Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)

Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)

Photo © Fox Searchlight
Photo © Fox Searchlight
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posledním zážit­kem mé ces­ty do Japonska byl let z Ósaky přes Dubaj do Prahy. V leta­dle 16 hodin čis­té­ho času, 2 hodi­ny na nalo­dě­ní a 4 hodi­ny na pře­stup. Samozřejmě, neda­lo mi to, abych si nepro­hlé­dl nabíd­ku „palub­ních“ fil­mů. Nakonec jsem si vybral dva a tím dru­hým - sko­ro sym­bo­lic­ky v době, když už jsme se blí­ži­li k Evropě - byl zatím posled­ní film reži­sé­ra Wese Andersona The Grand Budapest Hotel. Nevím, jaké máte zku­še­nos­ti se sle­do­vá­ním fil­mů v leta­dle, ale já logic­ky spíš ty hor­ší: Mrňavý for­mát, zvuk pře­kři­ku­jí­cí se s huko­tem moto­rů a při­zná­vám, že moje ang­lič­ti­na není tak dob­rá, abych si vychut­nal čas­to vyu­ži­tý koša­tý jazyk jed­na­jí­cích postav. Nicméně fil­mem jsem se výbor­ně poba­vil a roz­ho­dl se podí­vat se na něj ješ­tě jed­nou, s čes­ký­mi titul­ky. Musím říct, že to fil­mu v mých očích para­dox­ně tro­chu ubra­lo, což pova­žu­ji za dobrou zprá­vu, pro­to­že mám rád, když film víc oslo­vu­je obra­zy a rytmem než dia­lo­gy.

Film se ode­hrá­vá ve fik­tiv­ní evrop­ské zemi Zubrowka, kde sto­jí slav­ný a oblí­be­ný Grandhotel Budapest, vzkvé­ta­jí­cí pod pev­ným vede­ním pana Gustava (Ralph Fiennes). Pan Gustav je skvě­lý orga­ni­zá­tor, doká­že vytu­šit kaž­dé přá­ní svých zákaz­ní­ků a pře­de­vším zákaz­nic. Dalo by se říci, že se spe­ci­a­li­zu­je pře­de­vším na postar­ší boha­té zákaz­ni­ce, jejichž sny plní doslo­va do roz­tr­há­ní těla. Není tedy divu, že mu jed­na z dlou­ho­le­tých kli­en­tek zane­chá pod­stat­ný odsta­vec ve své dlou­há léta při­pra­vo­va­né závě­ti, kte­rý by z pana Gustava mohl udě­lat bohá­če. Samozřejmě - nebýt lako­mých a niče­ho se neští­tí­cích pří­buz­ných, kte­ří nao­pak logic­ky panu Gustavovi vůbec nepře­jí. Na scé­nu pro­to vstu­pu­jí vel­mi neka­lé a násil­né indi­vi­du­ál­ní prak­ti­ky, což není nikterak div­né, pro­to­že se tako­vé prak­ti­ky derou na scé­nu i v oblas­ti spo­le­čen­ské. Atmosféra se totiž mění a postup­ně houst­ne; jsme mezi dvě­ma svě­to­vý­mi vál­ka­mi a lesk­lý luxus­ní svět nablýska­né­ho hote­lu se postup­ně dostá­vá na okraj zájmu a někdy i do pří­mé­ho kon­flik­tu s nastu­pu­jí­cím novým „pořád­kem“. Pan Gustav spo­lu s poslíč­kem ze své­ho hote­lu Zerem (Toni Revolori) dostá­va­jí do vel­kých pro­blé­mů a pan Gustav dokon­ce násled­kem úkla­dů svých nepřá­tel do věze­ní. Ani tam ale neztrá­cí sta­ro­svět­skou noble­su a bláz­ni­vé nápa­dy, jak i přes na pohled nepře­ko­na­tel­né pře­káž­ky pokra­čo­vat ve svém zámě­ru pře­vzít do své­ho vlast­nic­tví opráv­ně­ně zdě­dě­ný maje­tek a při tom všem ješ­tě pře­dat mla­dé­mu Zerovi své pře­bo­ha­té zku­še­nos­ti.

