Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Meg 2: Příkop: Pokračování s Jasonem Stathamem má větší říz než originál

Meg 2: Příkop: Pokračování s Jasonem Stathamem má větší říz než originál

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 2,60 z 5)
Loading...

Jason Statham se vra­cí do hlu­bin prehis­to­ric­kých vod plných žra­lo­ků ve fil­mu Meg 2: Příkop, kte­rý má ten­to víkend pre­mi­é­ru v praž­ských kinech i po celém svě­tě. Tato radost­ně hlou­pá kre­a­tu­ra jde tak dale­ko za hra­nu, až se vra­cí k zákla­dům, a před­sta­vu­je sku­teč­né zlep­še­ní pří­bě­ho­vé kva­li­ty i cel­ko­vé zábav­nos­ti opro­ti sním­ku The Meg z roku 2018.

Zásluhu na tom má reži­sér Ben Wheatley, kte­rý k Meg 2: Příkop při­chá­zí na zákla­dě kul­tov­ních hitů jako Seznam zabi­já­ků, Sightseers nebo Pole v Anglii. Nepodvrací úpl­ně žánr jako ve Volném ohni, ale přes­to se navzdo­ry ome­ze­ním hollywoodsko-čínského bloc­kbus­te­ru pouš­tí s při­mhou­ře­ním oka a šťouch­nu­tím do hloub­ky.

Meg 2: Příkop začí­ná pro­lo­gem pří­mo z původ­ní kni­hy Steva Altena The Meg: A Tale of Terror, v němž řvou­cí Tyrannosaurus rex pro­ná­sle­du­je do oce­á­nu něja­kou rádo­by kořist, než ho seže­re mohut­ný prehis­to­ric­ký žra­lok mega­lo­don.

O 65 mili­o­nů let poz­dě­ji se však titul­ní tvor koneč­ně setkal se svým sou­pe­řem v podo­bě Jonase Taylora v podá­ní Jasona Stathama, nyní „eko­te­ro­ris­ty“, kte­rý ote­ví­rá film Meg 2: Příkop zavře­ný v náklad­ním kon­tej­ne­ru na palubě obrov­ské náklad­ní lodi. Poté, co se dosta­ne ven a shro­máž­dí něko­lik důka­zů týka­jí­cích se nespráv­né likvi­da­ce odpa­du, kte­ré má pře­dat úřa­dům, se pono­ří doprostřed moře, kde čeká na záchra­nu Macem (Cliff Curtis) a novou rekrut­kou (Melissanthi Mahut) pro­střed­nic­tvím jed­no­ho z těch hasič­ských leta­del, kte­rá nabí­ra­jí vodu za pocho­du.

Ach, ta nebez­pe­čí moř­ské­ho živo­ta. Po nároč­ném pra­cov­ním dni se Jonas ode­be­re do své­ho domo­va v čín­ském oce­án­ském zaří­ze­ní, kde si uží­vá spo­leč­nos­ti obří mega­lo­do­ní sami­ce, kte­rá byla ocho­če­na a nyní pla­ve po zaří­ze­ní jako Shamu.

O ocho­če­ní žra­lo­ka se posta­ral vedou­cí zaří­ze­ní Jiuming (Jing Wu), bra­tr posta­vy Bingbing Li z fil­mu The Meg, kte­rá pře­ži­la hrů­zu toho­to fil­mu, aby byla před pokra­čo­vá­ním zabi­ta mimo plát­no. Jiumingova neteř a Jonasova náhrad­ní dce­ra Meiying (Shuya Sophia Cai) se vra­cí i v tom­to pokra­čo­vá­ní, a dokon­ce se pro­plí­ží na palu­bu pla­vi­dla potá­pě­jí­cí­ho se do hlu­bin oce­á­nu.

Jonas už neslí­dí v Mariánském pří­ko­pu kvů­li záchran­ným akcím nebo důka­zům o mega­lo­do­nech, ale, jak se zdá, pro zába­vu. Tentokrát si však náho­dou všim­ne celé­ho těžeb­ní­ho zaří­ze­ní, kte­ré bylo v Příkopu nějak nepo­zo­ro­va­ně posta­ve­no. Teď, když je kočka ven­ku z pyt­le, zápo­rák Marcus (Sergio Peris-Mencheta) vyho­dí toto mís­to do povět­ří, aby Jonase a jeho tým při tom zlik­vi­do­val.

Meg 2: Příkop je v hlu­bi­nách Mariánského pří­ko­pu nej­lep­ší, Statham a spol. uvíz­li na dně oce­á­nu v super­sil­ných oble­cích a setká­va­jí se s řadou podiv­ných tvo­rů, mezi nimiž nechy­bí ani tro­ji­ce mega­lo­do­nů.

Něco na způ­sob praš­tě­né Propasti nebo ale­spoň Podvodu, jejich sna­ha o pře­ži­tí při nedo­stat­ku kys­lí­ku a s ome­ze­ný­mi zdro­ji dodá­vá tomu­to pokra­čo­vá­ní Meg sku­teč­ný dějo­vý dri­ve. Příkop je navzdo­ry neu­stá­lé hroz­bě moř­ských tvo­rů poží­ra­jí­cích lidi pře­váž­ně nekr­va­vou zále­ži­tos­tí, ale jed­na scé­na, kdy potá­pěč­ská hel­ma poma­lu praská, než implo­du­je, je úder­ná.

Stejně jako původ­ní film, i Meg 2: Příkop vrcho­lí scé­nou na ost­ro­vě v leto­vis­ku, kde stov­ky zpa­ni­ka­ře­ných turis­tů prcha­jí před nej­růz­něj­ší­mi mon­st­ry, mezi něž nyní pat­ří tři obří mega­lo­do­ni, obří cho­bot­ni­ce a kro­ko­dý­lo­vi­tí prehis­to­rič­tí tvo­ro­vé, kte­rým nedě­lá pro­blém pobí­hat po sou­ši, přes­to­že v hlu­bi­nách prav­dě­po­dob­ně pla­va­li posled­ní desít­ky mili­o­nů let.

Bezkrevný masa­kr však po chví­li tro­chu omr­zí a postrá­dá žalu­dek zve­da­jí­cí roze­rva­nost něče­ho tako­vé­ho, jako je Piraňa 3D Alexandre Aji, kte­rá zjev­ně inspi­ro­va­la vyvr­cho­le­ní obou fil­mů. Cílem našich hrdi­nů je v závě­reč­né tře­ti­ně fil­mu zachrá­nit turis­ty na Ostrově zába­vy, kte­ří jsou sice nevin­ní, ale my těm potvo­rám stej­ně taj­ně fan­dí­me.

Meg 2: Příkop je sice ome­zo­ván řadou kon­ven­cí dvou vel­kých fil­mo­vých odvět­ví, kte­ré limi­tu­jí pod­vrat­ný směr, jímž by se Wheatley mohl vydat, ale ve své pro­střed­ní tře­ti­ně je to sku­teč­ně napí­na­vý sur­vi­val film, a i poté je to spous­ta hloupé zába­vy. Pokud se doká­že­te smí­řit s tako­vým typem SyFy fil­mu podob­né­ho Moonfallu, jaký při­ná­ší Meg 2, je tu hod­ně co k mání.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Meg 2: Příkop na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73215 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71738 KB. | 18.06.2024 - 00:56:36