Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fast & Stupidous 10 – Co takhle vystřelit někoho do vesmíru?

Fast & Stupidous 10 – Co takhle vystřelit někoho do vesmíru?

Photo © Peter Mountain / Universal Pictures
Photo © Peter Mountain / Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dva roky ner­vy drá­sa­jí­cí­ho čeká­ní jsou nadob­ro u kon­ce a čes­ká kina již co nevi­dět čeká demo­li­ce. Navštíví je totiž 2 met­ro­vý lid­ský bul­do­zer Toretto a jen co srov­ná se zemí kina s nesta­bil­ním pod­lo­žím, pro­ve­de inten­ziv­ní 2 a půl hodi­no­vou dena­ci­fi­ka­ci logic­ké­ho myš­le­ní. V pra­xi to zna­me­ná, že poje­de autem tak rych­le a zbě­si­le, až divák dočis­ta zapo­me­ne, jak se počí­tá do dese­ti – natož aby si pama­to­val exis­ten­ci fyzi­kál­ních záko­nů a podob­ných nesmys­lů. Koneckonců, koho zají­má gra­vi­ta­ce, nemám prav­du?

Vin Diesel, hlav­ní „mozek“ celé zbě­si­lé ope­ra­ce, sta­nul ten­to­krát před podi­vu­hod­ným úko­lem. Jak se mu jeho rodin­ná ody­sea postup­ně roz­růs­ta­la a jed­nu dušev­ně cho­rou taš­ka­ři­ci stří­da­la dal­ší ješ­tě šíle­něj­ší, bylo jas­ná, že takhle to nepů­jde done­ko­neč­na. Když napo­sle­dy vystře­lil dva čle­ny své sebran­ky pri­vi­le­go­va­ných kri­mi­nál­ní­ků do vesmí­ru, poved­lo se mu nechtě­ně nara­zit na pomy­sl­ný vrchol. Jistě chá­pe­te, že tako­vé při­či­ně­ní se už z logi­ky věci špat­ně pře­ko­ná­vá. Je sice prav­da, že s logi­kou věci si Vin Diesel utí­rá biceps, ale stej­ně… Vystřelit něko­ho mimo vesmír je o pozná­ní slo­ži­těj­ší.

Proto se Nafťák vydal „komor­něj­ší“ ces­tou. Na své pomě­ry. Místo stří­le­ní přá­tel do mezihvězd­né­ho pro­sto­ru, se ome­zil na toče­ní se dvě­ma heli­kop­té­ra­mi na pro­va­ze, navi­go­vá­ní oce­lo­vé robo­bom­by v uli­cích Vatikánu pomo­cí auta ane­bo jízdu kol­mo dolů po vod­ní hrá­zi. Nadpřirozené schop­nos­ti podě­dil samo­zřej­mě i jeho syn Brian, kte­rý umí za jízdy vysko­čit z auta okýn­kem do vzdá­le­nos­ti cca 5 met­rů. Nebudu ani roze­bí­rat nepro­porč­ní sílu Torettovy man­žel­ky Letty, ve srov­ná­ní s níž je Karlos Vémola pou­hý dru­ho­li­go­vý při­cmrn­dá­vač.

