Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film „Oppenheimer“ se bude promítat v plnoformátovém 70mm formátu v pražském kině Cinema City Flora IMAX

Film „Oppenheimer“ se bude promítat v plnoformátovém 70mm formátu v pražském kině Cinema City Flora IMAX

Photo © Universal Studios
Photo © Universal Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Očekávaný film reži­sé­ra Christophera Nolana Oppenheimer vstou­pí příští měsíc do kin po celém svě­tě a praž­ské kino IMAX v Cinema City Flora bude jedi­né v kon­ti­nen­tál­ní Evropě, kte­ré film pro­mít­ne v reži­sé­ro­vě oblí­be­ném for­má­tu.

Podle ofi­ci­ál­ní­ho sezna­mu zve­řej­ně­né­ho na strán­kách IMAX.com bude Oppenheimer pro­mí­tán v 70mm IMAXu v pou­hých 30 kinech po celém svě­tě, při­čemž vět­ši­na z nich - 25 - se nachá­zí v Severní Americe. Tři 70mm IMAX kopie Openheimera se budou pro­mí­tat ve Velké Británii, jed­na v Austrálii a posled­ní v Praze.

„Film IMAX oži­vu­je obra­zy,“ uve­dl reži­sér v tis­ko­vé zprá­vě spo­leč­nos­ti IMAX. „Od roz­li­še­ní a barev až po ost­rost a cel­ko­vou kva­li­tu se nic nevy­rov­ná pou­ži­tí fil­mo­vých kamer IMAX. Filmový for­mát IMAX je zla­tým stan­dar­dem fil­mo­vé foto­gra­fie.“

Další kina IMAX po celém svě­tě budou Oppenheimera pro­mí­tat, ale pou­ze 30 výše uve­de­ných, včet­ně praž­ské­ho Cinema City Flora, bude film pro­mí­tat na 15 perf / 70mm film, kte­rý zvět­ší obraz na full-frame 1.43:1 a umož­ní divá­kům vidět film tak, jak ho zamýš­lel jeho reži­sér.

Sedmdesátimilimetrová IMAX kopie Oppenheimera je poměr­ně vel­kou udá­los­tí, pro­to­že prá­vě kvů­li ní byl vyna­le­zen nový fil­mo­vý for­mát. Nolan chtěl film nato­čit jak barev­ně, tak čer­no­bí­le, ale u před­cho­zích fil­mů byly veš­ke­ré čer­no­bí­lé čer­no­bí­lé zábě­ry doda­teč­ně upra­ve­ny pro IMAX, kte­rý se pro ten­to for­mát neho­dil.

Aby mohl být Oppenheimer nato­čen co nejau­ten­tič­tě­ji, požá­da­li Nolan a kame­ra­man Hoyte van Hoytema spo­leč­nos­ti Kodak a Fotokem, aby pro film vymys­le­ly nový fil­mo­vý for­mát.

„Velmi se mi líbi­la struk­tu­rál­ní pomoc a este­tic­ký náboj při pře­cho­du mezi bar­vou a čer­no­bí­lou, kte­rý jsem měl u Mementa,“ řekl loni Nolan v roz­ho­vo­ru pro Total Film.

„Vždycky jsem hle­dal důvod, proč se k tomu vrá­tit. A v pří­pa­dě Oppenheimera a způ­so­bu, jakým ten­to pří­běh vyprá­ví­me, je vyprá­věn vel­mi sub­jek­tiv­ně, ale záro­veň s objek­tiv­něj­ší pří­bě­ho­vou nití, kte­rá se s ním pro­lí­ná. Byl to oprav­du ide­ál­ní čas vrá­tit se k tomu­to zaří­ze­ní, kte­ré jsem měl tak rád.“

„Takže jsme vyzva­li lidi z Kodaku a Fotokem, aby nám to vyšlo. A oni se do toho pus­ti­li. Poprvé v his­to­rii jsme moh­li natá­čet na čer­no­bí­lý film IMAX. A výsled­ky byly úchvat­né a mimo­řád­né. Jakmile jsme s Hoytem vidě­li prv­ní tes­ty, vědě­li jsme, že si ten­to for­mát oka­mži­tě zami­lu­je­me.“

Nolanův Oppenheimer vyprá­ví pří­běh ame­ric­ké­ho věd­ce J. Roberta Oppenheimera a jeho role při vývo­ji ato­mo­vé bom­by. Kromě Cilliana Murphyho v roli titul­ní posta­vy ve fil­mu dále hra­jí Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek a mno­ho dal­ších.

Oppenheimer bude v praž­ských kinech uve­den od 20. čer­ven­ce. Předprodej vstu­pe­nek na 70mm IMAX v Cinema City Flora IMAX zatím není k dis­po­zi­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31873 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71703 KB. | 17.06.2024 - 20:05:27