Kritiky.cz > Domácí rady > Jak určit slepé střevo?

Jak určit slepé střevo?

SlepeStrevo
SlepeStrevo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Apendicitida nastá­vá záně­tem sle­pé­ho stře­va. Příznaky apen­di­ci­ti­dy se snad­no zamě­ňu­jí s pro­je­vy jiných one­moc­ně­ní. Mezi nimi jsou otra­va, zaží­va­cí potí­že nebo led­vi­no­vá koli­ka. Proto, aby bylo mož­né zahá­jit léčbu včas a vyhnout se nebez­peč­ným kom­pli­ka­cím nemo­ci, musí­te vědět, jak určit apen­di­ci­ti­du doma. V ohro­že­ní je jaká­ko­liv oso­ba, bez ohle­du na věk, pohla­ví a soci­ál­ní záze­mí. Apendix plní funk­ci ochra­ny těla před růz­ný­mi infek­ce­mi a zvy­šu­je střev­ní imu­nit­ní sys­tém. Nepatří však k život­ně důle­ži­tým orgá­nům člo­vě­ka a při jakém­ko­li záně­tu je odstra­něn. Příčiny one­moc­ně­ní mohou být u kaž­dé oso­by úpl­ně odliš­né.

Příčiny výskytu

Dlouhé stu­die umož­ni­ly sta­no­vit tři zřej­mé důvo­dy:

Mechanický  - nasta­ne, pokud je blo­ko­ván fekál­ní­mi kame­ny, cizí­mi před­mě­ty nebo něja­kým novo­tva­rem.

Infekční  - obje­vu­je se z řady infekč­ních one­moc­ně­ní stře­va, kte­rá vyvo­lá­va­jí zánět­li­vá one­moc­ně­ní ve sle­pém stře­vě a mohou způ­so­bo­vat pro­blémy s apen­di­ci­ti­dou.

Cévní  - čas­to vasku­lár­ní pato­lo­gie při­spí­va­jí k zánět­li­vým pro­ce­sům.

Časté příznaky

Chcete-li dia­gnos­ti­ko­vat pato­lo­gii včas a odli­šit ji od jiných pro­blé­mů v zaží­va­cím sys­té­mu, musí­te pocho­pit, jak sami určit apen­di­ci­ti­du. Z toho­to důvo­du je důle­ži­té znát pří­zna­ky záně­tu v sle­pém stře­vě.

Mezi ně pat­ří násle­du­jí­cí:

  • Bolest v bři­še. S roz­vo­jem nemo­ci je bolest zpo­čát­ku poci­ťo­vá­na v oblas­ti pup­ku, poté se postup­ně pohy­bu­je smě­rem do pra­vé­ho dol­ní­ho bři­cha.
  • Nucená polo­ha těla. Při záně­tu sle­pé­ho stře­va se člo­věk nemů­že vyrov­nat nebo se obvykle pohy­bo­vat kvů­li boles­ti bři­cha. Zjevným zna­kem je pozi­ce dospě­lé­ho nebo dítě­te - paci­ent leží na jed­né stra­ně a zve­dá nohy.
  • Přítomnost nevol­nos­ti nebo zvra­ce­ní. Vyčerpání zvra­ce­ní může obtě­žo­vat, což nepři­ná­ší úle­vu. Někdy je to jed­no­rá­zo­vé, ale obvykle trvá dlou­hou dobu. To pla­tí zejmé­na pro děti. Ve stá­ří to nemu­sí být vůbec.
  • Horečka. Obvykle nepře­sa­hu­je 37,5 - 38 stup­ňů, ale u dítě­te tep­lo­ta čas­to stoup­ne na 40 stup­ňů.
  • Suchá ústa s boles­ti­vým bři­chem je jas­ným pro­je­vem apen­di­ci­ti­dy.

Někdy je nemoc dopro­vá­ze­na boles­ti­vým moče­ním, boles­tí v geni­tá­li­ích a dol­ních čás­tech zad.  Dítě může mít rýmu a kašel, což je zavá­dě­jí­cí v dia­gnos­ti­ce apen­di­ci­ti­dy. Každopádně při výše uve­de­ných pří­zna­ků, vždy nepro­dle­ně navštiv­te léka­ře.


Foto

Popis The cecum and ver­mi­form pro­cess, with the­ir arte­ries.
Plate 1073
Datum před 1858
Zdroj
Autor

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34750 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71874 KB. | 21.02.2024 - 10:30:34