Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Legendární maďarský režisér Béla Tarr bude vyučovat na pražské FAMU

Legendární maďarský režisér Béla Tarr bude vyučovat na pražské FAMU

Foto: Soppakanuuna / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Foto: Soppakanuuna / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Renomovaný maďar­ský reži­sér Béla Tarr při­je­de kon­cem příští­ho měsí­ce do Prahy, aby vedl celý semestr výu­ky pro stu­den­ty magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho stu­dia na reno­mo­va­né fil­mo­vé ško­le FAMU.

Je to popr­vé, co se zahra­nič­ní fil­mař sta­ne sou­čás­tí men­tor­ské­ho pro­gra­mu ško­ly na tak dlou­hou dobu. Pod Tarrovým vede­ním budou mít stu­den­ti FAMU mož­nost kon­zul­to­vat s ním dra­ma­tur­gii scé­ná­ře, vypra­věč­ské tech­ni­ky, vytvá­ře­ní dra­ma­tic­kých situ­a­cí a také zkou­mat růz­né for­my ztvár­ně­ní rea­li­ty.

Tarr je celo­svě­to­vě uzná­ván jako jeden z nej­vý­znam­něj­ších sou­čas­ných fil­mo­vých tvůr­ců. Jeho fil­my, jako napří­klad sed­mi­ho­di­no­vý epos Sátántangó z roku 1994 nebo Turínský kůň z roku 2011, byly pro­mí­tá­ny napříč pres­tiž­ní­mi fes­ti­va­ly po celém svě­tě, včet­ně uve­de­ní v sou­tě­ži na fes­ti­va­lu v Cannes.

Tarrova tvor­ba zahr­nu­je roz­ma­ni­té žán­ry a zkou­má vize moder­ní­ho svě­ta pro­střed­nic­tvím doku­men­tár­ních a výraz­ně sty­li­zo­va­ných apo­ka­lyp­tic­kých fil­mů. V jeho fil­mu Muž z Londýna z roku 2007, kte­rý reží­ro­val spo­leč­ně s Ágnes Hranitzky, si hlav­ní roli zahrál čes­ký herec Miroslav Krobot po boku Tildy Swinton v roli man­žel­ky své posta­vy.

„Béla Tarr je jed­ním z těch výji­meč­ných auto­rů, kte­ří od počát­ku své kari­é­ry důsled­ně kon­cep­tu­a­li­zu­jí vyu­ži­tí fil­mo­vé řeči. Jeho filo­zo­fic­ké úva­hy o fil­mo­vém čase a prá­ci s kame­rou jsou dob­ře zná­mé. Proslul svým oso­bi­tým vizu­ál­ním sty­lem a poe­tic­kým výra­zem,“ uvá­dí v tis­ko­vé zprá­vě děkan­ka FAMU Andrea Slováková.

„Přes svou sty­lo­vou jedi­neč­nost povzbu­zu­je stu­den­ty ke svo­bod­né­mu myš­le­ní a hle­dá­ní vlast­ní­ho fil­mo­vé­ho jazy­ka, což před­ve­dl i během svých men­tor­ských setká­ní před dvě­ma lety. Jsem nad­še­ný, že bude prv­ním fil­ma­řem, kte­rý ten­to pří­stup pře­ne­se do celé­ho semest­ru výu­ky.“

Počínaje Tarrovou účas­tí na pod­zim si men­to­rin­go­vý pro­gram na FAMU kla­de za cíl pro­po­jit stu­den­ty se sou­čas­nou svě­to­vou fil­mo­vou scé­nou. Prostřednictvím toho­to pro­gra­mu bude mít příští gene­ra­ce fil­ma­řů mož­nost učit se od uzná­va­ných a své­ráz­ných pro­fe­si­o­ná­lů z růz­ných obo­rů a zapo­jit se do inten­ziv­ních prak­tic­kých worksho­pů a indi­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí.

Projekt men­to­rin­gu na FAMU se usku­teč­nil za finanč­ní pod­po­ry Evropské unie pro­střed­nic­tvím Národního plá­nu obno­vy a Ministerstva kul­tu­ry ČR.

„Je pro nás vel­kou ctí, že naši stu­den­ti zís­ka­li důvě­ru Bély Tarra a on sou­hla­sil s pro­dlou­že­ným peda­go­gic­kým angaž­má,“ dodá­vá David Čeněk, pro­dě­kan FAMU pro zahra­nič­ní vzta­hy.

„Pro naši fakul­tu je to také krok vpřed v roz­vo­ji men­to­rin­go­vé­ho pro­gra­mu a jeho začle­ně­ní do stu­dij­ních pro­gra­mů. A hlav­ně věří­me, že ten­to pří­stup pod­po­ří při­ro­ze­ný talent a zvý­ší umě­lec­kou strán­ku fil­mů našich absol­ven­tů.“

Béla Tarr obdr­ží 31. říj­na také čest­ný dok­to­rát praž­ské Akademie múzic­kých umě­ní. Toto pres­tiž­ní uzná­ní, dopro­vá­ze­né titu­lem pro­fe­so­ra (v pří­pa­dě pro­fe­su­ry jej udě­lu­je pre­zi­dent České repub­li­ky), před­sta­vu­je nej­vyš­ší oce­ně­ní živo­ta a díla jed­not­liv­ce.

První čest­ný dok­to­rát byl Václavu Havlovi udě­len v roce 1996. Za posled­ních 27 let obdr­že­lo ten­to čest­ný titul 19 mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných uměl­ců. Mnozí z nich, včet­ně Miloše Formana, Jana Švankmajera a Agnieszky Holland, na FAMU sami stu­do­va­li.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50792 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71711 KB. | 13.07.2024 - 02:45:21