Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kmotr III

Kmotr III

Kmotr3
Kmotr3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nyní šede­sá­ti­le­tý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovlá­dá pev­nou rukou své obchod­ní zájmy. Velmi usi­lov­ně se však sna­ží odpou­tat od vlast­ní kri­mi­nál­ní minu­los­ti a své obcho­dy lega­li­zo­vat. Jeho zájem se pře­su­nul od hazar­du k nemo­vi­tos­tem a inves­tič­ním ban­kám. A stal se z něho zbož­ný a vůči církvi nesmír­ně štěd­rý člo­věk, neboť pří­zeň Vatikánu, kde má něko­lik vyso­ce posta­ve­ných přá­tel, má v jeho pro­mě­ně v bez­ú­hon­né­ho byz­ny­s­me­na sehrát roz­ho­du­jí­cí úlo­hu. Jako své­ho nástup­ce jme­nu­je Vincenta Manciniho (Andy Garcia), nele­gi­tim­ní­ho potom­ka své­ho bra­t­ra Sonnyho Corleona. Násilí však z vlast­ní­ho živo­ta nelze jen tak jed­no­du­še vyma­zat a je jen otáz­kou času, kdy minu­lost začne pro­mlou­vat do pří­tom­nos­ti...

Kmotr I i Kmotr II nasta­vi­li lať­ku vel­mi, vel­mi vyso­ko. Po 15 letech čeká­ní a vyso­kých oče­ká­vá­ních se tak dá těž­ce divit tomu, že Kmotr III v době své­ho vydá­ní mno­ho lidí zkla­mal a i z dneš­ní­ho pohle­du se na něj nevzpo­mí­ná s tako­vou lás­kou jako na původ­ní dva fil­my. Francisu Fordu Coppolovi se ovšem musí nechat ale­spoň to, že v roce 1990 tri­lo­gii Kmotr zakon­čil důstoj­ně a Al Pacinovi ten­krát potře­tí a napo­sle­dy ute­kl Oscar za jeho život­ní roli. Laťka ovšem pře­ci jen zůsta­la nasta­ve­na vyso­ko, i přes nesku­teč­ný poten­ci­ál šel z Kmotra III již cítit leh­ký závan nasta­vo­va­né kaše a samot­ná záplet­ka není tak vta­hu­jí­cí, jako v pří­pa­dech prv­ních dvou fil­mů. Přesto to ovšem nezna­me­ná, že by Kmotr III neměl mno­ho kva­lit­ních aspek­tů.

Už závěr Kmotra II nazna­čil stezku poká­ní Michaela Corleoneho, Kmotr III v tom­to pří­pa­dě zašel o dost dál. 60-letý Michael Corleone s výčit­ka­mi za svou chlad­no­krev­nost a vraž­du své­ho vlast­ní­ho bra­t­ra se sna­ží o for­mu vykou­pe­ní a má mno­hem blí­že k tomu Michaelu Corleonovi, kte­rý kdy­si odmí­tal mít coko­liv spo­leč­né­ho s rodin­ným byz­ny­sem. Kmotr III tak v tomhle ohle­du může půso­bit jako cha­rak­ter­ní stu­die, k její­mu napros­té­mu pocho­pe­ní je ovšem potře­ba vidět oba před­cho­zí díly Kmotra, bez nich Kmotr III nemů­že fun­go­vat tak sil­ně.

Z Michaela Corleoneho se stal muž, kte­rý si defi­ni­tiv­ně uvě­do­mu­je své chy­by, scé­nář Francise Forda Coppoly a Maria Puza dohro­ma­dy utvá­ří pří­běh, kte­rý má něko­lik vel­mi sil­ných a půso­bi­vých momen­tů, kdy to celé je opět nesku­teč­ně půvab­né nato­če­né, hud­ba Carminea Coppoly výraz­ně napo­má­há emo­cím a pře­de­vším Al Pacino i potře­tí doká­že Michaela Corleoneho zahrát napros­to famóz­ně a zase tro­chu jinak. Právě fakt, že může­me tuto posta­vu sle­do­vat po del­ší době a sle­do­vat, jak se vyrov­nal s násled­ky závě­ru Kmotra II je jeden z těch důvo­dů, proč si Kmotr III doká­že obhá­jit svou exis­ten­ci. Kmotr II při­tom doká­že fun­go­vat sám o sobě a jeho finá­le samo o sobě doká­že napros­to vyznít men­tál­ní roz­po­lo­že­ní, ve kte­rém se v ten daný moment Michael Corleone nachá­zí, Kmotr III ovšem pře­ci jen zachá­zí tak tro­chu dál. A i díky sil­né­mu finá­le, kte­ré zakon­ču­je pří­běh jed­né z nej­tragič­těj­ších fil­mo­vých postav všech dob se Kmotra III v rám­ci mara­to­nů roz­hod­ně nevy­pla­tí igno­ro­vat.