Fast X dis­po­nu­je pře­kva­pi­vě vel­kým množ­stvím aktiv­ních postav. Ještě štěs­tí, že jsou u kor­mi­d­la znudě­ný ruti­nér Louis Leterrier a aro­gant­ní nespo­leh­li­vý Vin Diesel, naši „prů­zkum­ní­ci ve vzdá­le­něj­ších oblas­tech pro­ží­vá­ní“, aby si vše pohlí­da­li. Snaha udr­žet film nabi­tý jed­no­di­men­zi­o­nál­ní­mi posta­va­mi pohro­ma­dě dopadla sluš­ně řeče­no tra­gic­ky. Vznikla z toho neu­ce­le­ná změť nejas­ných moti­va­cí a ješ­tě mlha­věj­ších cha­rak­te­rů, mezi nimiž panu­je boles­ti­vě níz­ká míra kauza­li­ty či kore­la­ce. Špatně sesta­ve­ný pří­běh se citel­ně pozná i na tom, kolik vaty divák musí pře­tr­pět, aby se sle­do­va­né posta­vy dosta­ly do bodu, kdy opět budou schop­ni ovliv­nit hlav­ní pří­běh. Celé zapo­je­ní Deckarda Shawa (Jason Statham) zůstá­vá vel­kým otaz­ní­kem. V nepo­sled­ní řadě uvěz­ně­ní Letty – vše­mi mast­mi trap­ná scé­náris­tic­ká ber­lič­ka, jak se dočas­ně zba­vit jed­né z postav.

Více na Kritiky.cz
The Gray Man (2022)  Tak jsem si zase jednou pustil něco od Netflixu, ale překvapivě mě to tentokrát bavilo. Zběsil...
S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %) Bude rekonstrukce vraždy mladé britské studentky Meredith Kercher v italské Perugii lákavým n...
Rambo: První krev Rambo: První krev je dnes již legendární příspěvek do akčního žánru. Nicméně by to t...
Forza Horizon 3 Už od včerejška si můžete stahovat demo hry Forza Horizon 3. První díl je tento měsíc zdar...
Microsoft připomněl své exkluzivní tituly pro rok 2021.... Microsoft připomněl své exkluzivní tituly pro rok 2021. Zajímavé hlavně je, že v něm Micros...

To, jak moc nezvlád­li posta­vy uko­čí­ro­vat, se pro­je­vi­lo také počtem trap­ných vti­pů a rádo­by humor­ných gagů, kte­rý žel od minu­lé­ho dílu ješ­tě naky­nul. Kromě toho, že se tak zby­teč­ně kari­ku­jí oblí­be­né posta­vy, půso­bí to jako veskr­ze ruši­vý ele­ment. Důkaz scé­náris­tic­ké­ho tápá­ní: situ­ač­ní komi­ka u Pearce a Parkera dočis­ta nahra­di­la schop­nost nor­mál­ně dis­ku­to­vat. Některé vtip­ko­vá­ní je dokon­ce tak na sílu narou­bo­va­né, že si divák ani není jis­tý, zda se ješ­tě jed­ná o humor. Věc se má tak, že celý film je humor. Doporučuju se dosy­ta zasmát po skon­če­ní závě­reč­ných titul­ků.

Možná vás napadlo, kdo by byl tak hloupý, aby nesmr­tel­né rodin­ce i po desá­té zkří­žil ces­tu? Je to pře­ci jen rych­lý způ­sob, jak ze sebe nadě­lat šun­ka­fle­ky. Není jím nikdo jiný než zlo­syn Dante (Jason Momoa), syn padou­cha, kte­ré­mu se Toretto v minu­los­ti podí­val na kobyl­ku. Napojení na páté Fast & Furious desít­ce svěd­čí a při­dá­vá plu­so­vé body – pře­ci jen jde o beze­spo­ru nej­vy­da­ře­něj­ší díl. Jason Momoa ve své roli bez­pre­ce­dent­ně řádí a uží­vá si ji; radost z řemes­la je nakaž­li­vá. Jeho excen­t­ric­ké vystu­po­vá­ní a cel­ko­vá uje­tost dodá­vá sním­ku potřeb­ný funkč­ní humor. Bez něj bych šel s hod­no­ce­ním razant­ně níž.

