Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Kvůli stávce herců se zastavilo natáčení filmu Interview s upírem v Praze

Kvůli stávce herců se zastavilo natáčení filmu Interview s upírem v Praze

Photo © AMC+
Photo © AMC+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Produkce dru­hé série seri­á­lu Interview s upí­rem, kte­rá se měla natá­čet v Praze do kon­ce srp­na, se zasta­vi­la kvů­li pro­bí­ha­jí­cí stáv­ce her­ců SAG-AFTRA, potvr­dil Deadline. Natáčení pro­bí­ha­lo zhru­ba tři a půl měsí­ce.

Dosud se Interview s upí­rem natá­če­lo v praž­ském Barrandovském stu­diu spo­lu s řadou loka­cí v cen­t­ru Prahy, včet­ně oblas­tí v blíz­kos­ti Pražského hra­du, Staroměstského náměs­tí a his­to­ric­ké­ho Stavovského diva­dla. České hlav­ní měs­to si v seri­á­lu zahra­je pře­de­vším Paříž z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

V hlav­ních rolích nesmr­tel­ných upí­rů, nato­če­ných pod­le romá­nu Anne Riceové, kte­rý byl již dří­ve adap­to­ván do fil­mo­vé podo­by v roce 1994, se před­sta­ví Sam Reid a Jacob Anderson. Mezi hlav­ní­mi her­ci dru­hé série se obje­vu­jí také Delainey Hayles, Eric Bogosian, Assad Zaman a Ben Daniels.

Chystaný panel na Comic-Conu v San Diegu, na kte­rém se obje­ví her­ci z Interview s upí­rem, byl rov­něž zru­šen, ale AMC přes­to na akci v San Diegu před­sta­ví záži­tek pro fanouš­ky nazva­ný Street of Immortality.

Oficiální infor­ma­ce o dal­ších dvou vel­ko­pro­duk­cích, kte­ré se budou v létě natá­čet v Praze, tedy o tře­tích séri­ích obou dílů seri­á­lu Nadace od Apple TV a Kola času od Amazon Studios, zatím nepadly.

Jak v seri­á­lu Foundation, tak v seri­á­lu The Wheel of Time účin­ku­je více čle­nů SAG-AFTRA, včet­ně hvězd Rosamund Pike a Jareda Harrise, a prav­dě­po­dob­ně by se jich do jis­té míry dotklo, kdy­by pokra­čo­va­ly v natá­če­ní v České repub­li­ce.

Zatímco řada fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­duk­cí ve Spojených stá­tech se minu­lý týden s ozná­me­ním stáv­ky SAG-AFTRA oka­mži­tě zasta­vi­la, kolem mno­ha mezi­ná­rod­ních pro­duk­cí panu­je nejas­nost.

Například dru­há série seri­á­lu Dům na draka z pro­duk­ce HBO se bude během stáv­ky her­ců nadá­le natá­čet ve Velké Británii. Mnoho čle­nů jeho štá­bu je sdru­že­no v brit­ském cechu Equity, kte­rý je soli­dár­ní se SAG-AFTRA, ale upo­zor­ňu­je své čle­ny na to, co odbo­ry ozna­ču­jí za „dra­ko­nic­kou“ brit­skou legisla­ti­vu v oblas­ti pra­cov­ních vzta­hů.

„Účinkující, kte­rý se při­po­jí ke stáv­ce (nebo odmít­ne pře­kro­čit pike­to­vou čáru) ve Velké Británii, nebu­de mít žád­nou ochra­nu před pro­puš­tě­ním nebo žalo­bou za poru­še­ní smlou­vy ze stra­ny pro­du­cen­ta nebo angaž­má,“ uvá­dí se v ofi­ci­ál­ním pro­hlá­še­ní Equity ke stáv­ce SAG-AFTRA. „Stejně tak, pokud Equity bude něko­ho nabá­dat, aby se ke stáv­ce při­po­jil nebo nepře­kro­čil pike­to­vou linii, bude Equity samo jed­nat pro­ti­práv­ně, a tudíž bude odpo­věd­né za náhra­du ško­dy nebo soud­ní zákaz.“

I když bude stáv­ka vyře­še­na rych­le, může u posti­že­ných pro­duk­cí dojít k dlou­hým zpož­dě­ním. Během pan­de­mie Covidu v letech 2020-21 se The Falcon and the Winter Soldier dosta­li zpět do čes­ké met­ro­po­le zhru­ba za šest měsí­ců, zatím­co u Kola času a Carnival Row došlo k více než roč­ní­mu pře­ru­še­ní pro­duk­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04547 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71674 KB. | 14.06.2024 - 20:55:06