Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Mads Mikkelsen natáčí film Králova země v České republice

Mads Mikkelsen natáčí film Králova země v České republice

Photo © Nordisk Film / Henrik Ohsten
Photo © Nordisk Film / Henrik Ohsten
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dánský herec Mads Mikkelsen se pod­le vče­rej­ší­ho ozná­me­ní na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes vrá­tí do České repub­li­ky, aby zde nato­čil dobo­vé dra­ma King’s Land reži­sé­ra Nikolaje Arcela. Mikkelsen a Arcel již dří­ve spo­lu­pra­co­va­li na fil­mu Královská afé­ra, kte­rý se natá­čel v Praze a dal­ších čes­kých loka­cích a v roce 2013 zís­kal nomi­na­ci na Oscara.

Králova země, jejich nej­no­věj­ší pro­jekt, se ode­hrá­vá v roce 1700, kdy dán­ský král Fridrich V. naří­dil, aby se jeho národ roz­ší­řil na divo­ké vře­so­viš­tě Jutska, polo­ostrov, kte­rý dnes tvo­ří vět­ši­nu Dánska. V té době byla země pova­žo­vá­na za neo­by­va­tel­nou, dokud se dán­ský kapi­tán Ludvig Kahlen dob­ro­vol­ně nepři­hlá­sil k její­mu obdě­lá­vá­ní.

„Co je na vře­so­viš­ti v roce 1750 tak důle­ži­té­ho? Chcete, aby vaše děti pře­ži­ly. Chcete, aby se země roz­ši­řo­va­la, chce­te mít národ,“ řekl Mikkelsen vče­ra v Cannes.

„Jako země, jako národ to bylo nesmír­ně důle­ži­té - abys­te byli sil­ným náro­dem, potře­bo­va­li jste se ujis­tit, že může­te roz­ví­jet zemi, kde žije­te.“

Mikkelsen by měl pod­le vše­ho hrát Kahlena, ačko­li podrob­nos­ti o obsa­ze­ní, včet­ně dal­ších čle­nů herec­ké­ho sou­bo­ru Země krá­le kro­mě Amandy Collin (seri­ál HBO Raised by Wolves), zatím neby­ly ozná­me­ny.

Scénář k fil­mu Země krá­le byl adap­to­ván pod­le dán­ské­ho best­selle­ru Kapitán, kte­rý napsa­la Ann Barbara Ida Jessen. Scénář napsal Anders Thomas Jensen, kte­rý napsal a reží­ro­val nedáv­né kome­di­ál­ní dra­ma Jezdci spra­ve­dl­nos­ti, v němž si Mikkelsen rov­něž zahrál.

„Madse jako her­ce milu­ju, je nej­lep­ší,“ řekl Jensen při ozná­me­ní v Cannes.

„Je to dob­rý pří­běh o muži, kte­rý zemře, aby dosá­hl své­ho cíle. Má to všech­ny prv­ky vel­ké­ho dra­ma­tu: lás­ku, smrt, boje, dra­ma, dokon­ce i vlky.“

Královu zemi pro­du­ku­je spo­leč­nost Zentropa a roz­po­čet 8 mili­o­nů eur (asi 200 mili­o­nů korun) z ní dělá jed­nu z nej­vět­ších pro­duk­cí posled­ních let.

České loka­ce, kte­ré budou pro Královu zemi vyu­ži­ty, zatím neby­ly odha­le­ny, ale v úva­hu při­pa­dá jak Praha, tak ven­kov­ské oblas­ti země, kte­ré vypl­ní nezkrot­ný Jutský polo­ostrov. Natáčet se bude také v Německu a Dánsku.

Mikkelsen a reži­sér Arcel natá­če­li Královskou afé­ru již dří­ve po celé České repub­li­ce, scé­ny se natá­če­ly v barran­dov­ských ate­li­é­rech a v uli­cích Prahy. Natáčelo se také na zám­ku v Kroměříži a na zám­ku v Ploskovicích, kte­ré vypl­ni­ly krá­lov­ské loka­ce z 18. sto­le­tí v Dánsku.

Více na Kritiky.cz
Máme to černé na bílém, PS5 nebude kompatibilní s PS1, PS2... Máme to černé na bílém, PS5 nebude kompatibilní s PS1, PS2 a PS3. Až do nedávna panovala v h...
Rozhovor s producentem Ludvíkem Marečkem Kolik kostýmů se namočilo? Skoro všechny. Největším kostýmním oříškem bylo schovat neop...
Plynové lampy (Gaslight) 1944 Poetika filmu noir je něco, co uchvacuje filmaře již celá desetiletí. I po oficiálním konci ...
Osm hrozných | The Hateful Eight [90%] Quentin Tarantino má renomé, kterému málokdo může v současném Hollywoodu konkurovat. Toč...
ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK Skoro před půl rokem šel tento snímek do kin. K premiéře na digitálních nosičích neuškod...

„Miloval jsem kaž­dou vte­ři­nu prá­ce s ním, milo­val jsem výsle­dek, milo­val jsem pří­pra­vu,“ řekl Mikkelsen o reži­sé­ru Arcelovi.

„Jdu po věcech, kte­ré mám rád a kte­ré mě zají­ma­jí, a pokud je to rodi­na a sta­ří přá­te­lé, je to snad­ná vol­ba.“

Kromě natá­če­ní Královské afé­ry v České repub­li­ce natá­čel Mikkelsen v Praze a Karlových Varech také scé­ny pro bon­dov­ku Casino Royale. Tuto roli zís­kal díky tomu, že v roce 2005 sho­dou okol­nos­tí natá­čel v čes­kém hlav­ním měs­tě film Praha.

A Králova země mož­ná nebu­de jedi­ným pro­jek­tem, kte­rý Mikkelsen letos v České repub­li­ce natá­čí. Jeho čas­tý spo­lu­pra­cov­ník Thomas Vinterberg, kte­rý Mikkelsena reží­ro­val v oce­ňo­va­ných fil­mech Lov a Další kolo, začne letos v létě v Praze natá­čet tele­viz­ní mini­sé­rii Rodiny jako naše. Podrobnosti o obsa­ze­ní Families Like Ours zatím neby­ly ozná­me­ny, ale moh­lo by se vejít do Mikkelsenova nabi­té­ho pro­gra­mu.

Natáčení fil­mu King’s Land začne v září v České repub­li­ce, Německu a Dánsku a potr­vá při­bliž­ně dva měsí­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64877 s | počet dotazů: 283 | paměť: 69772 KB. | 03.12.2023 - 08:04:13