše­lý kom­par­sis­ta. Nejspíš ale i on pochá­zí od něja­ké­ho nepo­ve­de­né­ho kom­par­su, tak­že se není tak nějak čemu divit. Jeho slav­ní kole­go­vé se také moc nevy­táh­li.
Výkony to byly sice lep­ší, ale jejich schop­nos­tem zda­le­ka neod­po­ví­da­jí. Mohlo to zkrát­ka dopad­nout mno­hem lépe, kdy­by napří­klad tako­vý John Malkovich dostal více pro­sto­ru v roli nená­vi­dě­né­ho krá­le. Bohužel se tak nesta­lo, a tuto posta­vu uvi­dí­me na scé­ně při­bliž­ně jen tři­krát. Snímek jde do našich kin bohu­žel s čes­kým dabin­gem, kte­rý je mimo­cho­dem do tře­ti­ce vše­ho zlé­ho také dosti otřes­ný. Takže pokud chce­te, abys­te z fil­mu měli ale­spoň o tro­chu lep­ší pocit, vyhle­dej­te si v kinech kopii s ori­gi­nál­ním dabin­gem. Jak už jsem říkal, někte­ří lidé auto­ra kni­hy ozna­či­li za vykra­da­če jeho slav­ných kon­ku­ren­tů. Nevím, jak tomu bylo v kniž­ní před­lo­ze, ale ve zfil­mo­va­né ver­zi s tím musím jen sou­hla­sit. Když jsem Eragona sle­do­val při jeho pou­ti, tak jsem si vši­ml že spous­ta exte­ri­é­rů jako by z oka vypadly z již zmi­ňo­va­né­ho Pána prs­te­nů., a proč mi ta kouz­la nějak moc při­po­mí­na­jí Herryho Pottera ? No radě­ji se v tom nebu­de­me nějak moc šťou­rat, kdo ví co bychom ješ­tě obje­vi­li… 
Jak bych tedy sní­mek hod­no­til? Nebýt kniž­ní před­lo­hy, tak by film nena­bí­zel ani špet­ku zába­vy, kte­rá by vás vtáh­la. Je ale také prav­da, že film nabí­zí doce­la stra­vi­tel­ný děj, tedy pokud se pře­ne­se­te přes vše­chen ten patos. Některé momen­ty jsou doce­la dob­ré, ale nebýt koneč­né bitvy zís­kal by ode mne ješ­tě o hvěz­dič­ku méně. Pravda, takhle je to za tři, ale až nechut­ně těs­ně. Ovšem niko­mu to vadit nebu­de, mno­ha­mi­li­o­no­vé trž­by už se hrnou, a zde je opět vidět jakou má rekla­ma moc. A kdo ví, tře­ba za námi nedej bože brzy při­ces­tu­je díl dru­hý. Opravdu vyčer­pá­va­jí­cí.  
Verdikt: Obrovské zkla­má­ní, tuny pato­su a mizer­ný čes­ký dabing. Tak tahle dopa­dl náš dra­čí jez­dec a nej­o­če­ká­va­něj­ší film v tom­to roce, smut­né. Doporučit ho mohu snad leda rodi­nám s malý­mi dět­mi. Dětem otřes­né nedo­stat­ky nebu­dou vadit, a rodi­če to nějak zkous­nou. Pro všech­ny ostat­ní, co jste chtě­li znát ten­to pří­běh, radě­ji se obrať­te na kni­hu. 
Hodnocení: 3/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 2
kte napsal dne 13. February 2007 , 12.43

neví něko kde se dá stáh­nout dabing zdar­ma do fil­mu era­gon?????????­?????

jabko napsal dne 15. July 2007 , 23.01

Fakt pro­pa­dák !!!! hrůza , teda aspon pro mě, nevě­řím že reži­sér nebo kdo­ko­li ze štá­bu četl tu stej­nou kni­hu jako já , kníž­ka byla super , všec­ko ‚hez­ký děj , pro­pra­co­va­nost postav , (samo že pán prs­te­nů je nepře­ko­na­tel­ný , ale kníž­ku Eragon bych zařa­di­la hned na dru­hy mís­to), ale ten film :(P hrůůůzz­za­aa!!! , pros­tě nechá­pu jak to moh­li takhle zka­zit , z nád­her­ný kníž­ky udě­la­li trap­nou fraš­ku a pohád­ku pro malý haran­ty , toť fše co k tomu můžu dodat …


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […] Posted in Recenze knih
  • Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha "Dnes v noci jsem ji viděl"9. července 2018 Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha "Dnes v noci jsem ji viděl" Je si možné v čase války zachovat lidskou tvář a zároveň zůstat na výsluní mezi společenskou smetánkou? I s povahou  a chováním, které není poplatné normě tehdejší doby? Kde a jak skončila […] Posted in Recenze knih
  • Class of 1999 II: The Substitute (1994)19. dubna 2015 Class of 1999 II: The Substitute (1994) Nadešel čas potrestat všechny špatné žáky! Uběhlo již několik let od krvavého masakru studentů na Kennedy High School, ale hrozba vraždících robo-učitelů stále visí ve vzduchu. […] Posted in Horory
  • James Bond se dočká dalšího herního zpracování. Pracují...20. listopadu 2020 James Bond se dočká dalšího herního zpracování. Pracují... James Bond se dočká dalšího herního zpracování. Pracují na něm IO Interactive, tvůrci Hitmana. Project 007 vydá Warner Bros. Posted in Krátké herní aktuality
  • Antidote (2021)17. dubna 2023 Antidote (2021) V tomto lékařském zařízení si pacienti projdou opravdovým peklem a dostat se z něj je takřka nemožné…Sharyn je na poslední chvíli přivezena svým manželem a dcerou do […] Posted in Horory
  • Domov pro tělo i duši: Cesta za sny8. března 2019 Domov pro tělo i duši: Cesta za sny Jste nespokojeni se svým bydlením? Potřebujete se zamilovat do místa, kde žijete? Snad to bylo pro mne vedlejším účinkem stavebního pocitovníku Renáty Kiary Vargové. Nikdy není pozdě […] Posted in Recenze knih
  • Recenze: Andělský podíl – 85%28. července 2012 Recenze: Andělský podíl – 85% K filmu Andělský podíl (The Angels’ Share), který získal na letošním Cannes Cenu poroty, český distributor uvádí, že je promítán „anglicky se silným skotským přízvukem“. Skutečností je, že […] Posted in Filmové recenze
  • Schlitter19. dubna 2024 Schlitter Těšil jsem se, ale nakonec jde o velmi průměrný spíš thriller, kde se toho moc nestane. Hlavní hrdina tají 20 let, že po hit-and run shodil tělo z útesu a zametl stopy, jenže neví, že […] Posted in Krátké recenze
  • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […] Posted in Recenze knih
  • Kill Bill 223. dubna 2004 Kill Bill 2 Tak jsme se konečně dočkali posunuté premiéry Kill Bill 2. Pokusil jsem se recenzi napsat s chladnou hlavou, ale obávám se, že mi to moc nešlo. Když se totiž sečtou jednička a dvojka, […] Posted in Filmové recenze

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49189 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71602 KB. | 13.07.2024 - 15:56:26