Kritiky.cz > Recenze > Idiocracy (Absurdistán) -

Idiocracy (Absurdistán) -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Idiocracy (Absurdistán) - Recenze

28.May.2007 Recenze Autor: Václav Bedřich

Tentokrát si auto­ři sml­sli na idi­o­tech, kte­ří nako­nec ovlá­da­jí celou zemi a napros­to se jim hrou­tí hod­spo­dář­ství i spo­le­čen­ský život …
Film začí­ná na počát­ku 21. sto­le­tí, kdy se mezi chytrou civi­li­za­cí obje­vil Clevon, napros­to nein­te­li­gent­ní jedi­nec. Rod Clevonů se nadá­le roz­ši­řo­val a s ros­tou­cí popu­la­cí kle­sa­la inte­li­gen­ce, nikdo si to neu­vě­do­mo­val. Vědci v rám­ci zacho­vá­ní inte­li­gen­ce a zkou­še­ní pro­gra­mu vybra­li dva jedin­ce, ženu pro­sti­tut­ku a muže, kte­rý „pra­co­val“ v armá­dě. Každý z nich pod­stou­pil zmra­ze­ní, tedy pro­jekt, kdy po roce mají být stej­ně zacho­vá­ny jejich buň­ky a život­ní funk­ce. Ovšem nasta­ly komli­ka­ce, armád­ní výzkum­ná fir­ma byla zlik­vi­do­vá­na a pře­sta­vě­na na zábav­ní cen­t­rum, obě těla tedy leže­la na sklád­ce.
Lidstvo postup­ně hloup­nu­lo a nikdo o tom ani moc nepře­mýš­lel, v oněm roce 2505 bylo lid­stvo nato­lik hloupé, že se nedo­ká­za­lo posta­rat o tak tri­vi­ál­ní věci, jako je eko­no­mi­ka, hos­po­dář­ství apod.. Jednoho dne na sklád­ce svá­že­la auta odpad při kte­ré došlo k uvol­ně­ní půdy a pro­padla se, obě rakve s těly se někde v cen­t­ru měs­ta ote­vře­ly. Joe (Luke Wilson) se pro­bu­dil kde­si u chláp­ka zva­né­ho Frito, nevě­děl vůbec jaký je rok a tak si počí­nal jako obvykle. Frito ho zave­dl do nemoc­ni­ce, kde si Joe chtěl pro­mlu­vit s léka­řem, ačko­liv se zjis­ti­lo, že nemá teto­vá­ní, kte­ré měl mít v té době kaž­dý občan k pla­ce­ní slu­žeb. Byl tedy odve­den k sou­du, kde byl jeho „obháj­ce“ oněn Frito, napros­tý idi­ot, kte­rý nevě­děl vůbec nic o pří­pa­dů ani svě­tě. Odsouzením na něko­lik let byl poslán do míst­ní věz­ni­ce.
Když o tom Joe tak pře­mýš­lel, zjis­til že je lid­stvo nato­lik hloupé, že mu ve všem uvě­ří a to i že si už odse­děl svůj trest ve věze­ní, mohl tedy utéct aniž by ho někdo stí­hal. Po útě­ku našel Ritu, ženu kte­rá byla zamra­ze­na spo­lu s ním, potře­bo­va­li najít stroj času, aby se moh­li vrá­tit do minu­los­ti a zabrá­nit vše­mu co nyní nasta­lo. Ovšem Joea opět zatkla poli­cie za rabo­vá­ní u auto­ma­tu, ale ten­to­krát byl před­ve­den před pre­zi­den­ta, pro­to­že se uká­za­lo, že má nej­vyš­ší IQ na celém svě­tě, a tak zís­kal post minis­t­ra vni­t­ra.
Pro pre­zi­den­ta, čer­noš­ské­ho hipí­ka a por­no­her­ce měl udě­lat násle­du­jí­cí, obno­vit stát­ní půdu a tím zajis­tit potra­vu pro všech­no oby­va­tel­stvo. Po zjiš­tě­ní že lidé mís­to vody zalé­va­jí limo­ná­dou už toho na něj bylo moc, chtěl se tedy poku­sit o útěk, ačko­liv debi­li­ta Frita, kte­rý ho měl dostat ke stro­ji času mu moc nepo­moh­la, tak­že to nako­nec skon­či­lo tím, že navrh­nul v celém stá­tu zalé­vá­ní vody mís­to limo­ná­dy a s Ritou se zde roz­hod­li zůstat.
Verdikt: Slušný výkon Luke Wilsona spo­je­ný s ori­gi­na­li­tou dělá film zají­ma­vým, vtip­ným až pře­hna­ným. Zpracování roku 2505 ve 3D je opět zají­ma­vé a dodá­vá fil­mu oprav­do­vou atmo­sfé­ru budouc­nos­ti
Hodnocení: 3/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17525 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71413 KB. | 23.06.2024 - 04:34:37