Kritiky.cz > Recenze knih > Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour

Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour

maa
maa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Láká vás malo­vá­ní a neví­te, kde začít? Zkuste to s kni­hou „Malujeme Prahu akva­re­lem: Painting Prague In Watercolour“ od Marie Ginzburg, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s.

Hned jak vez­me­te tuto kni­hu do ruky, tak zjis­tí­te, že je to uni­kát­ní kni­ha napsa­ná dvoj­ja­zyč­ně. Část tex­tu je psa­ná v čes­kém jazy­ce a stej­ná část je dych­ti­vým čte­ná­řům a uměl­cům pře­lo­že­na i do ang­lic­ké­ho jazy­ka. Navíc je celá kni­ha dopl­ně­ná kou­zel­ný­mi akva­re­lo­vý­mi kresba­mi pří­mo z Prahy, kte­ré vás doslo­va uchvá­tí a uhra­nou.

Úvod kni­hy je zamě­řen na základ­ní infor­ma­ce potřeb­né k jed­not­li­vým mate­ri­á­lům, pomůc­kám jako jsou bar­vy, štět­ce, papí­ry, ale i jiné, kte­ré roz­hod­ně vyu­ži­je­te při malo­vá­ní jako je guma, ubrou­sek, savý papír. Autorka samo­zřej­mě neza­po­mí­ná i uvést, na co si při vhod­ném výbě­ru dát vel­ký pozor a čeho se nao­pak vyva­ro­vat, což oce­ní pře­váž­ně začá­teč­ní­ci.

Další část je věno­vá­na základ­ním infor­ma­cím potřeb­ných pro kres­le­ní. S pomo­cí akva­re­lo­vé tech­ni­ky si vyzkou­ší­te tech­ni­ku „mok­rý na mok­rý“ a „mok­rý na suchý“, a jak pří­pad­ně zažeh­nat neho­dy a daný obrá­zek doslo­va „vyšper­ko­vat“ do své vysně­né vize.

S tím vším ruku v ruce sou­vi­sí i tvor­ba efek­tů. Prostřednictvím strá­nek si osvo­jí­te jed­not­li­vé vychy­táv­ky, jak co nej­lé­pe docí­lit plas­tic­kých a hra­vých efek­tů např. pro­střed­nic­tvím hrá­tek se štět­cem, solí, pokle­pá­ním, savým papí­rem, otisk­nu­tím poma­lo­va­né­ho skla nebo oba­le­ním štět­ce vlh­kým prouž­kem papí­ru. S autor­kou se roz­hod­ně nudit nebu­de­te!

Kromě jiné­ho vám autor­ka odha­lí tajem­ství legen­dár­ní­ho „zla­té­ho řezu“, díky kte­ré­mu budou vaše obra­zy napros­to geni­ál­ním dílem. Naučí vás najít si jed­no cen­t­rum zájmu a tomu se se v obra­ze napl­no věno­vat, vytvo­řit rov­no­váhu s ostat­ní­mi věc­mi tj. mezi prázd­ný­mi a zapl­ně­ný­mi plo­cha­mi.

Naučí vás vyty­čit si hori­zont, pra­co­vat se svět­lem, zdro­ji svět­la, pro­tisvět­lem, malo­vat klid­nou vodu, ale i vodu v pohy­bu, bar­vy vody nebo odra­zy ve vodě.

Celá kni­ha je pro­špi­ko­vá­na názor­ný­mi ukáz­ka­mi, jak malo­vat nej­růz­něj­ší archi­tek­to­nic­ké prv­ky např. kopu­le, věže, mos­ty, oblo­hu, vodu, odra­zy v řece a jiné.

Není oprav­du se čeho bát, neboť kni­ha „Malujeme Prahu akva­re­lem“ obsa­hu­je vel­mi jed­no­du­chá cvi­če­ní a prak­tic­ké tipy a rady, jež vám pomů­žou si tuto tech­ni­ku doko­na­le osvo­jit, dostat si ji pod kůži a cítit se při malo­vá­ní napros­to sebe­vě­do­mě.

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, dopl­ně­ná o půso­bi­vé kres­by. V samot­ném tex­tu je vše hez­ky vysvět­le­no a dopl­ně­no o jed­not­li­vá cvi­če­ní. Pokud bych však tuto kni­hu moh­la dopo­ru­čit, tak jedi­ně pokro­či­lej­ším uměl­cům, kte­ří už mají ale­spoň čás­teč­né doved­nos­ti této tech­ni­ky v ruce a nepo­tře­bu­jí podrob­né návo­dy vedou­cí je krok za kro­kem samot­nou kresbou.

  • Malujeme Prahu akva­re­lem: Panting Prague in Watercolour
  • Autor: Maria Ginzburg
  • Vydala: Grada Publishing a.s.
  • První vydá­ní
  • Praha, 2021
  • Počet stran: 96
  • ISBN: 978-80-271-3332-1

Foto: Grada Publishing, a.s. & Andrea Bátovská


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53333 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71939 KB. | 24.07.2024 - 08:41:11