Čím déle píšu „úvod do děje“ fil­mu, tím víc si uvě­do­mu­ji, že děj v tom­to pří­pa­dě není to pra­vé slo­vo. Řekl bych, že jde spí­še o režij­ní hra­ní. Bláznivý a čas­to absurd­ní obsah je ovšem nato­čen v tako­vém ryt­mu, s tako­vým gustem a tako­vým požit­kem z obra­zu a z obra­zo­vých detai­lů, že reži­sé­ro­vi odpus­tí­te téměř jaký­ko­li lap­sus. Zajímavé pro­po­je­ní ani­mo­va­né­ho obra­zu s her­ci upo­mí­ná na sta­ré fil­my Karla Zemana, potě­ší doko­na­lé a vtip­né dobo­vé detai­ly v zábě­rech (pří­kla­dem mohou být nápa­di­té auto­bu­so­vé lin­ky ve měs­tě Lutz, nebo sta­ro­by­lá motor­ka vyba­ve­ná lyžič­ka­mi do vyso­kých hor). No a pře­de­vším jde o vel­mi spe­ci­fic­ký situ­ač­ní humor, kte­rý nemu­sí vyho­vo­vat kaž­dé­mu, nejde o žád­nou „řachan­du“, u kte­ré se divá­ci vále­jí smí­chy, ale při­zná­vám, že můj úsměv byl téměř setr­va­lý, jen občas pře­ru­šo­va­ný dote­ky vel­mi váž­né linie nastu­pu­jí­cí­ho váleč­né­ho času.

Více na Kritiky.cz
Forza Horizon 3   Po dvou letech jsme se dočkali dalšího pokračování automobilové závodní hry pod názvem...
#1888: Temná věž - Pistolník 1: Cesta začíná - 45 % Temná věž - Pistolník 1: Cesta začíná (Dark Tower - The Gunslinger: The Journey Begins)Vydalo...
Titulky k The Girl in the Woods S01E06 - Vast Gehenna Carrie se zoufale snaží přijít na to, jak zavřít dveře a vydá se proto do míst, kam se vrá...
Věčný svit neposkvrněné mysli - recenze „Můžete si někoho vymazat z paměti. Dostat ho z vašeho srdce už je ale o něčem jiném.“ ...
Petra Vajová: festivalový guest service ...

Pokud jde o posta­vy, reži­sér před­sta­vu­je divá­ko­vi spíš panop­ti­kum figu­rek, nicmé­ně čas­to ve skvost­ném herec­kém obsa­ze­ní: F. Murray Abraham jako jeden z vypra­vě­čů děje (ono těch vypra­vě­čů je víc a jejich vyprá­vě­ní se postup­ně sklá­dá, jako bychom napřed roz­klá­da­li a nako­nec zase sesta­vi­li mat­rjoš­ku), W.Dafoe jako vraž­dí­cí kre­a­tu­ra Jopling, H. Keitel jako drs­ný vězeň Pinky, Jude Law jako mla­dý spi­so­va­tel a dal­ší z vypra­vě­čů, Edward Norton jako poli­cej­ní inspek­tor Henkels nebo Saoirse Ronan jako sta­teč­ná a milu­jí­cí cuk­rář­ka Agáta. Je vidět, že u Wese Andersona jsou i hvězdy ochot­né hrát doslo­va ště­ky - v tom vidím urči­tou para­le­lu tře­ba s tvor­bou Woodyho Allena, jehož dáv­ný výteč­ný film Láska a smrt mi Grandhotel Budapest v někte­rých ohle­dech při­po­mí­nal.

