Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > John Malkovich uvede v Praze světovou premiéru hry The Infamous Ramirez Hoffman

John Malkovich uvede v Praze světovou premiéru hry The Infamous Ramirez Hoffman

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Oscara nomi­no­va­ný herec John Malkovich si zřej­mě oblí­bil Českou repub­li­ku. Poté, co v létě vystou­pil na jeviš­ti v Kroměříži, při­je­de herec ješ­tě letos do Prahy, aby zde uve­dl svě­to­vou pre­mi­é­ru své­ho nej­no­věj­ší­ho před­sta­ve­ní The Infamous Ramirez Hoffman.

Malkovich v čer­ven­ci s vel­kým ohla­sem uve­dl v zahra­dách kro­mě­říž­ské­ho zám­ku svou one-man show The Music Critic. Podle před­sta­vi­te­lů zám­ku bylo her­co­vo vystou­pe­ní „vrcho­lem sezó­ny“.

Hudební kri­tik byl již dří­ve uvá­děn na mís­tech po celém svě­tě, ale 11. lis­to­pa­du se Malkovich vrá­tí do České repub­li­ky, aby zde uve­dl svě­to­vou pre­mi­é­ru své­ho nej­no­věj­ší­ho před­sta­ve­ní.

O praž­ské insce­na­ci The Infamous Ramirez Hoffman bylo zve­řej­ně­no jen málo podrob­nos­tí, ale zdá se, že půjde o dal­ší one-man show s Malkovichem v hlav­ní roli. O dopro­vod­né hudeb­ní aranž­má se posta­rá Anastasia Terenková.

Malkovich a Terenková již dří­ve spo­lu­pra­co­va­li na diva­del­ním před­sta­ve­ní Zpráva o nevi­do­mých.

Hanebný Ramirez Hoffman vychá­zí z díla chil­ské­ho spi­so­va­te­le Roberta Bolaña. Název hry je pře­vzat ze závě­reč­né kapi­to­ly Bolañova romá­nu Nacistická lite­ra­tu­ra v Americe z roku 1996, kte­rá byla roz­ve­de­na v nove­le Vzdálená hvězda.

V obou dílech ano­nym­ní vypra­věč vyprá­ví fik­tiv­ní pří­běh Ramireze Hoffmana: pra­vi­co­vé­ho spi­so­va­te­le, kte­rý vyu­ži­je zástěr­ky chil­ské­ho stát­ní­ho pře­vra­tu z roku 1973 k zahá­je­ní mul­ti­me­di­ál­ní­ho bás­nic­ké­ho pod­ni­ku, jehož sou­čás­tí je psa­ní do nebe, muče­ní a vraž­dy.

Jedenáctého lis­to­pa­du bude mít v Kongresovém cen­t­ru Praha svě­to­vou pre­mi­é­ru jevišt­ní ver­ze Hanebného Ramireze Hoffmana s Johnem Malkovichem v hlav­ní roli.

The Infamous Ramirez Hoffman bude nastu­do­ván v ang­lič­ti­ně, prav­dě­po­dob­ně s čes­ký­mi titul­ky. Vstupenky na před­sta­ve­ní jsou již v pro­de­ji v síti Ticketportal a jejich cena se pohy­bu­je v roz­me­zí 1490-2990 korun.

Kromě čer­ven­co­vé­ho před­sta­ve­ní v Kroměříži a nad­chá­ze­jí­cí­ho vystou­pe­ní v Praze navští­vil John Malkovich Českou repub­li­ku již něko­li­krát.

V roce 2011 vystou­pil herec s Pekelnou kome­dií na pódiu hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu Pražské jaro. Během této ces­ty byl vykra­den jeho hote­lo­vý pokoj v cen­t­ru měs­ta a herec při­šel o něko­lik tisíc korun v hoto­vos­ti a musel si nechat vysta­vit nové dokla­dy. Naštěstí se zdá, že k měs­tu necí­tí zášť.

Dva roky před­tím byl Malkovich na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech oce­něn Křišťálovým gló­bem za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Malkovich si zahrál také v thrille­ru Odemčeno z roku 2017, kte­rý se z vel­ké čás­ti natá­čel v Praze, a ve fil­mu Posel z roku 1999: Příběh Johanky z Arku, kte­rý se natá­čel na mís­tech po celé České repub­li­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35393 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72303 KB. | 18.05.2024 - 08:56:17