Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MEN IN BLACK

MEN IN BLACK

mib logo
mib logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americký 4. čer­ve­nec a vůkol nasta­lý pro­dlou­že­ný víkend zna­me­ná pro jaký­ko­liv dob­ře inze­ro­va­ný film zaru­če­ný úspěch. Otcové a mat­ky ve sna­ze uspo­ko­jit vřeš­tí­cí rato­les­ti vyklo­pi­li by $7.50/osobu i za hor­ské dra­ma Bohouš, kdy­by bylo v tele­vi­zi pat­řič­ně vnu­co­vá­no.

M.I.B. Logo MEN IN BLACK
MUŽI V ČERNÉM
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 4. čer­ven­ce 1997 Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
Columbia Pictures, USA 2. čer­ven­ce 1997, PG-13, 96 minut, sci-fi/komedie, Česko 9. říj­na 1997
Režie: Barry Sonnenfeld
Hrají: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio, Rip Torn, Tony Shalhoub, John Alexander, Sergio Calderon, Siobhan Fallon, Richard Hamilton, Carel Struycken, Michael Willis.
Web: http://www.meninblack.com
 
Agenti J a K
Agenti J a K
 
Prozrazené maskování
Prozrazené mas­ko­vá­ní

Americký 4. čer­ve­nec a vůkol nasta­lý pro­dlou­že­ný víkend zna­me­ná pro jaký­ko­liv dob­ře inze­ro­va­ný film zaru­če­ný úspěch. Otcové a mat­ky ve sna­ze uspo­ko­jit vřeš­tí­cí rato­les­ti vyklo­pi­li by $7.50/osobu i za hor­ské dra­ma Bohouš, kdy­by bylo v tele­vi­zi pat­řič­ně vnu­co­vá­no.
Muži v čer­ném byli tak pře­dem osla­vo­vá­ni, že někte­ré líst­ky na kri­tic­ké ter­mí­ny (pátek, sobo­ta odpo­led­ne apod.) kina radost­ně vypro­da­la už v úte­rý. A tak para­dox­ně, když se mi poda­ři­lo vmáč­nout se do nadr­že­né­ho davu, výsled­ný dojem byl poně­kud roz­pa­či­tý, jeli­kož z reklam­ních uká­zek už jsem vlast­ně znal všech­ny dob­ré scé­ny. Opět se jed­nou potvr­di­lo vel­mi prav­di­vé pra­vi­dlo: úspěch je pomě­rem výko­nu ku míře oče­ká­vá­ní. Třebaže MIB je urči­tě výbor­nou kome­dií, nesa­há ani po kot­ní­ky Face/Off z minu­lé­ho týd­ne. Tím vás v žád­ném pří­pa­dě nehod­lám odra­dit -- běž­te na Muže v čer­ném, je to prča.

 
Agent K
Agent K
 
Některým druhům doroste ustřelená hlava
Některým dru­hům doros­te ustře­le­ná hla­va

Nám, pros­té­mu lid­stvu, je lépe nevě­dět, kolik roz­ma­ni­tých, vesměs sli­mej­šo­vi­tých ras víří vesmí­rem kolem nás, navště­vu­je a občas i obý­vá naši pla­ne­tu (hlav­ně pak ost­rov Manhattan). Náš život je dale­ko snaz­ší, pro­to­že nemá­me ani tuše­ní, že na oběž­né drá­ze kolem Země se pořád nachá­zí aspoň jeden bege­te­luz­ský křiž­ník s nasí­ře­nou posád­kou, žha­vou uspo­řá­dat trest­nou výpra­vu, po níž by z povrchu mod­ré pla­ne­ty zbyl jen mast­ný flek. Naše dušev­ní a zaží­va­cí rov­no­vá­ha je uchrá­ně­na před nechut­ný­mi výje­vy ze živo­ta oblud, jež si občas na Zemi zasko­čí jako turis­ti.
To vše je pro­to, že nad námi bdí Muži v čer­ném, nad­ná­rod­ní, nad­vlád­ní orga­ni­za­ce odhod­la­ných chla­pí­ků bez iden­ti­ty, kte­ří s nasa­ze­ním vlast­ních živo­tů a mimo­zem­ských tech­no­lo­gií peč­li­vě zahla­zu­jí pře­hma­ty pito­mých ufoun­ských turis­tů, zachy­cu­jí nele­gál­ní mezihvězd­né imi­gran­ty a regu­lu­jí cel­ní pro­voz s Galaxií.

