Kritiky.cz > Domácí rady > Jak určit slepé střevo?

Jak určit slepé střevo?

SlepeStrevo
SlepeStrevo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Apendicitida nastá­vá záně­tem sle­pé­ho stře­va. Příznaky apen­di­ci­ti­dy se snad­no zamě­ňu­jí s pro­je­vy jiných one­moc­ně­ní. Mezi nimi jsou otra­va, zaží­va­cí potí­že nebo led­vi­no­vá koli­ka. Proto, aby bylo mož­né zahá­jit léčbu včas a vyhnout se nebez­peč­ným kom­pli­ka­cím nemo­ci, musí­te vědět, jak určit apen­di­ci­ti­du doma. V ohro­že­ní je jaká­ko­liv oso­ba, bez ohle­du na věk, pohla­ví a soci­ál­ní záze­mí. Apendix plní funk­ci ochra­ny těla před růz­ný­mi infek­ce­mi a zvy­šu­je střev­ní imu­nit­ní sys­tém. Nepatří však k život­ně důle­ži­tým orgá­nům člo­vě­ka a při jakém­ko­li záně­tu je odstra­něn. Příčiny one­moc­ně­ní mohou být u kaž­dé oso­by úpl­ně odliš­né.

Příčiny výskytu

Dlouhé stu­die umož­ni­ly sta­no­vit tři zřej­mé důvo­dy:

Mechanický  - nasta­ne, pokud je blo­ko­ván fekál­ní­mi kame­ny, cizí­mi před­mě­ty nebo něja­kým novo­tva­rem.

Infekční  - obje­vu­je se z řady infekč­ních one­moc­ně­ní stře­va, kte­rá vyvo­lá­va­jí zánět­li­vá one­moc­ně­ní ve sle­pém stře­vě a mohou způ­so­bo­vat pro­blémy s apen­di­ci­ti­dou.

Cévní  - čas­to vasku­lár­ní pato­lo­gie při­spí­va­jí k zánět­li­vým pro­ce­sům.

Časté příznaky

Chcete-li dia­gnos­ti­ko­vat pato­lo­gii včas a odli­šit ji od jiných pro­blé­mů v zaží­va­cím sys­té­mu, musí­te pocho­pit, jak sami určit apen­di­ci­ti­du. Z toho­to důvo­du je důle­ži­té znát pří­zna­ky záně­tu v sle­pém stře­vě.

Mezi ně pat­ří násle­du­jí­cí:

  • Bolest v bři­še. S roz­vo­jem nemo­ci je bolest zpo­čát­ku poci­ťo­vá­na v oblas­ti pup­ku, poté se postup­ně pohy­bu­je smě­rem do pra­vé­ho dol­ní­ho bři­cha.
  • Nucená polo­ha těla. Při záně­tu sle­pé­ho stře­va se člo­věk nemů­že vyrov­nat nebo se obvykle pohy­bo­vat kvů­li boles­ti bři­cha. Zjevným zna­kem je pozi­ce dospě­lé­ho nebo dítě­te - paci­ent leží na jed­né stra­ně a zve­dá nohy.
  • Přítomnost nevol­nos­ti nebo zvra­ce­ní. Vyčerpání zvra­ce­ní může obtě­žo­vat, což nepři­ná­ší úle­vu. Někdy je to jed­no­rá­zo­vé, ale obvykle trvá dlou­hou dobu. To pla­tí zejmé­na pro děti. Ve stá­ří to nemu­sí být vůbec.
  • Horečka. Obvykle nepře­sa­hu­je 37,5 - 38 stup­ňů, ale u dítě­te tep­lo­ta čas­to stoup­ne na 40 stup­ňů.
  • Suchá ústa s boles­ti­vým bři­chem je jas­ným pro­je­vem apen­di­ci­ti­dy.

Někdy je nemoc dopro­vá­ze­na boles­ti­vým moče­ním, boles­tí v geni­tá­li­ích a dol­ních čás­tech zad.  Dítě může mít rýmu a kašel, což je zavá­dě­jí­cí v dia­gnos­ti­ce apen­di­ci­ti­dy. Každopádně při výše uve­de­ných pří­zna­ků, vždy nepro­dle­ně navštiv­te léka­ře.


Foto

Popis The cecum and ver­mi­form pro­cess, with the­ir arte­ries.
Plate 1073
Datum před 1858
Zdroj
Autor

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Více na Kritiky.cz
#1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 % Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mlad...
Saulův syn (2015, Saul Fia) Saulův syn je do jisté míry možná tím, co by šlo nazvat jako film roku. Je to film značně r...
Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej Dneska mají premiéru pouze tři filmy. Česká komedie Chata na prodej, další Stallonův akčn...
Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní m...
Terminátoři Galerie Terminátorů...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71706 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69833 KB. | 29.11.2023 - 22:31:42