Více na Kritiky.cz
Football Manager 2021 představuje novinky. Populární... Football Manager 2021 představuje novinky. Populární fotbalový simulátor vychází pro Microsof...
Titulky k Camp S01E10 - Last Days of Summer Máme tu závěr léta a s ním i závěr seriálu. Nejprve si ale užijeme každoroční mezikempov...
Titulky k Grantchester S05E06 - Episode #5.6 Geordie a Will řeší vraždu ženy nalezené v parku. Leonard se chystá na příjezd svého otce....
To nejlepší z 8. festivalového dne I The Best of the eighth festival day ...
Жаным, ты не поверишь (2020) Kazachstán si natočil buranskou slasher komedii a na jedno podívání to Ujde. Dost možná můj ...

Michael ovšem pře­de­vším potře­bo­val nástup­ce, pro­to musel při­jít na scé­nu Vincent Mancini, syn Sonnyho Corleona. Dle samot­né­ho Coppoly měl Vincent ztě­les­ňo­vat všech­ny stě­žej­ní vlast­nos­tí muž­ských pří­sluš­ní­ků Corleonovy rodi­ny. Vincent je díky tomu stej­ně lsti­vý jako jeho děde­ček Vito, chlad­no­krev­ný jako jeho strýc Michael, cit­li­vý jako jeho strýc Fredo, veskr­ze loa­jál­ní jako jeho strýc Tom Hagen i divo­ký jako jeho otec Sonny. Andy Garcia podal famóz­ní výkon (nomi­na­ce na Oscara teh­dy byla napros­to zaslou­že­ná) a pře­de­vším vytvo­řil posta­vu, kte­rá by bez pro­blé­mů moh­la utáh­nout dal­ší díly Kmotra. I pro­to zamr­zí, že na chys­ta­né­ho Kmotra IV (kde měl být život Vincenta inspi­ro­ván živo­tem Pablo Escobara, po vzo­ru Kmotra II poté mělo dojít na sepa­rát­ní pří­běh s mlad­ší ver­zi Vincentova otce Sonnyho v podá­ní Leonarda DiCapria) nedo­šlo kvů­li smr­ti Maria Puza v roce 1999. Kmotr III mož­ná smy­sl­ně uza­ví­rá pří­běh samot­né­ho Michaela Corleoneho, původ­ní plá­ny pro Kmotra IV ovšem moh­li s vel­mi tra­gic­kým náde­chem zakon­čit celý pří­běh rodi­ny Corleonů. I pro­to se dá o Kmotrovi IV mlu­vit jako o jed­nom z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mů, kte­ré nikdy nevznik­li.

Nejvíce výtek v rám­ci Kmotra III šlo ovšem pře­ci jen na účet Sofie Coppoly, dce­ři reži­sé­ra Coppoly, kte­rá si ve fil­mu zahrá­la Mary Corleone, dce­ru Michaela Corleoneho. Nešlo při­tom o pro­tekč­ní cas­ting. Mary si původ­ně moh­la zahrát Julia Roberts, kte­rou násled­ně nahra­di­la Winona Ryder, ta ovšem na posled­ní chví­li pro­jekt opus­ti­la a Sofia Coppola tak v tom­to pří­pa­dě byla kra­bič­kou posled­ní záchra­ny. Její výkon při­tom sku­teč­ně není nej­sil­něj­ší, což zamr­zí pře­de­vším pro­to, že je posta­va Mary v celém pří­bě­hu Kmotra III i Michaela Corleoneho stě­žej­ní. Ani roman­ce mezi ní a jejím bra­tran­cem Vincentem při­tom dva­krát nefun­gu­je a to i přes­to, že základ pro umís­tě­ní této roman­ce do scé­ná­ře dává smy­sl. Alespoň se o pár let poz­dě­ji díky Ztraceno v pře­kla­du uká­za­lo, že je Sofia Coppola ale­spoň vel­mi dob­rá reži­sér­ka.