Po jed­nom typic­kém zása­hu se agent K (Tommy Lee Jones) lou­čí se svým stár­nou­cím part­ne­rem (Richard Hamilton). Nyní si za něj musí najít náhra­du, a do rány mu při­jde newy­or­ský poli­cis­ta, zaple­te­ný do pro­ná­sle­do­vá­ní jed­no­ho zdi­vo­če­lé­ho „rezi­den­ta“. Nový Agent J (Will Smith) oblé­ká bělost­nou koši­li, čer­né sako, kra­va­tu, kalho­ty a boty, a ozbro­ju­je se arze­ná­lem impor­to­va­ným z kdo­ví­ja­ké­ho kou­tu vesmí­ru. Hned prv­ní pří­pad je série udá­los­tí, vedou­cí k ohro­že­ní (to se rozu­mí) celé pla­ne­ty, odpor­ný hmy­zo­vi­tý vetře­lec, z důvo­dů mimi­k­rů nosí­cí vlast­no­kle­pet­ně sta­že­nou lid­skou kůži, řádí v Manhattanu, vědou­cí hvězd­ní imi­gran­ti, žijí­cí mezi námi, prcha­jí jako kry­sy, opouš­tě­jí­ce pla­ne­tu odsou­ze­nou k záhubě. A naši Muži v čer­ném zasa­hu­jí, pát­ra­jí, pro­ná­sle­du­jí a boju­jí.

 
Doktorka Laurelová
 
Agent J
Agent J

Sympatická dok­tor­ka Laurelová, pra­cu­jí­cí v manhat­tan­ské már­ni­ci a opa­ko­va­ně vysta­ve­ná pode­zře­lým ostat­kům, je sice podro­be­na výsle­chu a ozá­ře­na paprskem zapo­mně­ní, leč udá­los­ti ji opě­tov­ně vta­hu­jí do ces­ty našich hrdi­nů, oblu­dy dále řádí a dis­plej odpo­čí­tá­vá posled­ní minu­ty naše­ho bytí...

Film je sérií krko­lom­ných honi­ček a spe­ci­ál­ních efek­tů o nepřed­sta­vi­tel­ně vyspě­lé tech­no­lo­gii v rukou odhod­la­ných ochrán­ců pořád­ku a v chapadlech/klepetech úklad­ných slizna­tých oblud. O hlub­ší myš­len­ce či ztvár­ně­ném pova­ho­vém rysu nemů­že být řeči. Muži v čer­ném pre­zen­tu­jí hodi­nu a půl bez­myš­len­ko­vi­té, prvo­plá­no­vé legra­ce, u/o kte­ré nemusíte/nemůžete pře­mýš­let. Jestliže vás tako­vé věci baví, paxi tenhle trhák nenech­te ujít.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ


 
Umírající princ ze vzdálené země
Umírající princ ze vzdá­le­né země

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ


Podívejte se na hodnocení Men in Black na Kinoboxu.

  • Tak emzá­ci rádi žijí hlav­ně na Manhattanu - a pročpak to? Kalifornie je taky dost praš­tě­ná, a nikdo by si niče­ho nevší­mal.
  • V hro­ma­dě situ­a­cí by na scé­ně měli vyvstat nor­mál­ní poli­caj­ti, ale to se neho­dí do krá­mu.
  • Všichni emzá­ci bez potí­ží dýcha­jí zem­ský vzduch a mlu­ví ang­lic­ky.
  • Obluda, když svle­če lid­skou kůži, je najed­nou něko­li­krát vět­ší, dokon­ce člo­vě­ka poj­me...
  • Proč by měl malič­ký ufó­nek v hla­vě andro­i­do­vě umí­rat, když mu poško­dí nosi­če?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08452 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72351 KB. | 24.05.2024 - 11:28:54