Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > John Carpenter o natáčení filmu „Předměstské výkřiky“ v Praze: „Nevypadá to tu jako v Americe“

John Carpenter o natáčení filmu „Předměstské výkřiky“ v Praze: „Nevypadá to tu jako v Americe“

Foto: Trae Patton / Peacock
Foto: Trae Patton / Peacock
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Johna Carpentera Vřískot na před­měs­tí má ve Spojených stá­tech pre­mi­é­ru v pátek na sta­ni­ci Peacock a John Carpenter posky­tl dení­ku Los Angeles Times typic­ky upřím­ný roz­ho­vor, v němž pro­pa­gu­je svou prv­ní režij­ní prá­ci po 13 letech. Předměstské výkři­ky se natá­če­ly v Praze na začát­ku letoš­ní­ho roku, Carpenter pro seri­ál reží­ro­val na dál­ku ze své­ho domo­va v L.A.

„Režíroval jsem z křes­la v před­ním poko­ji, kde hra­ji video­hry, kde se dívám na bas­ket­bal a sle­du­ji zprá­vy,“ řekl Carpenter Jen Yamato z Los Angeles Times, když popi­so­val své nasta­ve­ní pro reží­ro­vá­ní Suburban Screams.

„Všechno bylo nasta­ve­né tak, že na vel­ké obra­zov­ce tele­vi­ze byl pří­mý pře­nos z kame­ry přes objek­tiv. To všech­no je v Praze a při­chá­zí k vám pří­mo tady v L.A.“

Přestože Předměstské výkři­ky nesou jeho jmé­no, Carpenter nato­čil jen jed­nu epi­zo­du seri­á­lu, ale půso­bil jako výkon­ný pro­du­cent a také slo­žil hud­bu. Pro The L.A. Times popsal seri­ál nefil­tro­va­ně.

John Carpenter directing Suburban Screams from his home. Photo: Trae Patton / Peacock
John Carpenter reží­ru­je film Předměstské výkři­ky ze své­ho domu. Foto: Trae Patton / Peacock

„Nechtějí, abych říkal „rea­li­ta“, ale jsou to prav­di­vé pří­běhy,“ říká. „Jsou to všech­no sku­teč­né pří­běhy, kte­ré vyko­pa­li výzkum­ní­ci, a ten, kte­rý jsem si vybral, byl tele­fon­ní stal­ker, pro­to­že jsem se s ním spo­jil. Jsou to stra­ši­del­né pří­běhy. Neměl bych to říkat, ale jsou nato­če­ny za roz­počty rea­li­ty show, což je výzva.“

Carpenterově tupo­sti neu­nik­ly ani praž­ské loka­ce vyu­ži­té pro Předměstské výkři­ky.

„Bylo nám řeče­no, kde máme natá­čet. Ale Praha nevy­pa­dá jako Amerika. No tak, lidi! Jestli chce­te nato­čit film o Vikinzích nebo Drákulovi, tak to je to pra­vé mís­to. Ne na před­měs­tí... Je to jiný svět. Lidé, kte­ří řídí stre­a­mo­vá­ní, nejsou ze showbyz­ny­su.“

Carpenter má mož­ná prav­du, pokud jde o Draculu. Ne náho­dou se letos v Praze natá­če­la dvo­ji­ce upír­ských pro­jek­tů: V Praze se natá­čel rema­ke Nosferatu Roberta Eggerse, kte­rý skon­čil letos na jaře, a Interview s upí­rem od AMC, kte­rý nyní dokon­ču­je své míst­ní natá­če­ní poté, co obdr­žel výjim­ku od SAG-AFTRA upro­střed stáv­ky her­ců.

Carpenterova epi­zo­da seri­á­lu Předměstské výkři­ky popi­su­je sku­teč­ný pří­běh ženy, kte­rá byla šest let pro­ná­sle­do­vá­na, a obsa­hu­je roz­ho­vo­ry se sku­teč­nou obě­tí. V roli hlav­ní hrdin­ky se před­sta­ví Julie Stevensová, kte­rá si vyslou­ži­la reži­sé­ro­vu chvá­lu.

„Potřeboval jsem oprav­du skvě­lou hereč­ku a našel jsem ji. Tím jsem měl asi z 90 % vyře­še­ný pro­blém,“ říká Carpenter.

„Chudák hol­ka. Šest let ji pro­ná­sle­du­jí, ale nemo­hou najít, kdo to je. Tak jsem si vysle­chl její pří­běh. Trefili jsme se do bodů, kte­ré se pro­mít­nou do vizu­ál­ní­ho pří­bě­hu. Chudinka. A já jsem to reží­ro­val na dál­ku, což byla zába­va. Takhle to budu dělat i teď. Jsem už moc sta­rý na to, abych běhal a dupal kolem.“

Společnost Milk and Honey Pictures koor­di­no­va­la pro­duk­ci fil­mu Johna Carpentera Předměstské výkři­ky v Praze. Mezi dal­ší poči­ny spo­leč­nos­ti pat­ří vel­ko­roz­počto­vý sci-fi seri­ál Nadace, jehož natá­če­ní tře­tí série bylo v sou­čas­né době v České repub­li­ce poza­sta­ve­no kvů­li stáv­ce SAG-AFTRA, a horo­ro­vá anto­lo­gie Haunted spo­leč­nos­ti Netflix, kte­rá je podob­ná seri­á­lu Předměstské výkři­ky.

Ve Spojených stá­tech má seri­ál Johna Carpentera Předměstské výkři­ky pre­mi­é­ru na stre­a­mo­va­cí služ­bě Peacock spo­leč­nos­ti NBC ten­to pátek. Diváci v České repub­li­ce si budou muset počkat, zda se obje­ví na SkyShowtime, kte­rá obsah Peacock pře­ná­ší lokál­ně.


Carpenter reží­ru­je Předměstské výkři­ky se svo­le­ním Gabriela Kuchty / Peacock


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47612 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71731 KB. | 14.07.2024 - 06:48:05