Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Lesní duch (Smrtelné zlo)

Lesní duch (Smrtelné zlo)

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 4,20 z 5)
Loading...

Pětice kama­rá­dů kolem dva­cít­ky je zavře­ná v odleh­lé les­ní cha­tě, kde obje­ví Knihu smr­ti. Archeologova mag­ne­to­fo­no­vá pás­ka odha­lí, že byl pra­sta­rý text obje­ven pod tros­ka­mi sumer­ské civi­li­za­ce. Pomocí nahra­ných zaklí­na­del se mla­dí­kům poda­ří nevě­dom­ky pro­bu­dit dří­ma­jí­cí démo­ny z okol­ních lesů. Ti postup­ně ovlá­da­jí jed­no­ho čle­na par­ty za dru­hým...

Sam Raimi se pře­de­vším díky rea­li­za­ci původ­ní tri­lo­gie Spider-Man zvlá­dl dostat do prv­ní holly­wo­od­ské ligy, výsle­dek této ces­ty si ovšem musel tvr­dě vydřít. Raimi již od mla­dé­ho věku točil ama­tér­ské fil­my se svým dob­rým kama­rá­dem Brucem Campbellem, kdy spo­leč­ně začí­na­li u kome­dií, poz­dě­ji se přešal­to­va­li na horo­ry. V roce 1978 spo­lu poté rea­li­zo­va­li kraťas Within the Woods, jehož pri­már­ním úče­lem bylo vyvo­lat důvě­ru inves­to­rů, kte­ří by Raimimu dali pení­ze na níz­ko­roz­počto­vý horor. Nízkorozpočtový kraťas poří­ze­ný za 1600 dola­rů sázel na hod­ně inspi­ra­ce a ama­tér­ských prak­tic­kých efek­tů, pře­de­vším navo­dil směr, kte­rým se násled­ně vyda­la v pod­sta­tě celá kari­é­ra Sama Raimiho. Právě díky kraťa­su Within the Woods mohl za 375 tisíc dola­rů Raimi rea­li­zo­vat prv­ní Smrtelné zlo. A spo­leč­ně s Brucem Campbellem se teh­dy defi­ni­tiv­ně zapsa­li do his­to­rie.

Nízkorozpočtová horo­ro­vá podí­va­ná z roku 1981 je dodnes jed­ním z důka­zů, že šikov­ný tvůr­ce doká­že s malým kašpár­kem sehrát vel­ké diva­dlo. Sam Raimi se totiž od počát­ku pro­je­vil jako tvůr­ce, kte­rý se naro­dil pro to točit fil­my, kdy od počát­ku zvlá­dl upou­tat vizu­ál­ní­mi nápa­dy, vku­sem pro gro­tesk­ní humor a ide­ál­ním citem k lát­ce. Raimi se už teh­dy pro­je­vil jako nesku­teč­ná hra­čič­ka, kte­rá­si zvlád­la vydu­pá­ní své­ho pro­jek­tu napros­to obhá­jit. Kdyby na něj totiž nedo­šlo, svět by byl rázem ochu­zen o jed­nu nesma­za­tel­nou kul­tov­ní horo­ro­vou zále­ži­tost, kte­rá i po téměř 40 letech sou­boj se zubem času ustá­vá skvě­le.

Při vzpo­mín­ce na níz­ký roz­po­čet se musí oce­nit pře­de­vším prá­ce se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty, Tim Philo (pro kte­ré­ho prv­ní Smrtelné zlo zůstá­vá jedi­ným celo­ve­čer­ním záře­zem v jeho kari­é­ře) pod Raimiho vede­ním před­sta­vil nesku­teč­ně hra­vou kame­ru a Joseph LoDoca (pro kte­ré­ho šlo stej­ně jako v pří­pa­dě vět­ši­ny čle­nů štá­bu o prv­ní pro­jekt) vyfa­so­val se soun­d­trac­kem, kte­rý ide­ál­ně zvlád­ne mít nádech atmo­sfé­ry celé­ho fil­mu. Bruce Campbell se mohl jako Ash Campbell stát iko­nou horo­ro­vé­ho žán­ru a před­vést, že i v tom­to pří­pa­dě by nere­a­li­za­cí Smrtelného zla člo­věk strá­dal. Vždy když se totiž v jakém­ko­liv pro­jek­tu obje­ví Bruce Campbell, srd­ce tak nějak auto­ma­tic­ky zaple­sá.

Na roz­díl od dvou kome­di­ál­něj­ších fil­mo­vých pokra­čo­vá­ní a seri­á­lu Ash vs Evil Dead bylo poté prv­ní Smrtelné zlo čis­to­krev­ným horo­rem, kte­rý zvlád­ne při kaž­dém zhléd­nu­tí vyvo­lat mráz po zádech díky momen­tům jako je řádě­ní posed­lých stro­mů, kdy v mno­ha očích Sam Raimi pře­šel hra­nu dob­ré­ho vku­su. Minimálně ovšem bylo vidět, že se Raimi niče­ho nebo­jí a sází na čer­ný humor, kte­rý chví­le­mi doká­že reál­ně poba­vit, chví­le­mi člo­vě­ka reál­ně zdě­sit. Tenhle nezá­vis­lý film se ovšem s odstu­pem času stal jed­ním z defi­nič­ních fil­mů podžán­ru nad­při­ro­ze­ných horo­rů a všech­ny jeho men­ší nedo­stat­ky spo­je­né napří­klad se slab­ší­mi herec­ký­mi výko­ny jsou ve finá­le jen funkč­ní sou­čás­tí nasta­ve­né­ho před­sta­ve­ní, kdy samot­né výko­ny sice nejsou nej­sil­něj­ší, jsou ovšem ale­spoň uvě­ři­tel­né a tak nějak při­ro­ze­né.

I za psa­cím sto­lem doká­zal Raimi vytvo­řit zají­ma­vý svět, kdy myto­lo­gii funkč­ně budo­va­li nava­zu­jí­cí pro­jek­ty. V Lesnímu ducho­vi je pře­de­vším vidět radost z fil­ma­ři­ny, kdy se Raimi vyží­val v dlou­hých a hra­vých zábě­rech, zmí­ně­ném budo­vá­ní atmo­sfé­ry, kte­ré bylo ve finá­le ide­ál­ně zúro­če­no. Raimi svůj celo­ve­čer­ní debut sice dělal na kole­ni, z ama­té­ra se ovšem rázem for­mo­val šikov­ný tvůr­ce, kte­rý svou šan­ci nedo­ká­zal pro­mar­nit a svou ino­va­cí si dodnes vytře řiť s vět­ši­nou moder­ních horo­rů.

Sam Raimi si tak zvlá­dl spl­nit svůj pohád­ko­vý sen a již svým celo­ve­čer­ním debu­tem mohl doká­zat, že má Hollywood poten­ci­o­nál­ně v rukou vel­mi šikov­né­ho fil­ma­ře, kte­rý zvlád­ne vytřít zrak i s mini­mál­ním roz­poč­tem. Tahle nezá­vis­lá podí­va­ná se do his­to­rie horo­ro­vé­ho fil­mu nesma­za­tel­ně zapsa­la napros­tým prá­vem...

Verdikt: 5 z 5


Podívejte se na hodnocení Lesní duch na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtelné zlo


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25297 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71875 KB. | 14.06.2024 - 01:01:42