Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Liga výjimečných po 20 letech: Zákulisí katastrofického natáčení v Praze

Liga výjimečných po 20 letech: Zákulisí katastrofického natáčení v Praze

Photo © 2003 20th Century Fox
Photo © 2003 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přesně před 20 lety, 11. čer­ven­ce 2003, měl film Liga výji­meč­ných pre­mi­é­ru v kinech po celém svě­tě. Jeden z nej­pro­slu­lej­ších fil­mů, kte­rý se kdy natá­čel v Praze, a jeho nároč­né natá­če­ní fak­tic­ky ukon­či­lo kari­é­ru hlav­ní hvězdy Seana Conneryho a reži­sé­ra Stephena Norringtona a sku­teč­ná kata­stro­fa splách­la v čes­kém hlav­ním měs­tě kuli­sy za mili­o­ny dola­rů.

Na začát­ku to neby­lo tak zlé. Producent Don Murphy původ­ně zís­kal prá­va na zfil­mo­vá­ní dvou gra­fic­kých romá­nů Alana Moora: Z pek­la a Liga výji­meč­ných. Aby se zacho­va­la auten­ti­ci­ta (a skrom­ný roz­po­čet), měly se oba fil­my natá­čet v Praze a z vel­ké čás­ti nahra­dit loka­ce v Londýně vik­to­ri­án­ské éry a jin­de v Evropě.

Z pek­la, thriller o Jacku Rozparovači s Johnnym Deppem a Heather Grahamovou v hlav­ních rolích, se v Praze natá­čel v polo­vi­ně roku 2000 a dopa­dl doce­la dob­ře: recen­ze byly smí­še­né až pozi­tiv­ní a film v kinech po celém svě­tě vydě­lal zhru­ba dvoj­ná­so­bek své­ho skrom­né­ho roz­počtu 35 mili­o­nů dola­rů. Režisér Albert Hughes, kte­rý film nato­čil se svým bra­t­rem Allenem, dokon­ce našel v čes­kém hlav­ním měs­tě trva­lý domov a žije zde dodnes.

V létě 2002 mezi­tím v Praze odstar­to­va­la pro­duk­ce fil­mu Liga výji­meč­ných s mno­hem vět­ším roz­poč­tem, kte­rý činil téměř 80 mili­o­nů dola­rů. I tak to ale bylo na vel­ký bloc­kbus­ter málo; pokra­čo­vá­ní Matrixu, uve­de­ná ve stej­ném roce, stá­la obě 150 mili­o­nů dola­rů, zatím­co Terminátor 3 při­šel odha­dem na 200 mili­o­nů dola­rů.

V Lize výji­meč­ných by si hvězda Sean Connery zahrál dob­ro­dru­ha Allana Quartermaina, kte­rý vede sku­pi­nu slav­ných fik­tiv­ních postav pro­ti tajem­né­mu padou­cho­vi, aby zabrá­nil spik­nu­tí, jež má roz­pou­tat vál­ku mezi Británií a Německem. Connery stál znač­nou část roz­počtu fil­mu (17 mili­o­nů dola­rů), tak­že pro vel­ká jmé­na ve ved­lej­ších rolích nezby­lo mno­ho pro­sto­ru. Na fil­mu se podí­lel také jako pro­du­cent.

Naseeruddin Shah, Stuart Townsend, and Sean Connery in The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
Photo © 2003 20th Century Fox

Vedle Conneryho Quartermaina se ve fil­mu obje­vi­li kapi­tán Nemo (Naseeruddin Shah), upír­ka Mina Harker (Peta Wilson), Neviditelný muž (Tony Curran), dok­tor Jekyll (Jason Flemyng), Dorian Gray (Stuart Townsend) a dokon­ce i Tom Sawyer (Shane West), kte­rý byl do fil­mu při­dán, aby zau­jal ame­ric­ké pub­li­kum. K režii byl při­zván brit­ský reži­sér Stephen Norrington, čer­s­tvě po úspě­chu fil­mu Blade.

Na praž­ské scé­ně se však věci roz­je­ly vel­mi špat­ně. Podle časo­pi­su Entertainment Weekly vyús­ti­ly hád­ky mezi Norringtonem a Connerym málem ve fyzic­kou potyč­ku.

