Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko

Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí série rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko skon­či­la po sedm­de­sá­ti sed­mi dnech napí­na­vé­ho boje. Ve finá­le se utka­li pro­gra­má­tor­ka Nikola a komik Mikýř, kte­rý nako­nec zís­kal titul Survivora a 2,5 mili­o­nu Kč. Celou sérii cha­rak­te­ri­zo­va­ly sil­né pří­běhy, zvra­ty a neče­ka­né zra­dy, kte­ré z ní udě­la­ly nej­dra­ma­tič­těj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší řadu v his­to­rii.

Konec souboje o přežití

Sedmdesát sedm dní trva­jí­cí boj o pře­ži­tí dospěl ke kon­ci. Třetí série drs­né rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko byla plná sil­ných pří­bě­hů, neče­ka­ných zvra­tů, for­mo­vá­ní spo­je­nec­tví a násled­ných zrad. Ve finá­le se utka­li dva sou­tě­ží­cí, kte­ří během celé sou­tě­že před­vá­dě­li skvě­lé výko­ny: jedena­tři­ce­ti­le­tá pro­gra­má­tor­ka Nikola a tři­ce­ti­le­tý komik Mikýř, kte­rý nako­nec vyhrál 2,5 mili­o­nu Kč a titul Survivora. Vítěz sle­do­val finá­lo­vou epi­zo­du spo­lu s ostat­ní­mi sou­tě­ží­cí­mi všech tří sérií a fanouš­ky v praž­ském klu­bu Duplex na Václavském náměs­tí.

Reakce vítěze

„Nejvíc mě pře­kva­pi­li lidé, kte­ří na začát­ku nevě­ři­li, že vyhra­ju. Nechápu, co oče­ká­va­li. Při při­jí­mač­kách na VŠE jsem měl asi 92 bodů ze 100... spo­čí­tej­te si to. Jinak to dopad­nout nemoh­lo. Ani nevím, jest­li z toho mám radost. Radujete se, když si vyžehlí­te ponož­ky? Trochu jo, ale oče­ká­vá se to od vás,“ říká nový vítěz nej­drs­něj­ší rea­li­ty show v Česku a na Slovensku Mikýř, vlast­ním jmé­nem Martin Mikyska.

Pohled producentky a moderátora

„Pamatuji si momen­ty, kdy jsme z režie sle­do­va­li s napě­tím, jak to dopad­ne. Viděli jsme skvě­lé her­ní kro­ky, zra­dy i emo­ce a také vzdá­vá­ní se. Pro mě to všech­no k Survivorovi pat­ří. Survivor odha­lí sku­teč­né lid­ské pova­hy, uká­že, jak se cho­vá­te pod tla­kem, a záro­veň umož­ňu­je posou­vat morál­ní hra­ni­ce – tře­ba i přelstít nej­bliž­ší. Všechno jsme to moh­li sle­do­vat. Myslím, že nám tato série uká­za­la, jak doká­že hra pohl­tit kaž­dé­ho a jak extrém­ně nároč­ná zku­še­nost změ­ní původ­ní ambi­ce. Byla to dosud nej­dra­ma­tič­těj­ší řada, kte­rá, dou­fám, nasta­vi­la lať­ku pro dal­ší sezó­nu výš,“ hod­no­tí tře­tí sérii pro­du­cent­ka Adéla Brož. Moderátor Ondřej Novotný dodá­vá: „Máme za sebou tře­tí a dosud nej­ú­spěš­něj­ší sérii Survivor Česko & Slovensko. První VIP výher­ce si zaslou­že­ně vybo­jo­val Mikýř. Jsem spo­ko­je­ný. Druhá polo­vi­na série byla famóz­ní. Konečně jsme vidě­li, jak se Survivor má hrát. Pokud bude čtvr­tá řada, těším se, že hrá­či budou ješ­tě lep­ší a celá série zábav­něj­ší.“

Komik Mikýř: Od internetu ke Survivorovi

Komika Mikýře lidé zna­li před Survivorem pře­de­vším díky pořa­du „Mikýřova úžas­ná pouť inter­ne­tem“, kte­rý kom­bi­nu­je zpra­vo­daj­ský for­mát s absurd­ním humo­rem. V roce 2021 mode­ro­val hudeb­ní Ceny Anděl, kde s muzi­kan­tem Jordanem Hayem paro­do­va­li „osca­ro­vou“ fac­ku Willa Smithe, ale mís­to políč­ku se polí­bi­li. Mikýř je býva­lým úspěš­ným snow­bo­ar­dis­tou a něko­li­ka­ná­sob­ným mis­trem České repub­li­ky ve slo­pest­y­le. Do Survivoru se hlá­sil už v minu­los­ti, ale účast­nil se až letos, kdy začal v kme­ni Titánů a postup­ně se pro­bo­jo­val až k vítěz­ství.

Úspěch třetí série

Letošní řada rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko je nej­ú­spěš­něj­ší v his­to­rii, a to jak na Voyo, tak i na webu Nova.cz. Počet zhléd­nu­tí videí výraz­ně pře­ko­nal před­cho­zí dvě série. Na Nova.cz měla letoš­ní sezó­na téměř dvoj­ná­sob­ný nárůst počtu pře­hrá­ní krát­kých videí opro­ti loň­ské řadě.

Co následuje: Survivor After

Fanoušci pořa­du se mohou těšit na bonu­so­vý pořad Survivor After na Voyo, kde budou sle­do­vat, jak se sou­tě­ží­cím daři­lo po opuš­tě­ní ost­ro­va v Dominikánské repub­li­ce.


Zdroj a foto: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04707 s | počet dotazů: 255 | paměť: 73483 KB. | 22.07.2024 - 18:47:13