Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Evil Dead 2 (1987) - 80 % za tu Ashovu single pracku bez závazků

Evil Dead 2 (1987) - 80 % za tu Ashovu single pracku bez závazků

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho horo­ru z roku 1981, ten­to­krát ladě­ným spí­še do čer­né kome­die. Povedlo se jim zacho­vat i vyvá­že­nost mezi kome­di­ál­ní čás­tí děje a tou horo­ro­vou, tak­že si uži­je­te celou šká­lu horo­ro­vých prv­ků a leka­ček.

Rozhodně nevá­hej­te se shléd­nu­tím. I přes něko­lik chy­bi­ček na krá­se to roz­hod­ně bude stát za to.

Mám pro vás bez­va nápad na fajn sup­ro­vý záži­tek o víken­du, co vy na to, páno­vé? Tady je návod - sbal­te něja­kou feš­nou blond_krasavici, sežeň­te si Oldsmobila z roku 1973/74, pro­najmě­te si sluš­nou cha­tu v tem­ných lesích mimo civi­li­za­ci a za vzá­jem­né­ho cuk­rb­lí­ko­vá­ní tam vyraz­te. 

A pak se může stát tře­ba toto - při­je­de­te na pro­na­ja­tou chajdu, nechá­te se hez­ky pochvá­lit od své­ho nové­ho vyblon­dýn­ko­va­né­ho obje­vu a zatím­co se vaše pří­tel­ky­ně v kte­rém­si z poko­jů zve­le­bu­je a bio­ha­zar­du­je na večer­ní šmajch­lo­vá­ní a násled­né vzá­jem­né pře­dá­vá­ní gene­tic­kých infor­ma­cí, tak vy zatím najde­te ve skří­ni u krbu sta­rý zaprá­še­ný cív­ko­vý mag­ne­ťák a ze zvě­da­vos­ti si hned pus­tí­te, co na něm je. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů vás může vyle­kat drs­ný nářez trum­pet z dechov­ky. Ovšem může se stát i to, že se ozve hlas, kte­rý předří­ká­vá jaký­si pra­sta­rý tem­ný ritu­ál a zatím­co jej udi­ve­ně poslou­chá­te, za domem se začne cosi podiv­né­ho dít..

No pak už to jde ráz naráz, jako na něja­ké ves­nic­ké zabí­jač­ce - než se stih­ne­te své kra­sa­vi­ci pochlu­bit, co že jste to našli ve skří­ni, během zlom­ku vte­ři­ny zjis­tí­te, že exis­tu­jí najed­nou i jiné a mno­hem tem­něj­ší „zají­ma­vos­ti“, než je něja­ká nahráv­ka na starém cív­ká­či. Pak už se musí­te brá­nit, jinak hrdě chcíp­ne­te a vymře­te po meči. Protože jste ale chlap a s ničím se nesejří­te, vez­me­te to z grun­tu a nasto­lí­te ryze gore_hororově pořá­dek. Blbý na tom je to, že už nemá­te vaši novou krás­nou Bárbí_blodýnečku. Tu prá­vě zako­pá­vá­te za cha­tou a taj­ně dou­fá­te, že na to nikdo nikdy nepři­jde...

... jenomže být mrt­vý - už není co býva­lo, hlav­ně když jste nevě­dom­ky vyvo­la­li pomo­cí toho debil­ní­ho mag­ne­ťá­ku COSI, co začí­ná pořád­ně řádit a uma­ne si, že si z vás udě­lá jemu podob­né­ho a chce se s vámi kama­rá­dit po svém...  

Přesně tak­to dopa­dl Ash ve dru­hém díle Evil Dead hned na začát­ku. A jak se dru­hý díl vyrov­ná­vá s popu­la­ri­tou před­cho­zí­ho a ryze kul­tov­ní­ho majstršty­ku z roku 1981 s názvem Evil Dead?

Více na Kritiky.cz
Kdo si v karanténě hraje, nezlobí... Asi jen těžko lze dnes uniknout všeobecným doporučením o tom, že člověk by měl zůsta...
Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil! Každá správná pohádka má své záporáky. V případě Anděla Páně 2 je to majitel krejčo...
MasterChef Česko řada II. díl 14 Díl z 28.9.2016....
Jirka vysvětluje věci Momentálně asi nejlepší Youtube pořad na české scéně. Každé video jde s daným téma...
Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým Jak byste popsal postavu hastrmana? Našel jste s ním nějakou společnou řeč? V čem jste naop...

