Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Filmový festival Al Qamar o víkendu rozzáří pražský Edison Filmhub

Filmový festival Al Qamar o víkendu rozzáří pražský Edison Filmhub

Foto:Film Europe s.r.o.
Foto:Film Europe s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento víkend se v praž­ském Edison Filmhubu usku­teč­ní prv­ní roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Al Qamar, kte­rý nabíd­ne řadu sou­čas­ných fil­mů z Blízkého výcho­du a sever­ní Afriky a dopro­vod­ný kul­tur­ní pro­gram. Všechny pro­mí­ta­né fil­my budou během fes­ti­va­lu, kte­rý se koná od 31. srp­na do 3. září, uve­de­ny v ang­lic­ké ver­zi.

Filmový fes­ti­val Al Qamar se koná sou­běž­ně se vzác­ným mod­rým super­mě­sí­cem, kte­rý se letos koná popr­vé od roku 2009. Modrý super­mě­síc nastá­vá, když je v roč­ním kalen­dá­ři 13 měsíč­ních cyk­lů mís­to obvyk­lých 12, a to během úplň­ku, kte­rý je nej­blí­že Zemi a nej­jas­něj­ší. V Evropě bude ten­to úpl­něk vrcho­lit dnes večer.

Zatímco zata­že­né poča­sí v Praze v posled­ních dnech neu­mož­ňo­va­lo nej­lep­ší pozo­ro­vá­ní Měsíce, o víken­du by se mělo vyjas­nit prá­vě včas. Kromě fil­mů v Edison Filmhubu bude sou­čás­tí fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Al Qamar také spe­ci­ál­ní měsíč­ní trh s tra­dič­ním jíd­lem a kul­tur­ní­mi dár­ky za svi­tu měsí­ce.

Filmový fes­ti­val Al Qamar zahá­jí ve čtvr­tek večer pro­mí­tá­ní alžír­ské­ho dra­ma­tu Houria reži­sér­ky Mounie Meddour (Papicha, Edwige). Houria hra­je Lyna Khoudri v roli talen­to­va­né taneč­ni­ce, kte­rá tou­ží stát se člen­kou Alžírského národ­ní­ho bale­tu, ale ve sna­ze začít nový život trá­ví noci sáze­ním na záku­lis­ní zápa­sy.

Na letoš­ním praž­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu Al Qamar se bude pro­mí­tat také rodin­né dra­ma Rebelové od bel­gic­kých reži­sé­rů maroc­ké­ho půvo­du Adila El Arbiho a Bilalla Fallaha. Rebel, kte­rý byl pro­mí­tán v sou­tě­ži na loň­ském fes­ti­va­lu v Cannes, sle­du­je mus­lim­skou rodi­nu v Evropě, kte­rá se potý­ká s radi­ka­li­za­cí poté, co star­ší bra­tr ode­jde bojo­vat do Sýrie.

Režiséři fil­mu Rebelové, kte­ří nato­či­li také sní­mek Bad Boys for Life a při­pra­vo­va­ný Bad Boys 4, se rov­něž zúčast­ní fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Al Qamar a budou pří­tomni na násled­né dis­ku­si. Jejich téměř dokon­če­ný film Batgirl s Leslie Grace, J. K. Simmonsem, Michaelem Keatonem a Brendanem Fraserem v hlav­ních rolích byl loni při úspor­ných opat­ře­ních spo­leč­nos­ti Warner Bros. bez­pre­ce­dent­ně zru­šen.

Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Al Qamar se bude pro­mí­tat také hipho­po­vé dra­ma Nabila Ayoucha Casablanca Beats, film Elia Suleimana It Must Be Heaven, na Oscara nomi­no­va­ný ani­mo­va­ný doku­ment Jonase Pohera Rasmussena Flee, film Aliho Abbasiho The Holy Spider, sní­mek Tarika Saleha Cairo Conspiracy, film Maryam Touzani The Blue Caftan a doku­men­tár­ní film Jafara Panahiho Taxi Teherán, kte­rý ote­ví­rá oči.

Součástí fes­ti­va­lu bude v pátek večer také spe­ci­ál­ní pro­jek­ce kla­sic­ké­ho němé­ho fil­mu Zloděj z Bagdádu z roku 1924 s Douglasem Fairbanksem v hlav­ní roli. Film bude dopro­vá­zet živá hud­ba syr­ské­ho hudeb­ní­ka a dlou­ho­le­té­ho praž­ské­ho rezi­den­ta Marwana Alsolaimana.

Doprovodné trhy při měsíč­ním svi­tu na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Al Qamar nabíd­nou tra­dič­ní zbo­ží, jako je kera­mi­ka, šper­ky, parfémy, umě­lec­ká díla a dal­ší, k tomu teto­vá­ní hen­nou a lahod­né pokr­my z Bistra Habibi.

„Prostřednictvím síly fil­mu chce­me vrh­nout svět­lo (a měsíč­ní svit) na boha­té kul­tur­ní dědic­tví těch­to regi­o­nů, zpo­chyb­nit ste­re­o­ty­py a vyprá­vět auten­tic­ké pří­běhy,“ říká v tis­ko­vé zprá­vě ředi­tel fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Al Qamar Ryan Keating. „Zveme všech­ny, aby se k nám při­po­ji­li v rám­ci této osla­vy, kte­rá, jak dou­fám, bude vel­ko­le­pá a nebeská!“

„Hostit Al Qamar v tako­vém kul­tur­ním cen­t­ru, jako je Edison, je pro nás čest. Nejenže je to vyni­ka­jí­cí pro­stor pro kino, ale i kavár­na je fan­tas­tic­ká - může­te si vzít tra­dič­ní humus a pitu a podí­vat se na film v kině nebo si pro­hléd­nout trhy na let­ním noč­ním vzdu­chu.“

Další infor­ma­ce o letoš­ním roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Al Qamar sle­duj­te na Facebooku a Instagramu, kom­plet­ní pro­gram fil­mů najde­te na webo­vých strán­kách hos­ti­tel­ské spo­leč­nos­ti Edison Filmhub.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47773 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72112 KB. | 22.04.2024 - 09:40:29