Stěžejní úlo­hu poté dosta­la Talia Shire (sest­ra Francise Forda Coppoly) jako Michaelova sest­ra Connie (Robert Duvall jako Tom Hagen úpl­ně chy­bí kvů­li vyso­kým náro­kům na hono­rář), před­sta­vil se zde Eli ´´ Tuco ´´ Wallach jako Don Altobello a svůj pro­stor i silou úlo­hu zde opět dostá­vá Diane Keaton jako Kay Adams. Právě i její účast dopo­má­há utvr­dit tragič­nost pří­bě­hu Michaela Corleoneho a doká­že ješ­tě více umoc­nit jeho výčit­ky.

Více na Kritiky.cz
Vánoční turné napříč všemi hudebními žánry na ČT art Magdalena Kožená, Andrea Bocelli, Renée Flemingová i Pink. Koncerty mnoha žánrů čekají div...
Týden bez kofeinu 2 ...
Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skor...
Ze dna až na vrcholky hor Dnešní doba je zaměřena na výkon, dravost a úspěch měřený finančním ohodnocením. Kdo ne...
Spectre Screeny z nového Traileru....

Stěžejní je i infor­ma­ce, že v roce 2020 na počest 30. výro­čí Kmotra III vytvo­řil Francis Ford Coppola zce­la nový sestřih The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Ten je nejen o 10 minut krat­ší opro­ti původ­ní ver­zi (původ­ní ver­ze trvá 162 minut), ale před­sta­vu­je i nový úvod a závěr. Závěr poté titul­ní smrt Michaela Corleoneho pře­sou­vá do meta­fo­ric­ké rovi­ny, kdy Michael Corleone umí­rá vnitř­ně. Což se do jis­té míry dá odvo­dit i z celé­ho děje Kmotra III, kdy se Michael Corleone na sta­rá kole­na sna­ží svý­mi výčit­ka­mi vyrov­nat účty. Kmotr III je v souč­tu impo­nu­jí­cí prá­vě v tom, že je více­mé­ně odliš­ný od prv­ních dvou fil­mů, při­tom Coppolův um zůstá­vá prak­tic­ky nepo­změ­něn. Jen je bohu­žel prav­dou, že k doko­na­los­ti tomu ten­to­krát pře­ci jen něco chy­bí, záplet­ka je až pří­liš roz­ta­ha­ná a ten film pros­tě chy­by má. Přesto jako zakon­če­ní jed­né z nej­slav­něj­ších a nej­u­zná­va­něj­ších tri­lo­gií všech dob fun­gu­je důstoj­ně.

To, že se Kmotr III sem tam pořád obje­vu­je na sezna­mu nej­vět­ších zkla­má­ní v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie vlast­ně dává napros­tý smy­sl. Neznamená to ovšem, že by Kmotr III nebyl vel­mi kva­lit­ní film. Celé to napo­je­ní záplet­ky na cír­kev je mož­ná na pová­že­nou a na roz­díl od před­cho­zích dvou fil­mů je to celé až pří­liš roz­ta­ha­né a dlou­hé, kdy se to při­tom nemů­že chlu­bit tím, že by tem­po byla napros­to fas­ci­nu­jí­cí a doká­za­lo by si udr­žet pozor­nost po celou dobu. I kvů­li zdr­cu­jí­cí­mu finá­le a uvě­do­mě­ní si, jak fas­ci­nu­jí­cí pří­bě­ho­vou mozai­ku tri­lo­gie Kmotr jako celek tvo­ří si Kmotr III své uzná­ní napros­to zaslou­ží......

Trailer

Verdikt: 4 z 5


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Kmotr III na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kmotr III13. prosince 2022 Kmotr III Kmotr - část III je americký kriminální film z roku 1990, který natočil Francis Ford Coppola podle scénáře napsaného společně s Mariem Puzem. Ve filmu hrají Al Pacino, Diane Keaton, Talia […] Posted in Speciály
  • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení28. dubna 2023 Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení Tento týden zemřel ve věku 96 let herec a hudebník Harry Belafonte, který po sobě zanechal neuvěřitelné dílo zahrnující 30 studiových alb a řadu vystoupení v televizi a ve filmu v průběhu […] Posted in Zajímavosti
  • Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho3. ledna 2023 Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho Píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými skoro 40 lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Trumfové eso13. prosince 2022 Trumfové eso I quattro dell'Ave Maria (Trumfové eso) je western italského střihu z roku 1968, který režíroval Giuseppe Colizzi a je druhým filmem úspěšné dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Děj Děj […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64577 s | počet dotazů: 277 | paměť: 70453 KB. | 04.12.2023 - 20:09:57