Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Vrána s Billem Skarsgårdem a FKA Twigs v hlavních rolích se natáčí v Praze

Film Vrána s Billem Skarsgårdem a FKA Twigs v hlavních rolích se natáčí v Praze

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pražské natá­če­ní fil­mu The Crow, nové­ho zpra­co­vá­ní nad­při­ro­ze­né­ho komik­su Jamese O’Barra s Billem Skarsgårdem a FKA Twigs v hlav­ních rolích, je ofi­ci­ál­ně v plném prou­du. Od polo­vi­ny čer­ven­ce pro­bí­há natá­če­ní Vrány v cen­t­ru čes­ké met­ro­po­le.

Produkce byla na mís­tě zare­gis­tro­vá­na jako tele­viz­ní seri­ál, v cen­t­ru Prahy se nyní natá­če­jí scé­ny pro nejmé­ně tři epi­zo­dy Vrány. Projekt nebyl ofi­ci­ál­ně iden­ti­fi­ko­ván jako tele­viz­ní pro­duk­ce z jiných zdro­jů, ale regis­tra­ce v měst­ské doku­men­ta­ci je obvykle přes­ná.

Obrázek výše také není ofi­ci­ál­ní, ale fanouš­kov­ský art Skarsgårda jako The Crow pro­ta­go­nis­ty Erica Dravena od digi­tál­ní­ho uměl­ce @diamonddead na Instagramu.

A post sha­red by dia­mon­d­de­ad (@diamonddead)

V sou­čas­né době pro­bí­há v cen­t­ru Prahy natá­če­ní fil­mu The Crow, scé­ny se v polo­vi­ně měsí­ce natá­če­jí v židov­ské čtvr­ti čes­ké met­ro­po­le a v luxus­ní Pařížské uli­ci a také v uli­ci Na pří­ko­pě a neda­le­ké Nekázance.

Koncem toho­to měsí­ce se budou scé­ny pro film Vrána natá­čet v uli­cích Politických věz­ňů a Opletalova poblíž Václavského náměs­tí a Hlavního nádra­ží v čes­kém hlav­ním měs­tě. Natáčení Vrány by mělo v Praze pro­bí­hat až do září, scé­ny se budou natá­čet také v Mnichově.

Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman, Ghost in the Shell) reží­ru­je Vránu pod­le scé­ná­ře Zacha Baylina, kte­rý loni zís­kal nomi­na­ci na Oscara za scé­nář k fil­mu Král Richard. Režisér Sanders nato­čil také pilot­ní díl seri­á­lu Foundation, jehož dru­há série se nedáv­no natá­če­la v čes­ké met­ro­po­li.

Pokud Skarsgård ztvár­ní hlav­ní roli Erica Dravena ve fil­mu The Crow, není zná­mo, koho ztvár­ní FKA Twigs. Herečka, kte­rá je zná­má spí­še jako hudeb­ní uměl­ky­ně, debu­to­va­la ve fil­mu po boku Shii LaBeoufa ve sním­ku Honey Boy z roku 2019. Zbytek obsa­ze­ní fil­mu The Crow zatím nebyl potvr­zen.

Bill Skarsgård je zná­mý pře­de­vším díky ztvár­ně­ní tan­čí­cí­ho klau­na Pennywise z fil­mů ItIt Chapter Two. Zdá se, že Vrána je jeho prv­ním pro­jek­tem natá­če­ným v České repub­li­ce, ale pro Atomic Blonde natá­čel v neda­le­ké Budapešti.

Vrána je jed­ním z něko­li­ka vel­kých pro­jek­tů, kte­ré se v čes­kém hlav­ním měs­tě budou natá­čet letos v létě, ved­le mini­sé­rie spo­leč­nos­ti Disney a National Geographic Malé svět­lo, dra­ma­tu o holo­caus­tu s Lievem Schrieberem v hlav­ní roli otce Anny Frankové, a čtvr­té série popu­lár­ní­ho němec­ké­ho seri­á­lu Das Boot.

Dále však mezi­ná­rod­ní fil­mo­vá pro­duk­ce v České repub­li­ce prav­dě­po­dob­ně proříd­ne. Zatímco The Crow a tyto dal­ší pro­jek­ty se poda­ři­lo zare­gis­tro­vat u Českého fil­mo­vé­ho fon­du do kon­ce roku 2021, v sou­čas­né době jsou pro­dukč­ní pobíd­ky poza­sta­ve­ny a do prv­ní­ho polo­le­tí roku 2022 se žád­ný pro­jekt zare­gis­tro­vat nemů­že. Dopady toho­to poza­sta­ve­ní se prav­dě­po­dob­ně pro­je­ví v násle­du­jí­cích letech, kdy čle­no­vé míst­ní­ho prů­mys­lu při­jdou o tisí­ce poten­ci­ál­ních pra­cov­ních míst.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41914 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71808 KB. | 28.02.2024 - 14:37:57