Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gran Turismo: skutečný příběh inspirovaný hrou je vzrušující jízdou

Gran Turismo: skutečný příběh inspirovaný hrou je vzrušující jízdou

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Hráč pře­chá­zí z arká­do­vých závo­dů na sku­teč­né závod­ní tra­tě ve fil­mu Gran Turismo, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin a 25. srp­na bude uve­den v USA. Navzdory logu PlayStation Productions, kte­rým film začí­ná, není tato str­hu­jí­cí jíz­da adap­ta­cí popu­lár­ní závod­ní hry (nebo závod­ní­ho simu­lá­to­ru, jak by si přál její tvůr­ce Kazunori Yamauchi), ale pou­ta­vým sku­teč­ným pří­bě­hem, v němž Gran Turismo hra­je klí­čo­vou roli.

Pokud pří­běh brit­ské­ho závod­ní­ka Janna Mardenborougha nezná­te, máte se na co těšit: Gran Turismo je lep­ší film, než by se dalo od fil­mu, kte­rý sdí­lí název s video­her­ní sérií, rozum­ně oče­ká­vat, a řadí se ved­le Rush a Ford vs. Ferrari k nej­lep­ším moder­ním závod­ním fil­mům. Uvidíme, jest­li se Michaelu Mannovi poda­ří udr­žet tem­po Ferrari ješ­tě letos.

Gran Turismo hra­je Archie Madekwe jako Mardenborough, kte­rý film ote­ví­rá jako car­di­ffský tee­nager a nespo­ko­je­ný syn býva­lé­ho fot­ba­lis­ty (Djimon Hounsou). Zatímco bra­tr Cody (Daniel Puig) je na hřiš­ti, aby na něj byl táta hrdý, Jann je ve svém poko­ji nebo v her­ně a trá­ví stov­ky hodin v Gran Turismu za simu­lo­va­ným závod­ním volan­tem.

V Tokiu dosta­ne mana­žer Nissanu Danny Moore (Orlando Bloom) divo­ký nápad. Aby při­lá­kal mla­dé hrá­če do lukra­tiv­ní­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu v reál­ném svě­tě, oslo­ví vedou­cí pra­cov­ní­ky Gran Turisma (Takehiro Hira hra­je Yamauchiho), aby vytvo­ři­li GT Academy: sou­těž, kte­rá vyško­lí nej­lep­ší vir­tu­ál­ní závod­ní­ky po celém svě­tě, aby moh­li sou­tě­žit na sku­teč­ných závod­ních tra­tích.

Mardenborough je sho­dou okol­nos­tí jed­ním z nej­lep­ších hrá­čů Gran Turisma ve Velké Británii a dosta­ne onli­ne pozván­ku, aby se utkal v závo­dě ve hře o mís­to v nové Akademii. Po vítěz­ství odjíž­dí tré­no­vat do sku­teč­ných vozi­del s hlav­ním mecha­ni­kem a býva­lým jezd­cem Jackem Salterem (David Harbour) a sou­tě­žit s dal­ší­mi deví­ti jezd­ci o šan­ci pode­psat smlou­vu s Nissanem a stát se pro­fe­si­o­nál­ním závod­ní­kem.

Salter také nevě­ří Moorově kon­cep­ci ani jeho mla­dé­mu talen­tu, ale Jann se nako­nec osvěd­čí a najde v sobě pod­po­ru­jí­cí otcov­skou posta­vu, kte­rá ho vyško­lí v začát­cích kari­é­ry. Pouto, kte­ré mezi obě­ma posta­va­mi vznik­lo, pomá­há fil­mu pro­jít vze­stu­py a pády na začát­ku kari­é­ry i str­hu­jí­cím vrchol­ným 24hodinovým závo­dem v Le Mans, v němž hrá­či Gran Turisma dosta­nou šan­ci uká­zat se v reál­ném svě­tě.

Režisérem Gran Turisma je (mož­ná pře­kva­pi­vě) Neill Blomkamp, kte­rý je zná­mý tím, že napí­ná roz­počty a vytvá­ří str­hu­jí­cí sci-fi sním­ky jako District 9, Elysium nebo Chappie; jeho před­cho­zí film, pan­de­mic­ky nato­če­ný VR expe­ri­ment Demonic, měl pre­mi­é­ru s méně nad­še­ným při­je­tím.

Blomkamp podá­vá Gran Turismo stej­ným způ­so­bem gue­rillo­vé fil­ma­ři­ny a vyu­ží­vá zdán­li­vě ome­ze­né pro­střed­ky na maxi­mum. Kamera Jacquese Jouffreta (Očista) půso­bí nezvykle ost­rým digi­tál­ním dojmem a bar­vy jsou po celou dobu tlu­me­né; výsle­dek nepři­po­mí­ná ani tak holly­wo­od­ský vel­ko­film, ale živý závod zachy­ce­ný pro tele­vi­zi, a film je díky tomu o to pou­ta­věj­ší.

Digitální efek­ty (pod dohle­dem praž­ské­ho Viktora Müllera a jeho stu­dia UPP) jsou v celém fil­mu hlad­ce zakom­po­no­vá­ny a zahr­nu­jí děsi­vé havá­rie z reál­né­ho svě­ta spo­lu s někte­rý­mi her­ní­mi para­le­la­mi, včet­ně vizu­ál­ní dekon­struk­ce auta za jízdy a uka­za­te­lů polo­hy, kte­ré sle­du­jí naše­ho hrdi­nu a pomá­ha­jí nám držet krok se závo­dem.

Mnoho sku­teč­ných udá­los­tí z Gran Turisma bylo scé­náris­ty Zachem Baylinem (Vrána) a Jasonem Hallem (Americký sni­per) upra­ve­no pro fil­mo­vé plát­no; k niči­vé havá­rii na Nürburgring Nordschleife sku­teč­ně došlo něko­lik let po vrchol­ném závo­dě v Le Mans a pro film bylo vymyš­le­no mno­ho ved­lej­ších postav (obzvláš­tě zlot­ři­lý je Josha Stradowski jako kon­ku­renč­ní jez­dec Nicolas Capa).

Duch je však zře­tel­ný a Gran Turismo se ode­hrá­vá v nej­lep­ší tra­di­ci spor­tov­ních fil­mů: o out­si­de­ro­vi, kte­rý musí bojo­vat, jen aby ho někdo bral váž­ně, a o neú­nav­ném odhod­lá­ní, kte­ré ho žene na kaž­dém kro­ku. Nenechte se odra­dit názvem: jde o neob­lí­be­ný žánr, ale Gran Turismo je bez­po­chy­by nej­lep­ší film o video­hrách, jaký byl kdy nato­čen.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Gran Turismo na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28056 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71768 KB. | 14.06.2024 - 20:45:07