Trochu dějo­vé osvě­ty:

To, že se Ash během snad 5-ti minut děje hned v úvo­du po pří­jez­du musí vypo­řá­dá­vat se ZLEM - je samo­zřej­mě záměr tvůr­ců. Nicméně ten začá­tek vza­li straš­ně rych­le hopem. Za pět minut stih­ne Ashík při­jet na cha­tu, poslech­nout vyvo­lá­vač­ku na ZLO, brá­nit se a zabít svou pří­tel­ky­ni, zako­pat ji v lese + dal­ší a dal­ší drob­nůst­ky. Dějově to spíš vypa­dá, že tvůr­ci jen chtě­li rych­le nějak začít, aby se pak už jenom věno­va­li řezni­či­ně a legrác­kám.

Ash ten­to­krát v cha­tě není sám, jako v prv­ním fil­mu. Ohlas prv­ní­ho dílu pře­de­vším z Evropy nako­nec při­měl hla­vou­ny jis­té­ho stu­dia, by zafi­nan­co­va­li pořád­né natá­če­ní se vší pará­dou, tak­že tvůr­ci se moh­li i víc roz­jet. Do cha­ty při­jde pár dal­ších lidí, samo­zřej­mě, že i je si COSI oblí­bí a legra­ce může začít.

Když píšu, že legra­ce, tak to mys­lím smr­tel­ně váž­ně. Tvůrci totiž tak nějak dosta­li nápad, že pří­liš tem­ná horo­ro­vá atmo­š­ka  duchu i tělu člo­vě­ka vez­dej­ší­ho nesvěd­čí a zkou­še­li tu atmo­sfé­ru sem tam odleh­čit růz­ný­mi legrác­ka­mi. Mám za to, že jen díky Bruci Campbellovi se to naštěs­tí vcel­ku poved­lo. Naštěstí se z Ashe sta­ne za chvil­ku zno­vu vyši­nu­tý a cák­nu­tý magor, kte­rý si s pro­je­vy ZLA všu­de oko­lo dokon­ce začne noto­vat a dělat si z nich prdel, tak­že na jed­né stra­ně vás něco vyle­ká a hned na to se smě­je­te Ashovi, kte­rý to iko­nic­ky iro­nic­ky ohláš­ku­je a zesměš­ní.

Na vlnách horo­ru a kome­die pro­plou­vá­te celým dějem. Naštěstí je obo­jí vcel­ku ve vyvá­že­né for­mě. ZLO sice dává Ashovi zabrat, posí­lá na něj jeho nové turis­tic­ké přá­te­le, jako zom­bá­če, ale Ash to komen­tu­je tím, že „jsou to všech­no cucá­ci“ a srov­ná­vá je do latě. Celé to pak zdár­ně gra­du­je vcel­ku zají­ma­vým kon­cem říz­lým sci-fi téma­ti­kou. Ash pak úpl­ně ve finá­le zjis­tí, že to, co pro­ží­val na té cha­tě (ano - té, kte­rá je hez­ky v USA v Tenessee, poblíž jeho rodiš­tě a ze kte­ré by se klí­ďo mohl vrá­tit do Walmartu, jako pro­da­vač, kdy­by tedy chtěl a zku­sil pře­bro­dit roz­vod­ně­nou řeku a kdy­by furt neby­la noc) - je vcel­ku ješ­tě poho­dič­ka pro­ti tomu, kam se nako­nec dostal.

Více na Kritiky.cz
Marvel’s Avengers se příliš nedaří, Steam verzi si za... Marvel's Avengers se příliš nedaří, Steam verzi si za posledních 24 hodin zahrálo pouze 972 l...
Strážci galaxie | Guardians of the Galaxy [80%] Ne zrovna málo lidí předpovídalo, že se ze Strážců galaxie stane první klopýtnutí kolo...
Armáda lupičů (2021) Parádní prequel jízda, která je pro mne Guilty pleasure roku a nejzábavnější letošní Heist...
Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí ka...
S02E06: Phase Space Krátký dokument o natáčení 6. epizody seriálu Westworld....

