Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Karaoke blues KVIFF 2023 recenze: Akiho Kaurismäkiho: rozkošně ujetá romance

Karaoke blues KVIFF 2023 recenze: Akiho Kaurismäkiho: rozkošně ujetá romance

Photo © Sputnik
Photo © Sputnik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvojice osa­mě­lých srd­cí v Helsinkách se opa­ko­va­ně setká­vá ve fil­mu Fallen Leaves (čes­ky vtip­ně nazva­ném Karaoke Blues), okouz­lu­jí­cí pohád­ce fin­ské­ho reži­sé­ra Akiho Kaurismäkiho, kte­rá se po pre­mi­é­ře v sou­tě­ži v Cannes před­sta­vi­la na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech. Stejně jako ve všech reži­sé­ro­vých fil­mech je i zde patr­ná mrt­vol­ná a uslin­ta­ná umě­ře­nost, ale ten­to film má rozkoš­ně slad­ko­bol­né jádro, kte­ré pře­tí­ná hoř­ké podá­ní.

V roli Holappa, bez­na­děj­né­ho alko­ho­li­ka a auto­me­cha­ni­ka na vra­ko­viš­ti, kte­rý si noci krá­tí čte­ním komik­sů, se před­sta­ví Jussi Vatanen. Alma Pöysti je Ansa, osa­mě­lá zaměst­nan­ky­ně super­mar­ke­tu, kte­rá vaří veče­ři pro jed­no­ho a po neho­dě s mik­ro­vln­nou trou­bou ji musí vyho­dit do koše.

Holappa a Ansa se popr­vé set­ka­jí poté, co je jejich přá­te­lé Huotari (Janne Hyytiäinen) a Liisa (Nuppu Koivu) vytáh­nou na kara­o­ke večer do míst­ní­ho baru; Huotariho dra­ma­tic­ké podá­ní fin­ské národ­ní pís­ně je zábav­ným prů­běž­ným gagem. Během čet­ných osob­ních i pro­fes­ních dob­ro­druž­ství na sebe Holappa a Ansa nara­zí napříč Helsinkami a navá­žou něco jako vztah.

Padané lis­tí žije ve zvlášt­ním mís­tě fil­mo­vých odka­zů, kde se snou­bí poně­kud jed­no­du­chá roman­ce s pří­klo­nem k němé kome­dii, fran­couz­ské nové vlně a sou­čas­ným arto­vým fil­mům. Holappa vez­me Ansu na film Jima Jarmusche Mrtví neu­mí­ra­jí a její logic­ká reak­ce je k neza­pla­ce­ní.

Klasické pla­ká­ty, kte­ré zdo­bí vchod do kina, jsou skvě­lou pas­tvou pro oči a při odcho­du jeden z návštěv­ní­ků při­rov­ná Jarmuschův film k Bressonovu Deníku ven­kov­ské­ho kně­ze. Buď se do toho vti­pu vži­je­te, nebo ne; polo­vi­na divá­ků na pro­jek­ci v kar­lo­var­ském Grandhotelu Pupp byla poslá­na do bouř­li­vé­ho smí­chu.

Po celou dobu Padajícího lis­tí hra­jí v rádiu sou­čas­né zprá­vy z rus­ké inva­ze na Ukrajinu, což dodá­vá pocit tady a teď tomu, co jinak půso­bí jako nad­ča­so­vá pohád­ka. Ani ty však nejsou ušet­ře­ny Kaurismäkiho vtip­né­ho náde­chu; váleč­né zprá­vy, kte­ré slou­ží k pod­tr­že­ní Holapova a Ansova poci­tu depre­se, se roze­hrá­va­jí ve chví­li, kdy se Ansa sna­ží pus­tit něja­kou hud­bu pro zlep­še­ní nála­dy.

Při dél­ce pou­hých 81 minut a jedi­ném zamě­ře­ní na vztah mezi Ansou a Holappou může Padající lis­tí něko­mu při­pa­dat nepa­tr­né nebo bez­vý­znam­né, zejmé­na tvá­ří v tvář někte­rým Kaurismäkiho kom­plex­něj­ším fil­mům, jako je Le Havre nebo Muž bez minu­los­ti.

Přestože se jed­ná o jeden z vše­o­bec­ně nej­lé­pe při­ja­tých fil­mů na letoš­ním fes­ti­va­lu v Cannes, kte­rý si odne­sl Cenu poro­ty v sou­tě­ži, vět­ši­na recen­zí byla odmě­ře­ná. Ale Padající lis­tí není jen Kaurismäkiho cet­ka: je to sku­teč­ně dojem­ný a občas i roz­ver­ný divác­ký film, kte­rý maxi­mál­ně vyu­ží­vá svou krát­kou sto­páž a řadí se k reži­sé­ro­vým nej­lep­ším fil­mům.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Karaoke na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65551 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71719 KB. | 14.07.2024 - 20:02:10