Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > „Franz“: Předprodukce nového Kafkova životopisného filmu od Agnieszky Holland probíhá v Praze

„Franz“: Předprodukce nového Kafkova životopisného filmu od Agnieszky Holland probíhá v Praze

Foto: Marlene Film Production
Foto: Marlene Film Production
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisérka Agnieszka Holland, jejíž posled­ní film Zelená hra­ni­ce se těší vel­ké­mu zájmu divá­ků, zahá­ji­la v Praze před­pro­duk­ci své­ho nej­no­věj­ší­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Film Franz je inspi­ro­ván živo­tem slav­né­ho spi­so­va­te­le Franze Kafky a začne se natá­čet v dub­nu příští­ho roku, cel­kem se bude natá­čet 40 natá­če­cích dnů v České repub­li­ce a Německu.

Uvedení fil­mu Franz do čes­kých kin je před­běž­ně naplá­no­vá­no na konec roku 2024 u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí úmr­tí Kafky, kte­rý zemřel v roce 1924 ve věku 40 let.

Na foto­gra­fi­ích z natá­če­ní z před­pro­dukč­ní fáze, kte­ré byly zve­řej­ně­ny v míst­ních médi­ích, je Holland spo­lu s pro­du­cent­kou Šárkou Cimbalovou a kame­ra­ma­nem Tomaszem Naumiukem vidět při prá­ci s her­cem Štěpánem Klánem, kte­rý byl obsa­zen do role mla­dé­ho Kafky. Další infor­ma­ce o obsa­ze­ní zatím neby­ly zve­řej­ně­ny.

Štěpán Klán as young Franz Kafka. Photo: Michal Ureš / Marlene Film Production
Štěpán Klán jako mla­dý Kafka ve fil­mu Franz (2024). Foto: Michal Ureš / Marlene Film Production

Polská reži­sér­ka Hollandová, kte­rá vystu­do­va­la pres­tiž­ní praž­skou fil­mo­vou aka­de­mii FAMU, je úspěš­nou fil­mař­kou již něko­lik dese­ti­le­tí a za scé­nář k fil­mu Evropa, Evropa z roku 1990 byla nomi­no­vá­na na Oscara. V roz­ho­vo­ru pro Českou tele­vi­zi uved­la, že se vzhle­dem ke svým stu­di­ím a spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi fil­ma­ři a náklon­nos­ti k čes­ké­mu fil­mu pova­žu­je čás­teč­ně za Češku.

„Kafka byl pro mě oprav­du důle­ži­tý téměř od dět­ství, v pat­nác­ti letech jsem čet­la Proces a prá­vě kvů­li němu jsem se roz­hod­la stu­do­vat v Praze,“ pozna­me­na­la Hollandová v neděl­ním pořa­du České tele­vi­ze Události a doda­la, že Franz nebyl kon­ci­po­ván jako tra­dič­ní živo­to­pis­ný film, ale jako něco, co v sobě zahr­nu­je i Kafkovo dílo.

„Rád bych o fil­mu pře­mýš­lel jako o jakési kolá­ži scén a pří­bě­hů ze živo­ta a knih Franze [....] Stavíme půdo­rys roz­ver­né­ho fik­tiv­ní­ho doku-dramatu, v němž není nic nemož­né.“

Režisér popi­su­je, že pro Franze vytvá­ří pou­ta­vou mozai­ku, kte­rá pře­sa­hu­je Kafkův život a nabí­zí vhled do jeho před­sta­vi­vos­ti, posou­vá hra­ni­ce a vta­hu­je divá­ky do jeho mys­li. Cílem fil­mu je zachy­tit pod­sta­tu Kafkovy záhad­né osob­nos­ti a vrh­nout nové svět­lo na jeho život a odkaz.

Clapperboard from Franz. Photo: Instagram / Šárka Cimbalová
Tleskací deska od fir­my Franz. Foto: Instagram / Šárka Cimbalová

Holland a pro­du­cent­ka Cimbalová již dří­ve spo­lu­pra­co­va­li na fil­mech Zelená hra­ni­ce, kte­rý je pol­ským kan­di­dá­tem na Oscara v příš­tím roce, a Šarlatán, kte­rý byl vybrán jako ofi­ci­ál­ní kan­di­dát České repub­li­ky na Oscara v roce 2021. Scénář k fil­mu Franz napsal Marek Epstein, kte­rý s Hollandovou spo­lu­pra­co­val i na fil­mu Šarlatán.

„Po spo­lu­prá­ci s Agnieszkou na fil­mu Charlatan jsme hle­da­li nové téma pro spo­leč­ný pro­jekt, kte­ré by nás oba zají­ma­lo,“ dodá­vá Cimbalová. „A Kafka nás fas­ci­no­val jako těž­ko ucho­pi­tel­ná posta­va, jako mýtus a feno­mén exis­tu­jí­cí v příkrém roz­po­ru s infor­ma­ce­mi, kte­ré se o něm docho­va­ly.“

„Je to snad jedi­ný autor na svě­tě, o jehož sou­kro­mí a živo­tě se píše více než o jeho díle. Byl to cit­li­vý člo­věk, kte­rý se vymy­kal své době, člo­věk tře­tí­ho tisí­ci­le­tí.“
.
„Dnes máme mno­hem vět­ší šan­ci ho pocho­pit než jeho vrs­tev­ní­ci před sto lety. Chceme peč­li­vě sklá­dat stříp­ky jeho živo­ta a poku­sit se vytvo­řit mozai­ku, kte­rá pře­sa­hu­je jeho život a uka­zu­je na jeho oso­bu.“

S blí­ží­cím se stým výro­čím Kafkovy smr­ti Franz sli­bu­je při­nést nový pohled na život a dílo slav­né­ho spi­so­va­te­le.

Hlavní foto: pro­du­cent­ka Šárka Cimbalová, herec Štěpán Klán, reži­sér­ka Agnieszka Holland a kame­ra­man Tomasz Naumiuk na natá­če­ní fil­mu Franz s las­ka­vým svo­le­ním Michala Ureše / Marlene Film Production


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33286 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72154 KB. | 23.04.2024 - 20:44:29