Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film „Ballerina“ s Anou de Armas a Keanu Reevesem se natáčí v Praze na Starém Městě

Film „Ballerina“ s Anou de Armas a Keanu Reevesem se natáčí v Praze na Starém Městě

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Ballerina z pro­stře­dí Johna Wicka s Anou de Armas a Keanu Reevesem v hlav­ních rolích vstou­pil do tře­tí­ho týd­ne tří­mě­síč­ní­ho natá­če­ní v České repub­li­ce a v nej­bliž­ších dnech se bude natá­čet v cen­t­ru Prahy.

Ballerina se bude od čtvrt­ka do nedě­le natá­čet v praž­ské čtvr­ti Staré Město, při­čemž natá­če­ní bude pro­bí­hat v oko­lí domi­nan­ty čes­ké­ho hlav­ní­ho měs­ta Národního diva­dla.

Pro natá­če­ní jsou rezer­vo­vá­ny uli­ce v této oblas­ti včet­ně Krocínovy, Karoliny Světlé, Konviktské, Ostrovní a Pštrossovy.

Ballerina se při­hlá­si­la k natá­če­ní také v praž­ském Karlíně, kde se bude natá­čet od 6. do 8. pro­sin­ce v uli­cích Křižíkova, Prvního plu­ku a Za Poříčskou brá­nou (díky Samu B. za upo­zor­ně­ní).

V Praze 8 se bude natá­čet na kon­ci uli­ce Křižíkova, u zre­kon­stru­o­va­né­ho kar­lín­ské­ho Viaduktu a Kasáren Karlín.

Reeves už údaj­ně v Praze není, což nazna­ču­je, že jeho role Balleriny moh­la být malá; nebo se mož­ná hvězda Johna Wicka vrá­tí do čes­ké met­ro­po­le na natá­če­ní poz­dě­ji.

O ději fil­mu Ballerina toho zatím bylo pro­zra­ze­no jen málo, ale Ana de Armas si prav­dě­po­dob­ně zahra­je titul­ní posta­vu, taneč­ni­ci a smr­tí­cí vra­žed­ky­ni, kte­rá se chce pomstít. Designér Nuno Sarnadas ze stu­dia Dark Design sesta­vil fanouš­kov­ský kon­cepč­ní pla­kát ve sty­lu odpo­ví­da­jí­cím Johnu Wickovi.

 

Zobrazit pří­spě­vek na Instagramu

 

Příspěvek sdí­le­ný Dark Design (@darkdesignpt)

V minu­lých dnech bylo potvr­ze­no, že v Ballerině budou hrát dva noví her­ci, kte­ří budou prav­dě­po­dob­ně v příš­tích měsí­cích natá­čet pro film v Praze.

Ian McShane (Deadwood), kte­rý hrál v před­cho­zích třech fil­mech o Johnu Wickovi, si v Ballerině zopa­ku­je roli hote­lo­vé­ho mana­že­ra Winstona. Colin Woodell si zahra­je mlad­ší ver­zi McShaneovy posta­vy v při­pra­vo­va­ném seri­á­lu The Continental, v němž hra­je také Mel Gibson a kte­rý se natá­čel v Budapešti na začát­ku letoš­ní­ho roku.

V Ballerině byla potvr­ze­na také účast Anjelicy Huston, kte­rá si zopa­ku­je svou roli z fil­mu John Wick: Kapitola 3 - Parabellum jako šéf­ka zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce Ruska Roma. Její posta­va v tom­to fil­mu cvi­či­la mla­dé taneč­ní­ky, aby se z nich sta­li zabi­já­ci, a prav­dě­po­dob­ně bude mít podob­ný vztah i s posta­vou Any de Armas v Ballerině.

„Myšlenka Balleriny vznik­la kolem scén s Anjelicou v Johnu Wickovi 3,“ řek­la Erica Lee, kte­rá film pro­du­ku­je spo­lu s Basilem Iwanykem a Chadem Stahelskim, pro The Hollywood Reporter.

„Anjelica Huston je iko­na a není ničím men­ším než holly­wo­od­skou sme­tán­kou. Svět Wicka je vždy bohat­ší o její veli­tel­skou pří­tom­nost na plát­ně.“

Natáčení fil­mu Balerína bude v Praze pokra­čo­vat až do úno­ra příští­ho roku. Datum pre­mi­é­ry neby­lo potvr­ze­no, ale oče­ká­vej­te, že film bude mít pre­mi­é­ru někdy v roce 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31010 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71764 KB. | 14.07.2024 - 13:10:50