Více na Kritiky.cz
Rudá mašina - Obsah/Vyjádření režiséra ...
Star Trek: Picard - No Win Scenario V této  epizodě se snad sešlo vše, co na Star Treku zbožňuji a bylo to dávkováno přes...
Titulky k Blindspot S04E15 - Frequently Recurring Struggle for Existence Janeina společná minulost se Sheperd a základnou Sandstorm pomáhá i komplikuje týmu v úsilí ...
Michael Keaton si zahraje hlavní roli v osmidílném seriálu... Michael Keaton si zahraje hlavní roli v osmidílném seriálu Barryho Levinsona (Rain Man) Dopesick...
Půlnoční nebe - Když režíruje George Clooney sám sebe. Osamělý vědec Augustine Lofthouse (George Clooney/ve flashbackách Ethan Peck) v Arktidě spěch...

„Byla to noč­ní můra,“ řekl Connery brit­ským novi­nám The Times. „Ta zku­še­nost na mě měla vel­ký vliv, donu­ti­la mě pře­mýš­let o showbyz­ny­su. Už mě neba­ví jed­nat s idi­o­ty [...] Hned prv­ní den jsem si uvě­do­mil, že se [reži­sér Norrington] zbláz­nil.“

„Rozdílné názo­ry byly téměř na všech­no,“ řekl Connery během natá­če­ní lis­tu The Scotsman. „Profesní roz­dí­ly, osob­ní roz­dí­ly, na co si vzpo­me­ne­te. Ale mojí filo­zo­fií bylo nato­čit film a o tom, co je správ­né a co ne, se bavit až potom. Abych byl upřím­ný, chci jen dokon­čit film. To je vše, co teď chci.“

Režisér Norrington, kte­rý začí­nal u fil­mu jako tech­nik spe­ci­ál­ních efek­tů, byl prý při natá­če­ní Liga výji­meč­ných per­fek­ci­o­nis­tou na úrov­ni Kubricka. Údajně odlo­žil natá­če­ní o jeden den, když pod­pě­ra slo­ní zbra­ně nevy­pa­da­la správ­ně, a kaž­dou scé­nu nato­čil z 10 nasta­ve­ní, když by jich sta­či­lo mno­hem méně.

„Connery není moc spo­ko­je­ný s tím, jak to jde,“ řekl repor­té­ro­vi EW na praž­ském pla­ce jeden z čle­nů štá­bu. „Není zvyk­lý na to, aby ho na fil­mo­vém pla­ce necha­li čekat. Vždyť je mu 72 let. A je to Sean Connery.“

V čes­kém hlav­ním měs­tě pro­bí­ha­lo natá­če­ní fil­mu Liga výji­meč­ných pře­de­vším v Barrandov Studiu, natá­če­lo se v Rudolfinu v cen­t­ru měs­ta, ve Strahovském kláš­te­ře v Praze 6 a na Olšanských hřbi­to­vech.

Shane West and Sean Connery in The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
Photo © 2003 20th Century Fox

Největší pro­blémy pro Liga výji­meč­ných však při­šly v polo­vi­ně natá­če­ní v Praze. Ničivé srp­no­vé povod­ně v čes­kém hlav­ním měs­tě - nej­hor­ší v Evropě za posled­ních 100 let - donu­ti­ly her­ce a štáb k eva­ku­a­ci měs­ta. Povodně zni­či­ly rekvi­zi­ty v odha­do­va­né hod­no­tě 7,5 mili­o­nu dola­rů, para­dox­ně včet­ně ponor­ky kapi­tá­na Nema.

Connery prý ute­kl ze své­ho apart­má v hote­lu Four Seasons v cen­t­ru Prahy tak rych­le, že se mu při tom poda­ři­lo zachrá­nit jen své cen­né gol­fo­vé hole. Trvalo něko­lik měsí­ců, než se her­ci a štáb zno­vu sešli a v lis­to­pa­du se vrá­ti­li do Prahy, aby kata­stro­fál­ní natá­če­ní dokon­či­li.

