Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Interview s upírem se dohodlo na pokračování natáčení v Praze navzdory stávce SAG-AFTRA

Interview s upírem se dohodlo na pokračování natáčení v Praze navzdory stávce SAG-AFTRA

Photo © AMC+
Photo © AMC+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení dru­hé série seri­á­lu Interview s upí­rem na sta­ni­ci AMC bude v Praze pokra­čo­vat mno­hem dří­ve, než se před­po­klá­da­lo. Společnost AMC Networks uza­vře­la vzác­nou doho­du se SAG-AFTRA o dokon­če­ní pro­duk­ce Interview s upí­rem v Praze navzdo­ry pro­bí­ha­jí­cí stáv­ce her­ců, jejíž řeše­ní není na obzo­ru.

Podle ser­ve­ru Deadline se spo­leč­nost AMC Networks dohod­la se SAG-AFTRA na obno­ve­ní výro­by dru­hých sérií seri­á­lů Interview s upí­rem a The Walking Dead: Daryl Dixon v Evropě. Dohoda se týká pou­ze těch­to seri­á­lů, niko­liv zbyt­ku pro­dukč­ní nabíd­ky sta­ni­ce.

Interview s upí­rem má v Praze ješ­tě zhru­ba šest týd­nů natá­če­ní. Načasování doho­dy zna­me­ná, že seri­ál by měl stih­nout dokon­čit natá­če­ní v čes­ké met­ro­po­li letos na pod­zim, než se změ­ní poča­sí a způ­so­bí kom­pli­ka­ce. Zbývající pro­duk­ce by měla zahr­no­vat natá­če­ní v exte­ri­é­rech.

Kdy přes­ně bude Interview s upí­rem moci pokra­čo­vat v natá­če­ní v Praze, není zná­mo. V minu­los­ti trva­lo ame­ric­kým pro­duk­cím pře­ru­še­ným pan­de­mií něko­lik měsí­ců, než se do čes­ké met­ro­po­le vrá­ti­ly, a to i po zmír­ně­ní před­pi­sů a uza­vře­ní pro­dukč­ních dohod.

Vzhledem k tomu, že Interview s upí­rem bude jed­ním z mála vel­kých pro­jek­tů, kte­ré se budou natá­čet během stáv­ky, a že by však pri­már­ní her­ci a štáb nemě­li mít žád­né výraz­né kom­pli­ka­ce s plá­no­vá­ním, lze oče­ká­vat, že se pro­duk­ce vrá­tí do České repub­li­ky pod­stat­ně dří­ve.

Interview s upí­rem, adap­ta­ce romá­nu Anne Riceové, pod­le níž byl v roce 1994 nato­čen film s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlav­ních rolích, zača­la natá­čet svou dru­hou sérii v Praze poté, co se prv­ní natá­če­la v New Orleans. Ve dru­hé sérii seri­á­lu hra­jí Sam Reid, Jacob Anderson, Delainey Hayles, Eric Bogosian, Assad Zaman.

V čes­kém hlav­ním měs­tě se Interview s upí­rem natá­če­lo v praž­ském Barrandov Studiu spo­lu s loka­ce­mi v cen­t­ru měs­ta, kte­ré zahr­nu­jí oblas­ti v blíz­kos­ti Pražského hra­du, Staroměstského náměs­tí a his­to­ric­ké­ho Stavovského diva­dla. V čes­kém hlav­ním měs­tě si v seri­á­lu zahrá­la mimo jiné Paříž z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Zatímco nová doho­da je pro Interview s upí­rem a míst­ní her­ce a štáb výbor­nou zprá­vou, pro­duk­ce seri­á­lu Nadace Apple TV v České repub­li­ce zůstá­vá poza­sta­ve­na na dobu neu­r­či­tou.

Nadace měla ve svém pro­dukč­ním plá­nu ješ­tě znač­ný objem prá­ce, zhru­ba tři měsí­ce. Tomáš Krejčí, šéf praž­ských ate­li­é­rů, kde se Foundation natá­če­la, médi­ím řekl, že stu­dio muse­lo kvů­li stáv­ce pro­pus­tit 1700 zaměst­nan­ců.

Druhý vel­ký seri­ál, kte­rý se letos v létě natá­čí v Praze, tře­tí série Kola času od Amazon Studios, pokra­ču­je ve výro­bě i přes stáv­ku her­ců. Druhá série Kola času má dnes pre­mi­é­ru na Amazon Prime Video.

První série seri­á­lu The Walking Dead: Daryl Dixon bude mít pre­mi­é­ru 10. září. Natáčelo se v Paříži a oko­lí Francie. Místo natá­če­ní dru­hé sezó­ny, kte­rá má nyní povo­le­ní začít se natá­čet na pod­zim, zatím neby­lo upřes­ně­no, ale bude se rov­něž nachá­zet v Evropě.

Podle ser­ve­ru Deadline je doho­da, kte­ré dosáh­la spo­leč­nost AMC Networks o obno­ve­ní natá­če­ní seri­á­lů Interview s upí­rem a The Walking Dead: Daryl Dixon, nej­vý­znam­něj­ší, kte­ré bylo dosa­že­no během stáv­ky her­ců. Mezi dal­ší seri­á­ly, kte­ré se dohod­ly se SAG-AFTRA na pokra­čo­vá­ní natá­če­ní, pat­ří The Chosen od Netflixu, Tehran od Apple TV a Hal & Harper z nezá­vis­lé pro­duk­ce s Markem Ruffalem a Lili Reinhartovou v hlav­ních rolích.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,59869 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71934 KB. | 22.07.2024 - 15:53:44