Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Vrána natočený v Praze získal smlouvu s americkou distribuční společností Lionsgate, premiéra se očekává v roce 2024

Film Vrána natočený v Praze získal smlouvu s americkou distribuční společností Lionsgate, premiéra se očekává v roce 2024

Photo © Buena Vista International
Photo © Buena Vista International
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Vrána, kte­rý se natá­čel v létě 2022 v Praze a dal­ších mís­tech České repub­li­ky, zís­kal na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu smlou­vu s ame­ric­kou dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Lionsgate Films, píše Deadline. Film by měl do kin dora­zit někdy v roce 2024, při­čemž spo­leč­nost FilmNation již uza­vře­la doho­dy o mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci.

V režii Ruperta Sanderse (Sněhurka a lovec, Ghost in the Shell) se ve fil­mu Vrána před­sta­ví Bill Skarsgård v roli Erica Dravena, bru­tál­ně zavraž­dě­né­ho muže, kte­rý oži­je jako anděl pomsty. Nový film je rebo­o­tem komik­su Jamese O’Barra, kte­rý inspi­ro­val kul­tov­ní film z roku 1994, čty­ři pokra­čo­vá­ní a krát­ký tele­viz­ní seri­ál.

Ve Vráně se dále obje­ví brit­ská zpě­vač­ka FKA twi­gs (Honey Boy) v roli Dravenovy snou­ben­ky Shelly Webster, kte­rá je v původ­ním fil­mu zavraž­dě­na po jeho boku, a Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila a Jordan Bolger v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ných rolích.

Kromě toho, že se film z roku 1994 stal hitem mezi fanouš­ky, se pro­sla­vil také jako posled­ní film Brandona Leeho, kte­rý před­tím hrál Dravena. Syn hvězdy bojo­vých umě­ní Bruce Leeho tra­gic­ky zahy­nul při natá­če­ní během nešťast­né náho­dy.

„Vážíme si toho, co posta­va Vrány a původ­ní film zna­me­na­jí pro zástu­py fanouš­ků, a věří­me, že ten­to nový film nabíd­ne divá­kům auten­tic­kou a niter­nou rein­ter­pre­ta­ci její emo­ci­o­nál­ní síly a myto­lo­gie,“ uved­la pro Deadline Charlotte Kohová z Lionsgate.

„Spolupracovat s tvůr­čím týmem, jemuž vévo­dí Rupertův jedi­neč­ný vizu­ál­ní styl a vypra­věč­ství, a s pro­du­cent­ským týmem, kte­rý má na svém kon­tě někte­ré z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mů posled­ních něko­li­ka dese­ti­le­tí, je oprav­do­vou ctí.“

V Praze a oko­lí Čech se Vrána natá­če­la v loň­ském roce pod pra­cov­ním názvem Žlutý květ se skrom­ným roz­poč­tem 50 mili­o­nů dola­rů. Kč a od Českého fil­mo­vé­ho fon­du mu bylo při­dě­le­no asi 120 mili­o­nů korun (asi 5,2 mili­o­nu dola­rů) na daňo­vých pobíd­kách.

Kromě Barrandovských ate­li­é­rů a dal­ších oblas­tí v oko­lí Prahy pat­ři­ly mezi mís­ta natá­če­ní fil­mu Vrána v České repub­li­ce také Most, Vrané nad Vltavou, údo­lí řeky Břežanské údo­lí a Mšecké Žehrovice. Další natá­če­ní pro­bí­ha­lo také v Mnichově v sou­sed­ním Německu.

Producenty fil­mu Vrána jsou Victor Hadida, Molly Hassellová, John Jencks a zesnu­lí Samuel Hadida a Edward R. Pressman, kte­ří pro­du­ko­va­li před­cho­zí film. Zach Baylin (Gran Turismo) a Will Schneider jsou pode­psá­ni pod scé­ná­řem fil­mu, kte­rý byl adap­to­ván pod­le původ­ní­ho O’Barrova komik­su z roku 1989.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62869 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71927 KB. | 22.07.2024 - 15:28:46