Za zmín­ku ješ­tě sto­jí, že film stál tuč­ných 340 mili­ó­nů dola­rů. Také vás urči­tě napa­dá mno­ho lep­ších způ­sobů, jak tako­vé pení­ze vyu­žít, než cpát je pod nos chláp­ko­vi, kte­rý na natá­če­ní cho­dí poz­dě, nepři­pra­ve­ný a ješ­tě v pod­rou­še­ném sta­vu. Tak ale­spoň Vina Diesela vykres­lil původ­ní reži­sér Justin Lin, poté co se vyma­nil z jeho pařá­tů a ute­kl od něj někam hod­ně dale­ko. Obrovský roz­po­čet sice není kdo­ví­jak znát a vel­mi mu podrá­že­jí nohy jiná tra­ble, ale z tech­nic­kých aspek­tů si zaslou­ží vypích­nout kame­ra. V tomhle ohle­du znač­né zlep­še­ní, koli­krát jsem byl až mile pře­kva­pen, jak suges­tiv­ní doká­že být.

Před něko­li­ka dny se svě­tem roz­nes­la zvěst, že desá­tý díl patr­ně nebu­de až tak úpl­ně posled­ní, jak se do té doby mys­le­lo. V tom­to ohle­du vás musím zkla­mat, bohu­žel je prav­di­vá. Jedenáctka je potvr­ze­ná a co víc, nastou­pí do ní i postrá­da­ný vali­buk Luke Hobbs (Dwayne Johnson), aby sérii ješ­tě kapá­nek vyždí­mal. Já se sice domní­vám, že „zbě­si­lé veme­no“ už je nadob­ro vyšťa­ve­né, ale to co pla­tí o pří­bě­hu, nemu­sí samo­zřej­mě pla­tit o ban­kov­kách. Pokud mají holly­wo­od­ské prke­ni­ce jiný názor, mohu maxi­mál­ně rem­cat na inter­ne­tu a brou­kat si otče­ná­še. Malou ochut­náv­ku jsme dosta­li už v meziti­tul­ko­vé scé­ně.

Více na Kritiky.cz
#1841: Esmera - 75 % Esmera (Esmera)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Esmer...
Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou Kniha čtenáře zavádí do trochu smyšlené minulosti, kdy Valoriáni vyhráli válku a podmanili...
Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste... Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste si hru chtěli vyzkoušet ještě př...
Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera? Mnozí z vás jistě znají původní sérii osmi filmů o Inspektorovi Clouseauovi, onom břídilo...
Bitevní loď | Battleship [70%] Bitevní loď http://www.csfd.cz/film/269236-bitevni-lod/ http://www.imdb.com/title/tt144012...

SHRNUTÍ: Od devá­té­ho dílu jsem zazna­me­nal drob­né zlep­še­ní, zejmé­na v kame­ře a zápo­rá­ko­vi. Tyto dva fak­to­ry drží Fast X nad vodou na vlast­ních bed­rech. Příběh je bohu­žel znač­ně neu­ce­le­ný, v rám­ci série okou­ka­ný a roz­ta­ha­ný. Pod nápo­rem spous­ty sta­rých postav vznik­lo dale­ko více hlu­chých míst, než by bylo záhod­no. Dalším mínu­sem je lehce pro­hléd­nu­tel­ný fakt, že film sází na pádi­vé tem­po pro­lo­že­né jen akcí a hláš­ka­mi a spo­lé­há na to, že se v něm divák nechá nato­lik pohl­tit, aby nevní­mal desít­ky nedo­stat­ků. Akce stří­dá akci, ale jakmi­le z tem­pa při­či­ně­ním čeho­ko­li vypad­ne­te, už nejste na správ­né vlně a jed­no­du­chost této pro­stin­ké vymý­vár­ny vás napl­no zkla­me. Torettova babič­ka je jed­no z nej­vět­ších fil­mo­vých NPC, kte­ré jsem kdy viděl.

VZKAZ PRO NAFŤÁKA: „Víc postav ≠ vět­ší jíz­da. Příště jich rad­ši pár vystřel do vesmí­ru.“

5/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17985 s | počet dotazů: 291 | paměť: 70776 KB. | 02.12.2023 - 00:06:40