Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jurský svět: Nadvláda: Závěr trilogie přináší zatím nejlepší dinosauří svět

Jurský svět: Nadvláda: Závěr trilogie přináší zatím nejlepší dinosauří svět

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Horor ze zábav­ní­ho par­ku Jurský park se stal dob­ro­druž­stvím ve sty­lu Jamese Bonda ve fil­mu Jurský svět Dominion, závě­reč­ném dílu tri­lo­gie Jurský svět reži­sé­ra Colina Trevorrowa.

Jurský svět Dominion, plný hoj­né dino­sau­ří akce (ale­spoň v dru­hé polo­vi­ně) a nos­tal­gic­kých nará­žek na před­cho­zí fil­my o Jurském par­ku včet­ně vra­ce­jí­cích se hlav­ních her­ců, je nej­lep­ším fil­mem nové série, i když půl­ho­di­no­vé řádě­ní v zábav­ním par­ku z prv­ní­ho Jurského svě­ta zůstá­vá vrcho­lem.

Jurský svět: Dominion začí­ná něko­lik let po udá­los­tech Jurského svě­ta: V divo­či­ně Britské Kolumbie vycho­vá­va­jí hlav­ní hrdi­no­vé Owen Grady (Chris Pratt) a Claire Dearingová (Bryce Dallas Howardová) náhrad­ní dce­ru Maisie Lockwoodovou (Isabella Sermonová). Maisie je lid­ský klon, kte­rý zachrá­ni­li v před­cho­zím fil­mu, a je cílem nad­ná­rod­ních kor­po­ra­cí, kte­ré chtě­jí vyu­žít její DNA.

Ve svě­tě ovlá­da­ném dino­sau­ry mezi­tím Ellie Sattlerová (Laura Dern) sle­du­je sku­teč­nou hroz­bu pro lid­stvo: hej­na gene­tic­ky upra­ve­ných saran­čat, kte­rá v Texasu poží­ra­jí veš­ke­rou úro­du. Shodou okol­nos­tí všech­ny plo­di­ny, kte­ré neby­ly osá­ze­ny osi­vem spo­leč­nos­ti BioSyn Genetics.

Naštěstí má Ellie díky staré­mu zná­mé­mu a nové­mu zaměst­nan­ci spo­leč­nos­ti Ianu Malcolmovi (Jeff Goldbum) pozvá­ní do přís­ně taj­né labo­ra­to­ře spo­leč­nos­ti BioSyn v ital­ských Dolomitech. A jen tak pro zába­vu se zno­vu spo­jí s arche­o­lo­gem a kole­gou, kte­rý pře­žil Jurský park, Alanem Grantem (Sam Neill) a vez­me ho s sebou na ces­tu, aby vyšet­řil BioSyn a shro­máž­dil důka­zy o nepra­vos­tech.

Jediná nevý­ho­da: labo­ra­toř BioSyn se sho­dou okol­nos­tí nachá­zí také upro­střed nej­vět­ší dino­sau­ří rezer­va­ce na svě­tě.

Jurský svět Dominion potře­bu­je dobrou hodi­nu na to, aby při­pra­vil všech­ny pohyb­li­vé čás­ti pří­bě­hu, ale zhru­ba v polo­vi­ně se roz­je­de na plné obrát­ky a už nepo­le­ví. Zvláště počá­teč­ní scé­ny jsou na dino­sau­ří akci chudé, ale jakmi­le se film dosta­ne na Maltu, všech­no se roz­je­de vel­ko­le­pou honič­kou po uli­cích a stře­chách his­to­ric­ké Valletty.

Scény ve Vallettě jsou jas­ným vrcho­lem, dino­sau­ři v nich utí­ka­jí ze zaje­tí na čer­ném trhu a chroupou turis­ty na skútrech. Dichen Lachman půso­bí sil­ným dojmem jako počá­teč­ní padouch Santos, kte­rý Owena a Claire ozna­čí za kořist pro smeč­ku rap­to­rů, jež je neú­nav­ně pro­ná­sle­du­je po celém měs­tě.

Méně pře­svěd­či­vý je mezi­tím ústřed­ní padouch Jurského svě­ta Dominion v podá­ní Campbella Scotta. Ředitel spo­leč­nos­ti BioSyn Lewis Dodgson je nevý­raz­ný, s mizi­vým pří­bě­hem nebo moti­va­cí, a pokud má něja­ký motiv kro­mě zis­ku, nikdy ho nepo­cho­pí­me.

A při­tom by tu mělo být s čím pra­co­vat: Dodgson byl posta­vou z prv­ní­ho fil­mu, kte­rá Nedrymu zapla­ti­la, aby ukra­dl gene­tic­ká tajem­ství InGenu. Dokonce i zary­tí fanouš­ci by moh­li mít pro­blém si to spo­jit, a to i přes výskyt kanystru Barbasolu (Scott v roli nahra­dil odsou­ze­né­ho sexu­ál­ní­ho delik­ven­ta Camerona Thora). Nováčci v podá­ní Mamoudoua Athieho a DeWandy Wiseové také nema­jí moc co na prá­ci, kro­mě toho, že hrdi­nům brzy a čas­to pomá­ha­jí.

Dernová, Neill a Goldblum, kte­rý měl krát­ké cameo v před­cho­zím Jurském svě­tě: Padlé krá­lov­ství, nejsou jen nos­tal­gic­ký­mi vsuv­ka­mi, kte­ré mají za úkol pod­po­řit při­taž­li­vost Jurského svě­ta Dominion pro fanouš­ky. Dostali k dis­po­zi­ci polo­vi­nu pří­bě­hu a bez náma­hy si kra­dou show od hlav­ních před­sta­vi­te­lů Pratta a Howardové, jejichž roz­pa­či­tý romá­nek se na plát­ně dokon­ce řeší.

Z před­cho­zích fil­mů tu zby­ly věci, kte­ré nefun­gu­jí, včet­ně někte­rých „woah girl“ rap­to­rů a Owenova pokra­ču­jí­cí­ho vzta­hu s Blue, CGI maso­žrav­cem, s nímž Pratt sdí­lí více che­mie než jeho kole­ga.

Ale díky sta­rým dob­rým zná­mým a také díky závě­reč­né tře­ti­ně fil­mu ode­hrá­va­jí­cí se ve smr­to­nos­ných lesích a jes­ky­ních pod Dolemity se Jurský svět Dominion zve­dá do výšin, kam se před­cho­zí dva fil­my nedo­sta­ly. Na kon­ci fil­mu půso­bí dino­sau­ři opět úchvat­ně i hro­zi­vě a svět jimi ovlád­nu­tý je jako prvotříd­ní kuli­sa pro to, aby se jur­ská série vyda­la novým smě­rem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Jurský svět: Nadvláda na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21971 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72342 KB. | 20.05.2024 - 01:30:02