Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Johnny Depp v hlavní roli upoutávky na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2023

Johnny Depp v hlavní roli upoutávky na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2023

Photo © Mongrel Media
Photo © Mongrel Media
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Johnny Depp, kte­rý byl na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary v roce 2021 oce­něn Křišťálovým gló­bem za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii, si zahra­je v ofi­ci­ál­ním trai­le­ru k fes­ti­va­lu v roce 2023, ozná­mi­li dnes ráno pořa­da­te­lé.

V posled­ních 15 letech je trai­ler KVIFF jed­ním z nej­vý­raz­něj­ších prv­ků fes­ti­va­lu. V trai­le­rech fes­ti­va­lu KVIFF se obje­vu­jí tvůr­ci, kte­ří byli oce­ně­ni na minu­lých roč­ní­cích fes­ti­va­lu, a v posled­ních upou­táv­kách se obje­vi­ly hvězdy jako Casey Affleck, Mel Gibson, Helen Mirren, Jude Law a John Malkovich.

Deppovo vystou­pe­ní na 55. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary bylo jed­ním z pozo­ru­hod­ných vystou­pe­ní celebrit v Karlových Varech v posled­ní době. Herce při­ví­tal obrov­ský dav nad­še­ných fanouš­ků a před­sta­vil své fil­my Hrnec zlaťá­ků: Pár drin­ků s Shanem MacGowanem a Minimata.

Karlovarský fes­ti­val byl teh­dy kri­ti­zo­ván za to, že Deppa poctil upro­střed osob­ní kon­tro­ver­ze. Hercova pověst se však v očích mno­hých napra­vi­la, když loni zví­tě­zil během pres­tiž­ní­ho soud­ní­ho spo­ru o pomlu­vu.

Johnny Depp od roku 2020 ve fil­mu Minimata mimo hla­so­vých vystou­pe­ní nehrál, ale zahra­je si krá­le Ludvíka XV. v při­pra­vo­va­ném živo­to­pis­ném fil­mu fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Maïwenna Jeanne du Barry. Tento film bude mít svě­to­vou pre­mi­é­ru na nad­chá­ze­jí­cím květ­no­vém fes­ti­va­lu v Cannes a mož­ná se bude pro­mí­tat i během kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu, kte­rý čas­to vybí­rá vyso­ce posta­ve­né pre­mi­é­ry z Cannes.

Český reži­sér Ivan Zachariáš a Martin Krejčí vytvo­ři­li v uply­nu­lých 15 letech výraz­né upou­táv­ky pro Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary. Upoutávky se obvykle vyzna­ču­jí sviž­ným sebe­i­ro­nic­kým humo­rem, při­čemž fes­ti­va­lo­vé oce­ně­ní Křišťálový gló­bus je v nich opo­mí­je­no nebo vyu­ží­vá­no pro tvůr­čí úče­ly.

V minu­lých upou­táv­kách se čes­ký reži­sér Miloš Forman pou­žil Křišťálový gló­bus k drce­ní pilu­lek, herec Andy Garcia jej pou­žil jako nástroj k vlou­pá­ní do vlast­ní­ho domu a Harvey Keitel si po pádu těž­ké soš­ky zlo­mil nohu.

Všechny uply­nu­lé roč­ní­ky fes­ti­va­lu KVIFF si může­te pro­hléd­nout v trai­le­rech na strán­kách KVIFF.TV, při­čemž před kaž­dým fil­mem se během samot­né­ho fes­ti­va­lu bude pře­hrá­vat jiný trai­ler.

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se v čes­kém lázeň­ském měs­tě usku­teč­ní od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce.

Festival již ozná­mil, že herec Russell Crowe bude na letoš­ním roč­ní­ku pře­vez­me Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii a také vystou­pí se svou kape­lou na pódiu během zaha­jo­va­cí­ho kon­cer­tu fes­ti­va­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33207 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71704 KB. | 13.06.2024 - 22:30:49