„Nikdy jsem nebyl na tak napja­té scé­ně jako teď,“ řekl jeden z kuli­sá­ků časo­pi­su Entertainment Weekly poté, co se natá­če­ní zno­vu roz­běh­lo. „Všichni už chtě­jí jít domů.“

Více na Kritiky.cz
Throne of the Crypt | Quest #ForTheThrone - Dusk ...
Nová kniha spisovatele Ivana Krause (Soukromý Hollywood) patří opět mezi ty, které potěší duši a příliš nezatíží mysl. To však neznamená, že by se jednalo o jednoduchý humor. Spíš naopak. S citlivostí a nadhlede...
Parádně Pokecal - 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslí...
Umění jíst a milovat Láska prochází žaludkem a to samé platí i pro tenhle film. Je to vlastně trochu až doku...
Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamži...

Liga výji­meč­ných měla pre­mi­é­ru 11. čer­ven­ce 2003 a v poklad­nách kin se utka­la s fil­mem Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly. Přesto se mu poda­ři­lo v celo­svě­to­vých poklad­nách utr­žit kolem 180 mili­o­nů dola­rů a mož­ná se nako­nec stal i zis­ko­vým.

Kritici však neby­li pří­vě­ti­ví a Liga výji­meč­ných si při­psa­la 17 % bodů na Tomatometeru (ze 185 recen­zí) a 30 na Metacritic. „Když už se zdá, že se z něj sta­ne sku­teč­ný špun­to­vý dob­ro­druž­ný film, [vrh­ne se] do nepo­cho­pi­tel­né akce, idi­ot­ských dia­lo­gů, nevy­svět­li­tel­ných moti­va­cí, pří­čin bez násled­ků, násled­ků bez pří­čin a vše­o­bec­né­ho šílen­ství,“ napsal Roger Ebert v jed­nohvěz­dič­ko­vé recen­zi. „To je ale zma­tek.“

Po nato­če­ní fil­mu Liga výji­meč­ných Connery oka­mži­tě odstou­pil od dal­ší role, kte­rou si objed­nal: Josiah’s Canon, thrille­ru z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rý měl reží­ro­vat Brett Ratner a kte­rý se měl natá­čet také v Praze. Hvězda se při­tom vzda­la údaj­né­ho výděl­ku 17,5 mili­o­nu dola­rů a film nebyl nikdy nato­čen.

Zprávy v té době tvr­di­ly, že „boles­ti hla­vy z vel­ko­roz­počto­vých stu­di­o­vých fil­mů zce­la vyčer­pa­ly jeho nad­še­ní pro herec­tví“. Connery sice v poz­děj­ších letech pro­půj­čil svůj hlas něko­li­ka malým pro­duk­cím, ale Liga výji­meč­ných byla jeho posled­ním vystou­pe­ním na plát­ně. Herec zemřel v roce 2020.

Režisér Norrington mezi­tím po nato­če­ní Ligy výji­meč­ných zce­la zmi­zel z fil­mo­vé scé­ny a nezú­čast­nil se ani pre­mi­é­ry fil­mu. Na otáz­ku, kde je jeho reži­sér, Connery lis­tu Las Vegas Sun odpo­vě­děl: „Podívejte se do míst­ní­ho blá­zin­ce.“

Norrington od té doby nere­ží­ro­val žád­ný film, ačko­li byl spo­jen s řadou pro­jek­tů, včet­ně Souboje titá­nů a rebo­o­tu Vrány, kte­rý se loni natá­čel v Praze.

I přes kata­stro­fál­ní pro­duk­ci a kri­tic­ké při­je­tí může Liga výji­meč­ných žít dál. V loň­ském roce se obje­vi­ly zprá­vy, že na Hulu vznik­ne nový rebo­ot fil­mu, jehož pro­du­cen­tem bude opět Murphy. O tom, zda se pro­jekt vrá­tí do Prahy, zatím nepadlo ani slo­vo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Liga Výjimečných na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 4 Soutěž trvá ode dneška do 30. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
Texaský masakr motorovou pilou Motorovou pilu jsem nikdy neměl moc rád. Jako dítě jsem se bál, že bych si s ní mohl uřezat ...
Filmový karavan z Francie přijede do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou Malý kočovný promítací sál nazvaný Kouzelný karavan přijede z francouzského regionu Champa...
Barbora Hu: Polibek kobry Jsme zmenšeninami mystéria světa, vesmíru, celého bytí. Zákonitosti našeho života jsou podo...
Silový trénink Silový trénink je nutnou složkou tréninkového plánu každého kulturisty. Bez rozvoje svalo...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82449 s | počet dotazů: 307 | paměť: 70330 KB. | 01.12.2023 - 12:59:33