Já si tře­ba jako divák vyslo­ve­ně uží­val kom­pli­ko­va­ný, ale výbor­ně ryt­mic­ky nastří­ha­ný útěk pana Gustava z věze­ní, na kte­rém je v krát­kos­ti vidět, na čem je posta­ve­ný humor fil­mu: Útěk je pre­ciz­ně při­pra­ve­ný a má zvlášt­ní „gentle­man­ský cha­rak­ter“ - přes­ně do té doby, než se uprchlí­ci dosta­nou do pro­blé­mů - pak nastá­vá jako napros­tý pro­ti­klad dosa­vad­ní­ho postu­pu krva­vá řež, načež na úspěš­ný útěk nava­zu­je dlou­hý filo­zo­fu­jí­cí dia­log mezi Gustavem a Zerem dopro­vá­ze­ný reci­ta­cí bás­ně ukon­če­né jen vel­mi neo­chot­ně kvů­li vyhlá­še­ní popla­chu ve věz­ni­ci. Nebo scé­na, ve kte­ré vrah Jopling sle­du­je svou oběť do večer­ní­ho ponuré­ho inte­ri­é­ru muzea: Oběť pro­chá­zí kolem vrát­ni­ce muzea, kde je cedul­ka Muzeum zaví­rá za 15 minut, a za chví­li je za tem­né hud­by střih na Joplinga, kte­rý jde stej­nou ces­tou, jen na cedu­li už je nápis Muzeum zaví­rá za 14 minut. Film je vlast­ně sled podob­ných úsměv­ných detai­lů, mís­ty vzni­ká kouz­lo a mís­ty bram­bo­rač­ka. I v tom nej­hor­ším pří­pa­dě ale bram­bo­rač­ka, kte­rá má pořád ješ­tě šmrnc.

Podobně jako je celý film smě­sí vel­mi růz­no­ro­dých ingre­di­en­cí, tak­že divá­ko­vi stá­le něco pod­vě­do­mě při­po­mí­ná, i hotel samot­ný sestá­vá z prv­ků něko­li­ka růz­ných stře­do­ev­rop­ských hote­lů, zastou­pe­ny jsou i kar­lo­var­ské hote­ly Bristol a Pupp (fil­mo­vý jelen na ská­le jako by vypa­dl z oka kar­lo­var­ské­mu kam­zí­ko­vi) nebo krás­ná lázeň je jako vystři­že­ná z buda­pešťské­ho hote­lu Gellert. Ale jako obvykle - obra­zo­vá rea­li­ta je pou­ze vir­tu­ál­ní, pro­to­že ve sku­teč­nos­ti byl pro film vyro­ben roz­měr­ný model hote­lu.

Více na Kritiky.cz
Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 % Prošel si tím asi každý. Po pohádce rodič zhasnul lampičku a byla tma. V tu ránu ožila ša...
Titulky k Pearson S01E10 - The Fixer Máme tu poslední díl celého seriálu, za mě docela škoda, že takhle konči, ale co se dá dě...
Zakladatel Monty Pythona létajícího cirkusu Eric Idle slaví 80 let Eric Idle je anglický herec, komik, hudebník a spisovatel, který se proslavil jako člen britské...
Co jsme viděli, co jsme slyšeli Pár z Manhattanu - Catherine (Amanda Seyfried) a George (James Norton) - se odstěhuje do starobyl...
Quantum Conundrum Zdarma Xbox Live Gold pro Xbox 360 (Xbox One) - Dostupné: 16/3 - 31/3...

Když jsem v leta­dle dokou­kal film, měl jsem vel­mi dobrou nála­du. Do praž­ské­ho cíle ces­ty schá­ze­la už jen hodi­na ces­ty a my byli kou­sek od čes­ké­ho vzduš­né­ho pro­sto­ru. A já si uvě­do­mil, že se z dlou­hé­ho japon­ské­ho výle­tu vra­cím do své „Zubrowky“, podiv­né zemič­ky kde­si ve střed­ní Evropě, kde panu­jí v mno­ha ohle­dech pra­zvlášt­ní pra­vi­dla, ale z mno­ha důvo­dů sto­jí za to se do ní vra­cet, tím spíš, je-li odkud.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14361 s | počet dotazů: 294 | paměť: 70236 KB. | 01.12.2023 - 14:53:08