Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jeden gól: Fotbalová komedie Taiky Waititiho minula branku

Jeden gól: Fotbalová komedie Taiky Waititiho minula branku

Photo © Searchlight Pictures
Photo © Searchlight Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nizozemsko-americký fot­ba­lo­vý tre­nér se sna­ží zvrá­tit situ­a­ci fot­ba­lo­vé­ho týmu Americké Samoy po nej­hor­ší poráž­ce v his­to­rii mis­trov­ství svě­ta ve fil­mu Jeden gól, kte­rý o víken­du vstu­pu­je do čes­kých kin. Tato odu­šev­ně­lá kome­die reži­sé­ra Taiky Waititiho je zpo­čát­ku vel­mi zábav­ná, ale její sen­ti­men­tál­ní vyvr­cho­le­ní se mění v pla­né a umě­lé a film nako­nec nedo­ká­že udě­lat ten klí­čo­vý závě­reč­ný záběr.

Snímek Jeden gól má k dis­po­zi­ci spous­tu skvě­lé­ho mate­ri­á­lu, kte­rý zachy­cu­je stej­no­jmen­ný doku­ment Mikea Bretta a Steva Jamisona z roku 2014. Tým Americké Samoy sku­teč­ně utr­pěl v roce 2001 během kva­li­fi­kač­ní­ho zápa­su na mis­trov­ství svě­ta pro­hru 31:0 s Austrálií, což mu vynes­lo titul­ky po celém svě­tě jako nej­hor­ší­mu fot­ba­lo­vé­mu týmu na svě­tě.

Trenér Thomas Rongen, kte­ré­ho záhad­ně ztvár­nil Michael Fassbender, byl najat, aby tým vedl v kva­li­fi­ka­ci na mis­trov­ství svě­ta v roce 2011. Právě týmu Americké Samoy vdě­čí za záchra­nu své­ho živo­ta poté, co ho před lety postih­la osob­ní tragé­die, což Waititi se spo­lusce­náris­tou Iainem Morrisem (The Inbetweeners) v prů­bě­hu celé­ho fil­mu Další gól vítě­zí zastí­ra­jí ve sna­ze ušet­řit pro odha­le­ní ve tře­tím děj­ství.

A Jaiyah Saeluaová, kte­rou ve fil­mu Jeden gól hra­je Kaimana, se zapsa­la do his­to­rie tím, že se sta­la prv­ní ote­vře­ně transgen­de­ro­vou spor­tov­ky­ní, kte­rá nastou­pi­la v kva­li­fi­kač­ním zápa­se na mis­trov­ství svě­ta. Nastoupila za Americkou Samou v kva­li­fi­ka­ci na mis­trov­ství svě­ta v roce 2011 a hrá­la klí­čo­vou roli v jejich úspě­chu.

Waititi nemu­sel dělat mno­ho, aby z fil­mu Jeden gól vytvo­řil str­hu­jí­cí a inspi­ra­tiv­ní sní­mek po vzo­ru fil­mů Medvědi se špat­ný­mi zprá­va­mi, Mocní kače­ři nebo Pohodový běh; ten­to sku­teč­ný pří­běh má všech­ny potřeb­né prv­ky, aby se stal pou­ta­vým spor­tov­ním fil­mem.

A hned v prv­ních scé­nách se napl­no pro­je­ví reži­sé­ro­va typic­ká neotře­lá kome­die, když se dob­ro­mysl­ný Tavita Taumua (Oscar Kightley), pre­zi­dent fot­ba­lo­vé fede­ra­ce Americké Samoy, mar­ně sna­ží inspi­ro­vat svůj tým ke vstře­le­ní jedi­né­ho gólu. Později je Fassbenderův Rongren vtip­ně oblék­nut funk­ci­o­ná­ři ame­ric­ké­ho fot­ba­lu (ehm, fot­ba­lu) v podá­ní Willa Arnetta, Rhyse Darbyho a Elisabeth Mossové (hra­je Rongrenovu man­žel­ku).

Počáteční scé­ny, kdy Rongren loví ryby v Americké Samoe, kte­rá je vykres­le­na jako národ tak malý, že i před­se­da fot­ba­lo­vé aso­ci­a­ce má ved­lej­šák v podo­bě kame­ra­ma­na, jsou čas­to k popuká­ní. První polo­vi­na fil­mu Jeden gól obsa­hu­je něko­lik sku­teč­ně úsměv­ných momen­tů, když nový tre­nér hod­no­tí žalost­ný stav své­ho týmu, včet­ně chví­le, kdy Rongren pou­ka­zu­je na to, že Tavita má na sto­le klá­ves­ni­ci a myš, ale žád­ný počí­ta­čo­vý moni­tor.

Komediálnost se však z fil­mu Jeden gól poma­lu vytrá­cí, pro­to­že vlá­du pře­bí­rá pří­běh, a expo­zi­ce zkrá­ce­ná z před­cho­zích scén je posluš­ně vylo­že­na během vyvr­cho­le­ní. Ke kon­ci se zdá, že Waititi už ani nemá zájem o vyprá­vě­ní inspi­ra­tiv­ní­ho spor­tov­ní­ho pří­bě­hu; vrchol­ný zápas je vtip­ně vyprá­věn pro­střed­nic­tvím fla­shbac­ku, kte­rý neslou­ží k niče­mu jiné­mu než k vytr­že­ní divá­ků z toho, co mělo být napí­na­vým finá­le.

Jeden gól chy­bu­je i ve zpra­co­vá­ní Saelua. Zatímco všech­ny ostat­ní posta­vy - Rongren, Tavita a její spo­lu­hrá­či - jsou vidě­ny skr­ze kome­di­ál­ní svět­lo, kaž­dá scé­na se Saeluou je smr­tel­ně váž­ná. Tvůrci se mož­ná necha­li odra­dit od její­ho odleh­če­né­ho ztvár­ně­ní, ale tím, že ji sta­ví na pie­destal, při­chá­ze­jí o mož­nost její posta­vu polid­štit.

Přesto je ve fil­mu Další gól vítě­zí dost zába­vy na to, abys­te ho moh­li dopo­ru­čit, a na divá­ky, kte­ří nevi­dě­li před­cho­zí doku­ment, může ten­to neu­vě­ři­tel­ný, ale prav­di­vý pří­běh udě­lat zvlášt­ní dojem. Po dří­věj­ších úspě­ších, jako byl Hon na divo­ké lidi, Thor: Ragnarok a Králíček Jojo, je to od Waititiho pře­hléd­nu­tí, ale krok správ­ným smě­rem na paty fil­mu Thor: Láska a hrom.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84347 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72129 KB. | 24.04.2024 - 14:07:27