Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Kulisy filmu Wonka byly inspirovány Prahou, potvrdili na Oscara nominovaní scénografové

Kulisy filmu Wonka byly inspirovány Prahou, potvrdili na Oscara nominovaní scénografové

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kde se film Wonka, kte­rý se nyní hra­je v kinech po celém svě­tě, ode­hrá­vá? Stejně jako v pří­pa­dě romá­nu Roalda Dahla Karlík a továr­na na čoko­lá­du z roku 1964 a jeho dvou před­cho­zích fil­mo­vých adap­ta­cí není přes­né mís­to natá­če­ní nikdy upřes­ně­no - film má však výraz­ně evrop­skou atmo­sfé­ru, kte­rá byla zčás­ti inspi­ro­vá­na Prahou.

Dahlův román byl prav­dě­po­dob­ně inspi­ro­ván jeho zku­še­nost­mi z Velké Británie, kde se pod­le vše­ho ode­hrá­vá i adap­ta­ce Tima Burtona z roku 2005. Klasický film z roku 1971 s Genem Wilderem v roli Willyho Wonky byl mezi­tím celý nato­čen v Mnichově... ale prav­dě­po­dob­ně se ode­hrá­vá ve Spojených stá­tech.

Wonka je napro­ti tomu po celé Evropě: natá­čel se sice ve Velké Británii a obje­vu­je se v něm něko­lik roz­po­zna­tel­ných reál­ných pamá­tek, jako je katedrá­la sva­té­ho Pavla v Londýně a část uni­ver­zi­ty v Oxfordu, ale jeho pro­stře­dí je záměr­ně zamýš­le­no jako směs loka­lit, aby vytvo­ři­lo neur­či­tý evrop­ský dojem.

Timothée Chalamet and Paul King on the set of Wonka (2023)
Photo © Warner Bros.

Podle tis­ko­vé zprá­vy spo­leč­nos­ti Warner Brothers se reži­sér Wonky Paul King a jeho tvůr­čí tým sna­ži­li vytvo­řit nejed­no­znač­né měs­to, kte­ré by před­sta­vo­va­lo „to nej­lep­ší z Evropy“. Ve spo­lu­prá­ci se scé­no­gra­fem Nathanem Crowleym, deko­ra­té­rem Lee Sandalesem a mis­trem nemo­vi­tos­tí Jamiem Wilkinsonem vytvo­řil loka­li­tu, kte­rá před­sta­vo­va­la „směs bel­gic­ké, čes­ké, holand­ské, fran­couz­ské, němec­ké a švý­car­ské archi­tek­tu­ry“.
.
V nedáv­ných roz­ho­vo­rech v obdo­bí udě­lo­vá­ní cen, kte­ré sta­ví Wonku do pozi­ce kan­di­dá­ta na poten­ci­ál­ní nomi­na­ce na Oscara za scé­no­gra­fii a v dal­ších kate­go­ri­ích, Crowley i Sandales zdů­raz­ni­li spo­je­ní s Prahou jako inspi­ra­ci pro vytvo­ře­ní Wonkových exte­ri­é­ro­vých kulis.

„Miluji roz­mar­ná ruč­ně malo­va­ná praž­ská okna a chci je smí­chat s Georgií a Londýnem - jak to udě­lat? Třeba zku­sí­me sérii kolo­nád!“ - „To je skvě­lé! Crowley řekl časo­pi­su Variety.

„Když se do toho vcí­tí­te, mys­lím, že se může­te dotknout nos­tal­gie kaž­dé­ho z nás po mís­tě. A může­te se tak spo­jit s divá­ky, já se mohu spo­jit pro­střed­nic­tvím archi­tek­tu­ry, pro­to­že kaž­dý má něja­kou zvlášt­ní, podiv­nou vzpo­mín­ku - ať už jste byli kde­ko­li, co vám tla­čí na paměť v Evropě, je toho ve fil­mu tro­chu.“

Timothée Chalamet on the set of Wonka (2023)
Photo © Warner Bros.

Crowley je dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem reži­sé­ra Christophera Nolana a zís­kal čty­ři nomi­na­ce na Oscara za scé­no­gra­fii (za prá­ci na fil­mech Tenet, Interstellar, Dunkirk a První člo­věk) a dvě za výtvar­nou režii (za fil­my Temný rytíř a The Prestige).

Wonkův deko­ra­tér Sandales mezi­tím sám zís­kal dvě nomi­na­ce na Oscara, a to za scé­no­gra­fii k fil­mu 1917 a výtvar­nou režii k fil­mu Válečný kůň. Také on potvr­dil, že se při tvor­bě Wonkových kulis inspi­ro­val Prahou.

„Takže jsme čer­pa­li z archi­tek­tu­ry z Prahy, Paříže a Londýna, také z Německa, ale abychom to všech­no dali dohro­ma­dy a nevy­pa­da­lo to jako miš­maš,“ řekl Sandales pro The Messenger. „Má vás to vtáh­nout jako hřiš­tě.“

„V původ­ním fil­mu nikdy přes­ně neví­te, kde se nachá­zí­te. Má výcho­do­ev­rop­ský nádech s ame­ric­kou vrst­vou. Chtěli jsme, aby to tu půso­bi­lo jako někde nebo nikde: jako mís­to, kam se může vydat kdo­ko­li a kaž­dý ho může nazý­vat domo­vem.“

Wonkovy kuli­sy sice obsa­hu­jí orloj, Sandales však podo­tý­ká, že inspi­ra­ci čer­pal spí­še ze švý­car­ských hodin a odji­nud, než aby výslov­ně cito­val slav­nou památ­ku čes­ké met­ro­po­le. Nicméně exis­tu­je jeden prvek Wonky, kte­rý byl nepo­pi­ra­tel­ně inspi­ro­ván svým praž­ským pro­tějš­kem.

Během jed­no­ho z Wonkových hudeb­ních čísel se výraz­ně obje­vu­je tram­vaj, v níž se titul­ní posta­va s pís­ní při­dá­vá k ces­tu­jí­cím. I když je samot­né vozi­dlo ori­gi­nál­ním retro výtvo­rem, nese zná­mé čer­ve­no­bí­lé barev­né sché­ma praž­ských (star­ších) mode­lů T3. Shodou okol­nos­tí má také čís­lo 23, což odka­zu­je na jed­nu z nej­slav­něj­ších měst­ských linek, kte­rá nyní jez­dí cen­t­rem Prahy jako nos­tal­gic­ká vyhlíd­ko­vá tram­vaj.

Všimli jste si ve Wonce něja­ké dal­ší praž­ské archi­tek­tu­ry nebo arte­fak­tů? Dejte nám vědět.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73665 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72180 KB. | 18.04.2024 - 03:10:31