Kritiky.cz > Recenze knih > Lež vedle mě - Moře vydalo tělo mladé ženy

Lež vedle mě - Moře vydalo tělo mladé ženy

girl 429380 1920
girl 429380 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Leží ved­le sebe a tiše oddychu­jí. Ona a on. Jeden z nich s sebou náh­le trh­ne a pro­cit­ne ze spán­ku. V tem­né noci pohléd­ne ved­le sebe na svou ženu a jeho mysl zapla­ví pochyb­nos­ti. Zná ji oprav­du doko­na­le? Netráví noci s nepří­te­lem? Lze něko­ho sou­čas­ně hlu­bo­ce milo­vat a nená­vi­dět, ptá se ve své kni­ze Lež ved­le mě Gregg Olsen.

LezVedleMne

Mladý pár s malou dcer­kou si chce odpo­či­nout od ruchu vel­ko­měs­ta a strá­vit pár dnů na pobře­ží oce­á­nu. Oba mají dobrou prá­ci, krás­né byd­le­ní, ale málo času, kte­rý by moh­li a měli trá­vit spo­leč­ně jako rodi­na. Otec s malou dce­rou si ráno vyjel na lodi na moře zkon­t­ro­lo­vat pas­ti na kra­by a při návra­tu na souš se stal svěd­kem výje­vu, ze kte­ré­ho tuh­la krev žilách a nikdy jej nebu­de moct vyma­zat z pamě­ti. Při ves­lo­vá­ní ke bře­hu viděl, jak někdo napa­dl a une­sl jeho ženu, kte­rá zůsta­la sama u cha­ty. Zmatek, pani­ka a nadě­je tvo­ří koktejl poci­tů, kte­rý si Adam musí vypít do dna.

Naděje zemře­la za něko­lik dní poté, když moře vypla­vi­lo tělo jeho ženy Sophie neda­le­ko od pro­na­ja­té cha­ty. Kde je tělo, tam se kri­mi­na­lis­tům mno­hem lépe pra­cu­je a začí­na­jí sklá­dat zdán­li­vě nesou­ro­dé stříp­ky mozai­ky k sobě a odha­lo­vat tem­ná tajem­ství. Nikdo se zúčast­ně­ných nebyl tak nevin­ný, jak se zdá­lo a pode­zře­lý může být prak­tic­ky kaž­dý. Ani oběť neved­la prá­vě jed­no­du­chý život, ale zaslou­ži­la si zemřít? Dílky sklá­dač­ky do sebe poma­lu zapa­da­jí, ale ten nej­dů­le­ži­těj­ší kou­sek pořád chy­bí. Malá Aubrey, dce­ra man­že­lů, je tím kous­kem, kte­rý chy­bí ke slo­že­ní cel­ku.

Autor ve své kni­ze Lež ved­le mě pra­cu­je s tra­dič­ní­mi moti­vy zlo­či­nu jako je nena­pl­ně­ná lás­ka, žár­li­vost a nená­vist. A navíc při­dá­vá dnes tak čas­tý pro­blém -  tou­hu po vlast­ním dítě­ti a uka­zu­je, kam až může vést. Kniha není kla­sic­kou detek­tiv­kou, kde by stří­ka­la krev a mor­d­par­ta se vrha­la do řeše­ní pro­blé­mu po hla­vě za pou­ži­tí pal­ných zbra­ní. Jedná se o směs psy­cho­lo­gic­ké­ho romá­nu a kri­mi, kde kaž­dou chvil­ku pře­va­žu­je jeden ze žánrů, aby ve finá­le vytvo­ři­li čti­vý celek, kte­rý nutí čte­ná­ře pře­mýš­let a vtáh­ne jej do děje. Od počát­ku autor čte­ná­řům poměr­ně jas­ně nazna­ču­je, kdo je vra­hem Sophie a napí­ná je spí­še v otáz­ce moti­vu a pro­ve­de­ní zlo­či­nu. O neče­ka­né zvra­ty není nou­ze, stej­ně jako o pře­kva­pi­vý závěr.

  • Název kni­hy               Lež ved­le mě
  • Autor                          Gregg Olsen
  • Nakladatelství                        Metafora
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2021
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  380
  • ISBN/EAN                978-80-7625-149-6

  • Náhledová fot­ka od Ana_JPixabay
  • Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34582 s | počet dotazů: 262 | paměť: 69563 KB. | 08.12.2023 - 11:34:44