Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Nosferatu Roberta Eggerse s Anyou Taylor-Joy se přihlásil k natáčení v České republice

Film Nosferatu Roberta Eggerse s Anyou Taylor-Joy se přihlásil k natáčení v České republice

Hrad Pernstejn
Hrad Pernstejn
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Německá upír­ská kla­si­ka Nosferatu se ten­to měsíc doži­la 100 let a v sou­čas­né době se při­pra­vu­je nová adap­ta­ce toho­to horo­ru, kte­rou bude reží­ro­vat Robert Eggers (Čarodějnice) s čas­tou spo­lu­pra­cov­ni­cí Anyou Taylor-Joy v hlav­ní roli.

A nový Nosferatu by se mohl ješ­tě letos natá­čet i v České repub­li­ce, a to i přes nedáv­né poza­sta­ve­ní fil­mo­vých pobí­dek ze stra­ny Českého fil­mo­vé­ho fon­du.

Při zjiš­ťo­vá­ní, zda se nový film Masters of the Universe, jehož natá­če­ní je naplá­no­vá­no na letoš­ní léto, sti­hl zare­gis­tro­vat u Českého fil­mo­vé­ho fon­du ješ­tě loni před poza­sta­ve­ním fil­mo­vých pobí­dek (nesti­hl), jsme obje­vi­li něko­lik nových zají­ma­vých pro­jek­tů, kte­ré se zare­gis­tro­va­ly k natá­če­ní v České repub­li­ce do kon­ce roku 2021.

Jedním z těch­to pro­jek­tů je Nosferatu, kte­rý při­hlá­si­la míst­ní pro­dukč­ní agen­tu­ra Stillking Films. Stillking se v České repub­li­ce posta­ra­la o míst­ní pro­duk­ci mno­ha význam­ných natá­če­ní, včet­ně nedáv­ných bloc­kbus­te­rů spo­leč­nos­ti Netflix The Gray ManExtraction 2.

Česká repub­li­ka je samo­zřej­mě pro gotic­ký upír­ský pří­běh jako stvo­ře­ná. Ačkoli Nosferatu se prav­dě­po­dob­ně nebu­de ode­hrá­vat (pri­már­ně) v Praze, země se vyzna­ču­je vyso­kou hus­to­tou zacho­va­lých sta­le­tých hra­dů, z nichž mno­hé by byly skvě­lým mís­tem pro upí­ří stra­ši­dla.

F. W. Murnau Nosferatu, uve­de­ný do kin v roce 1922, se natá­čel pře­de­vším v Německu, ale film vyu­ží­val i mís­ta na Slovensku včet­ně Vrátné doli­ny a Dolného Kubína. Jako tran­syl­ván­ské síd­lo hra­bě­te Orloka byl pou­žit Oravský hrad.

Film Wernera Herzoga z roku 1979 Nosferatu the Vampyre s Klausem Kinskim v hlav­ní roli titul­ní­ho upí­ra se natá­čel napříč loka­ce­mi v Německu, Nizozemsku, na Slovensku a v České repub­li­ce, při­čemž hrad Pernštejn na již­ní Moravě nahra­dil hrad Dracula.

Režisér Eggers skli­dil vše­o­bec­né uzná­ní za své zne­po­ko­ji­vé horo­ry ČarodějniceMaják, v nichž si zahrá­li Robert Pattinson a Willem Dafoe. Eggersův nej­no­věj­ší sní­mek Severák, vikingský epos s Alexandrem Skarsgårdem, Nicole Kidman, Claesem Bangem a Ethanem Hawkem v hlav­ních rolích, stej­ně jako Dafoem a Taylor-Joy, bude mít celo­svě­to­vou pre­mi­é­ru letos v dub­nu.

Anya Taylor-Joy se oka­mži­tě pro­sla­vi­la po svém výraz­ném výko­nu v hlav­ní roli ve fil­mu Čarodějnice. Poté zís­ka­la nomi­na­ci na cenu Emmy za svůj výkon ve fil­mu Královnin gam­bit na Netflixu a příš­tě by si měla zahrát po boku Chrise Hemswortha v preque­lu Mad Maxe Furiosa.

Nosferatu byl dlou­ho v před­pro­duk­ci, Eggers ho původ­ně plá­no­val nato­čit po Čarodějce, mís­to toho z něj udě­lal MajákSeverák. Hlavní role Nosferatu zatím neby­la obsa­ze­na, ale nelze si nepřed­sta­vit, že by se Eggers pro tuto roli zno­vu spo­jil se svou hvězdou z Majáku Dafoem.

Dafoe hrál v roce 1922 Nosferatu Maxe Schrecka ve fil­mu Stín upí­ra, faleš­ném bio­gra­fic­kém fil­mu o natá­če­ní Nosferatu, v němž si zahrál i John Malkovich jako reži­sér F. W. Murnau. Nicolas Cage, kte­rý film Stín upí­ra pro­du­ko­val, chtěl původ­ně hrát Schrecka ješ­tě před obsa­ze­ním Dafoea a v roce 2022 by jis­tě vytvo­řil zají­ma­vé­ho Nosferatua. Eggersova hvězda Northman Bang si také zahrál Draculu v nedáv­né mini­sé­rii Netflixu.

Ačkoli není záru­kou, že se natá­če­ní blí­ží, to, že se Nosferatu poda­ři­lo na kon­ci roku 2021 zare­gis­tro­vat u Českého fil­mo­vé­ho fon­du, je skvě­lým zna­me­ním, že se pro­duk­ce posou­vá kupře­du a nebu­de ovliv­ně­na nedáv­ným poza­sta­ve­ním čes­kých fil­mo­vých pobí­dek.


Foto: Hrad Pernštejn | Wikimedia Commons | vol­né dílo


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35272 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72080 KB. | 24.04.2024 - 00:45:21