Kultovní a nad­ča­so­vé zábě­ry z mého pohle­du:

- dnes už legen­dár­ní vlast­ní ampu­ta­ce Ashovy posed­lé ruky, kte­rá si pak žije svým živo­tem a občas Ashovi dělá pěk­né vylo­me­ni­ny.

- letí­cí a násled­ně téměř spolknu­té oko.

- Ash s moto­ro­vou pilou při­kur­to­va­nou na pahýl zápěs­tí, s bro­kov­ni­cí v dru­hé ruce a hláš­kou „gro­owy..“ na rtech.

- Chechtající se jele­ní hla­va, kte­rá je v cha­tě jako tro­fej na stě­ně. 

- Jistá usek­nu­tá hla­va ve svě­rá­ku, kte­rá Ashovi něko­li­ka­hlas­ně vyhro­žu­je a smě­je se mu.

Závěr a hod­no­ce­ní:

Tvůrci toho­to sním­ku chtě­li nato­čit cosi jako „remejk“ Evil Dead z roku 1981 (ano, už teh­dy remej­ko­va­li), tak­že se začá­tek odví­jí dle popi­su výše v úvo­du. Tím chtě­li zřej­mě vyře­šit návrat Ashe (i dyž samo­zřej­mě nikdo neví, jak to s ním doo­prav­dy v jed­nič­ce dopadlo. Nebo ano?) Kámen úra­zu je tro­chu v dal­ším podá­ní pří­bě­hu. Opravdu - nebýt Bruce „Ashe“ Campbella, kte­rý z toho vytě­žil maxi­mum a podal skvě­lý výkon - tak nevím nevím...

Vizuální strán­ka je sluš­ná. Ovšem kvů­li kome­di­ál­ně ladě­ným čás­tem děje byla někte­rá mon­stra spí­še víc legrač­ní, než stra­ši­del­ná. Každopádně i tady se poved­lo zacho­vat jakž takž vyvá­že­nost, tak­že i horo­ro­vých prv­ků a pár leka­ček si uži­je­te.

Po zvu­ko­vé strán­ce není co vytknout. Joseph LoDuca odve­dl skvě­lou prá­ci.

Celkově je sní­mek skvě­lou zába­vou hlav­ně díky hláš­ku­jí­cí­mu Bruceovi „Ashovi“. Ostatní se mu sna­ží zdat­ně sekun­do­vat.

Rozhodně nevá­hej­te se shléd­nu­tím. I přes něko­lik chy­bi­ček na krá­se to roz­hod­ně bude stát za to.

- - -

Sam Raimi dostal na sní­mek sluš­ný roz­po­čet a tak si chtěl natá­čet po svém, jenomže zná­te to - pení­ze nejsou jen tak zadar­mo, jis­tí hla­vou­ni se tak troš­ku mon­to­va­li do natá­če­ní a nako­nec vznik­la tak tro­chu paro­die na původ­ní Evil Dead z roku 1981.

Posedlou mon­stróz­ní Henriettu si zahrál Tedd Raimi, nejmlad­ší bra­tr Sama Raimiho.

Stephen King je vel­ký fanou­šek Evil Dead a při­mlu­vil se u Dino De Laurentise, aby dofi­nan­co­val konec fil­mu. Dino De Laurentis se pak stal pro­du­cen­tem i „tře­tí­ho“ dílu s názvem Army of Darkness.

Více na Kritiky.cz
Nadace pozastavuje natáčení v Praze kvůli stávce herců SAG-AFTRA Po zprávě, že druhá série Interview s upírem zastavila natáčení v Praze, potvrdila nyní t...
Mátový sirup Suroviny: 2 šálky cukru 2 šálky vody 2 šálky nadrobno natrhaných mátových lístků Postup:...
The Forest / CZ / LIVE / pokec / 5 ...
Smrtící epidemie Filmfanatic si poslední dny nakoukal řadu filmů o epidemiích. Podíval se hned na několik nezn...
Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která pr...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35829 s | počet dotazů: 297 | paměť: 70495 KB. | 01.12.2023 - 14:37:20