Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Exkluzivní první pohled do zákulisí natáčení filmu Extraction 2 v Praze

Exkluzivní první pohled do zákulisí natáčení filmu Extraction 2 v Praze

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Společnost Netflix zve­řej­ni­la prv­ní ofi­ci­ál­ní zábě­ry z fil­mu Extraction 2, kte­rý se natá­čel v zimě v Praze a oko­lí, a to pro­střed­nic­tvím exklu­ziv­ní­ho prv­ní­ho pohle­du do záku­li­sí v rám­ci akce TUDUM, kte­rá ten­to týden před­sta­vu­je onli­ne pře­hlíd­ku při­pra­vo­va­né pro­duk­ce spo­leč­nos­ti Netflix.

Záběry uka­zu­jí hlav­ní hvězdu Chrise Hemswortha v zim­ních čes­kých kuli­sách, kte­ré vyu­ží­va­ly loka­ce na okra­ji Prahy. Krajina pro Extraction 2 před­sta­vu­je vel­kou změ­nu opro­ti prv­ní­mu fil­mu, kte­rý se ode­hrá­val v ban­gla­déš­ské Dháce.

Zákulisní fea­tu­ret­te také upou­tá někte­rý­mi fil­mař­ský­mi postu­py vyu­ži­tý­mi v novém fil­mu, včet­ně sek­ven­ce na jeden záběr, kte­rá, jak sli­bu­je reži­sér Sam Hargrave, před­čí pro­pra­co­va­nou jede­nác­ti­mi­nu­to­vou akč­ní sek­ven­ci na jeden záběr z před­cho­zí­ho fil­mu.

„Když máte za jmé­nem titul „2“, musí­te při­nést mini­mál­ně dvoj­ná­so­bek akce,“ říká Hargrave.

„U Extraction 1 jsme měli vel­kou akč­ní sek­ven­ci, kte­rá půso­bi­la jako jeden sou­vis­lý záběr. Říkáme tomu „jed­nič­ka“. U Extraction 2 to posou­vá­me ješ­tě dál, a to díky sek­ven­ci, kte­rá je ješ­tě slo­ži­těj­ší a extrém­něj­ší než před­tím.“

„Máme tu sku­teč­ný vrtu­l­ník, kte­rý při­stá­vá na stře­še jedou­cích vla­ků. Je to zatra­ce­ně vzru­šu­jí­cí. Jsem vel­mi hrdý na to, co jsme doká­za­li. Konečný výsle­dek lidem vyra­zí dech.“

Přestože se vět­ši­na Extraction 2 natá­če­la na okra­ji Prahy, čás­ti jed­né z hlav­ních akč­ních scén, kte­ré se mih­nou v fea­tu­ret­tu ze záku­li­sí - scé­na honič­ky s vrtu­l­ní­kem - se natá­če­ly v uli­cích Vídně v sou­sed­ním Rakousku.

Po natá­če­ní ústřed­ní scé­ny honič­ky z fil­mu Šedý muž v uli­cích Prahy mož­ná chtě­li pro­du­cen­ti Joe a Anthony Russoovi pro svůj nej­no­věj­ší film změ­nit mís­to natá­če­ní.

Přestože podrob­nos­ti o ději Extraction 2 zůsta­ly uta­je­ny, v pří­bě­hu se údaj­ně obje­ví gru­zín­ský gan­gs­ter a útěk z věze­ní s maxi­mál­ní ost­ra­hou. Hvězda Chris Hemsworth se vra­cí jako žol­dák Tyler Rake, kte­rý se opět vydá­vá pro­vést ris­kant­ní záchran­nou ope­ra­ci.

V Extraction 2 dále hra­jí Golshifteh Farahani, Tinatin Dalakishvili, Justin Howell, Adam Bessa, Tornike Gogrichiani, Megan, Anderson, Patrick Newall a Anthony J. Vorhies.

Soudíme-li pod­le někte­rých pozná­va­cích zna­ček, kte­ré se mih­nou v záku­lis­ním trai­le­ru, čes­ký ven­kov u Prahy by mohl nahra­dit ten gru­zín­ský.

Stejně jako jeho před­chůd­ce, i Extraction 2 vychá­zí z gra­fic­ké­ho romá­nu Ciudad auto­rů Ande Parkse, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando León González a Eric Skillman.

Datum pre­mi­é­ry Extraction 2 neby­lo Netflixem potvr­ze­no, ale oče­ká­vej­te, že film se na stre­a­mo­va­cí služ­bě obje­ví na začát­ku až v polo­vi­ně roku 2023.

Extraction 2 bude mož­ná na něja­kou dobu posled­ní vel­ko­fil­mo­vou pro­duk­cí, kte­rá se bude natá­čet v České repub­li­ce. Nový plán pobí­dek v zemi ome­zu­je sle­vy na 150 mili­o­nů korun (6 mili­o­nů dola­rů), což je méně než polo­vi­na toho, co Extraction 2 na sle­vách vydě­lal (365 mili­o­nů korun, tedy asi 15 mili­o­nů dola­rů).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05674 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71691 KB. | 19.06.2024 - 18:43:27