Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Kultovní klasický český film o kočce, která nosí sluneční brýle (Až přijde kocour), dostává nové britské blu-ray

Kultovní klasický český film o kočce, která nosí sluneční brýle (Až přijde kocour), dostává nové britské blu-ray

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Až při­jde kocour reži­sé­ra Vojtěcha Jasného je u nás kul­tov­ní kla­si­kou a pat­ří ke stá­li­cím revi­va­lo­vých pře­hlí­dek v praž­ských art kinech. Ale navzdo­ry restau­ro­vá­ní ve 4K roz­li­še­ní, kte­ré v roce 2021 pro­ve­dl Národní fil­mo­vý archiv, se dosud nedo­čkal aktu­a­li­zo­va­né­ho vydá­ní na domá­cím videu.

Až nyní: díky brit­ské­mu dis­tri­bu­to­ro­vi Arrow Video si Až při­jde kocour koneč­ně může­me vychut­nat film v celé jeho krá­se ve vyso­kém roz­li­še­ní na novém blu-ray. Ačkoli se restau­ro­va­ná ver­ze ješ­tě ofi­ci­ál­ně nedo­sta­la na čes­ký trh, míst­ní dis­tri­bu­to­ři pro­dá­va­jí i brit­ské vydá­ní.

Až při­jde kocour v pří­bě­hu o kočov­ném cir­ku­su, kte­rý při­je­de do malé­ho čes­ké­ho měs­ta, hra­jí Jan Werich, Emília Vášáryová a Vlastimil Brodský. Jedním z čle­nů cir­ku­su je sho­dou okol­nos­tí kočka, kte­rá nosí slu­neč­ní brý­le - a jejich pro­střed­nic­tvím odha­lu­je tou­hy a ctnos­ti oby­va­tel měs­teč­ka.

Zčásti pohád­ka a zčás­ti poli­tic­ká sati­ra Až při­jde kocour zís­ka­la v roce 1963 Cenu poro­ty na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes. O pět let poz­dě­ji, poté co do Prahy vje­ly sovět­ské tan­ky, byl film komu­nis­tic­kým reži­mem zaká­zán, cen­zu­ra jej pova­žo­va­la za pod­vrat­nou kri­ti­ku.

Nové vydá­ní spo­leč­nos­ti Arrow Video je svě­to­vou pre­mi­é­rou fil­mu Až při­jde kocour na domá­cím videu ve vyso­kém roz­li­še­ní. Obsahuje krát­ký ani­mo­va­ný film spo­lusce­náris­ty Jiřího Brdečky Špatně nama­lo­va­ná sle­pi­ce a také audi­o­ko­men­tář a boo­klet s ese­jí o fil­mu od spi­so­va­tel­ky Cerise Howardové.

Až při­jde kocour se nedávn sta­la jakým­si memem poté, co Chris Person na Twitteru napsal, že jeho pro­fe­sor fil­mu film popsal: „Když jsem byl ve své zemi, natá­čím film o koč­ce, kte­rá nosí slu­neč­ní brý­le, a uka­zu­je lidem sku­teč­né poci­ty.“

Režisér fil­mu Až při­jde kocour Vojtěcha Jasného uprchl z České repub­li­ky po inva­zi sovět­ských vojsk Varšavské smlou­vy v roce 1968. Kariéru našel jako uči­tel po celé Evropě a ve Spojených stá­tech, v 80. letech natr­va­lo pře­síd­lil do New Yorku, kde vyu­čo­val na Kolumbijské uni­ver­zi­tě, Newyorské fil­mo­vé aka­de­mii a Škole výtvar­ných umě­ní.

Pokračoval také v natá­če­ní netra­dič­ních fil­mů, i když jen spo­ra­dic­ky. Napsal kanad­skou kul­tov­ní kla­si­ku The Peanut Butter Solution, kte­rá od své­ho uve­de­ní v roce 1985 stra­ší v hla­vách mno­ha dětí 80. let, a reží­ro­val podob­ný sní­mek Velká země malých, kte­rý však zatím nedo­sá­hl stej­né­ho ohla­su.

„Jasný je duchov­ním otcem čes­ké nové vlny,“ řekl kdy­si Miloš Forman o fil­ma­ři, kte­rý se po same­to­vé revo­lu­ci vrá­til do Česka a zemřel v roce 2019.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38716 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71619 KB. | 23.06.2024 - 09:26:50