Kritiky.cz > Recenze > Jednotka příliš rychlého nasazení

Jednotka příliš rychlého nasazení

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní
15.03.2007

recen­ze

Přečteno: 42 krát

Angel z toho není nad­šen. Kdo by ostat­ně byl nad­šen, kdy­by se musel z chy­tá­ní mezi­ná­rod­ně hle­da­ných zlo­čin­ců “pře­ori­en­to­vat” na odchyt zmi­ze­lé husy? Ten se zpr­vu jeví jako nej­zá­važ­něj­ší pří­pad v dosa­vad­ní his­to­rii Sandfordu a zdej­ší poli­cis­ty stej­ně jako kte­rý­ko­liv jiný pří­pad z letar­gie vytrh­nout nedo­ká­že. S při­bý­va­jí­cí­mi dny však začí­ná růst Angelovo pode­zře­ní, že osa­zen­stvo téhle ves­ni­ce tají cosi neka­lé­ho. Série bru­tál­ních vražd jeho pode­zře­ní jenom umoc­ní.

Edgar Wright a lidé oko­lo něj již “spácha­li” brit­ský kome­di­ál­ní seri­ál Spaced, brit­skou paro­dii zom­bie fil­mů Soumrak mrtvých a nyní se roz­hod­li natřít to všem holly­wo­od­ským hitma­ke­rům. Jak jinak, než nej­vel­ko­le­pěj­ší akcí, kte­rá nevznik­ne v Hollywoodu, nýbrž ve… ano hádá­te správ­ně, ve Velké Británii. Samotní tvůr­ci popí­ra­jí, že by mělo jít o paro­dii akč­ních fil­mů a oprav­du by zde bylo vhod­něj­ší pou­žít ozna­če­ní “akce, co ráda akce” (nebo něco v tom smys­lu). Díky ohle­du­pl­né­mu pří­stu­pu reži­sé­ra a scé­náris­ty (ty nej­zá­sad­něj­ší “cito­va­né” scé­ny jsou nad nejdří­ve pře­hrá­ny) si Hot Fuzz může plný­mi douš­ky vychut­ná­vat kdo­ko­liv. Hodně důle­ži­tou roli bude hrát váš vztah k brit­ské­mu humo­ru.

Právě spe­ci­fic­ký humor pro­stu­pu­je celý film, jenž bychom moh­li roz­dě­lit do tří samo­stat­ných cel­ků:
První část, “ves­nic­ká” poli­cej­ní kome­die
Angelovo pře­ře­za­ni, sezná­me­ní se s novým pro­stře­dím a nový­mi lid­mi (kro­mě sta­ros­ty, fará­ře, man­žel­ské­ho páru, kte­rý ve své hospě radě­ji nače­pu­je i mla­ďo­chům, aby se nepo­tu­lo­va­li uli­ce­mi, také pode­zře­le pode­zře­lý maji­tel super­mar­ke­tu). Angelova prvot­ní sna­ha strikt­ně dodr­žo­vat záko­ny brzy dopla­tí na zou­fa­le níz­ké pro­cen­to zlo­čin­nos­ti a zou­fa­le malý zájem míst­ních kole­gů, z nichž se pou­ze jeden necho­vá jako ves­nic­ký idi­ot, mají­cí pro bor­ce z vel­ké­ho měs­ta leda tak pár úškleb­ků (scé­na “máš vou­sy” by zaslou­ži­la bez­pro­střed­ní zařa­ze­ní mezi nej­vět­ší kle­no­ty brit­ské kine­mat­go­ra­fie).

Druhá část, horo­ro­vá, sko­ro sla­she­ro­vá kri­mi­nál­ka
Ve Standfordu začí­na­jí v kalu­žích krve umí­rat zdán­li­vě náhod­ní lidé. Všichni, kro­mě Angela, jsou pře­svěd­če­ni, že jde o sérii nešťast­ných pří­hod. Snad pou­ze dob­rác­ký stráž­ník Danny Butterman (Nick Frost), závis­lý na Cornettu a neo­ši­ze­ných akč­ních fil­mech, má pro Angelovo mar­ni­vé pachtě­ní za taju­pl­ným vra­hem pocho­pe­ní. Právě jeho pro­mí­tá­ní Mizerů 2 a Bodu zlo­mu jako­by zrcadli­lo vztah k akč­ním fil­mům vlast­ní i Wrightovi a Peggovi. Oba jsou vel­cí fanouš­ci, kte­ří se koneč­ně roz­hod­li nato­čit si akč­ňák vlast­ní, kte­rý bude na akč­ňá­cích jiných para­zi­to­vat jenom mini­mál­ně. Poděkujme jim za to, tře­tí část nemá v ději­nách akč­ní­ho fil­mu obdo­by.
Třetí část, nekom­pro­mis­ní akce
Pachatelé jsou koneč­ně odha­le­ni, v jed­né dlou­hé vysvět­lo­va­cí scé­ně pro­zra­dí, jak to bylo se vše­mi vraž­da­mi (věřím, že zde šlo o paro­dii) a nyní musí být potres­tá­ni. Angel má již vše­ho tak ako­rát, tudíž se roz­hod­ne řešit věci extrém­ně radi­kál­ním způ­so­bem. S výba­vou, kte­rou by mu moh­la závi­dět i čín­ská lido­vá armá­da, jde padou­chům uká­zal, zač je toho loket. A padou­chů je zde vskut­ku požeh­na­ně. Celá akč­ní část trvá cca dva­cet minut a bylo to těch nejakč­něj­ších dva­cet minut, jaké jsem za dlou­hé roky viděl. Kam se hra­bou brat­ři Wachowští, Michael Bay a konec­kon­ců i ten John Woo – Wright jim všem před­vá­dí, jak by měla vypa­dat akce roku 2007 – drs­ná, vtip­ná, pří­mo­ča­rá.

Tato žánro­vá roz­pol­ce­nost nepů­so­bí vůbec ruši­vě a mys­lím, že jsem se smál, bál i dojí­mal přes­ně na těch mís­tech, kde to tvůr­ci zamýš­le­li. Jistě, bude zde i mno­ho nepři­pra­ve­ných divá­ků, kte­ří se – neče­ka­je po úžas­ně komic­ké scén­ce vodo­trysk krve z jed­né obě­ti – začnou dusit kon­zu­mo­va­ným pop­cor­nem. Ale co vlast­ně od Jednotky pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní čekat? Je to pros­té – zába­vu, jenom a pou­ze výteč­nou zába­vu
Verdikt: Úžasně vtip­ná a úžas­ně akč­ní podí­va­ná, ve kte­ré není nou­ze o inte­li­gent­ní, suše brit­ský, humor, poto­ky krve ani o adre­na­li­no­vé akč­ní sek­ven­ce.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.0 z 5 (hod­no­ce­no 2x)

Martin Šrajer

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51002 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71447 KB. | 24.06.2024 - 02:15:53