Kritiky.cz > Recenze > Misery nechce zemřít - Misery

Misery nechce zemřít - Misery

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stephen King, snad nej­vý­znam­něj­ší lite­rár­ní pilíř Hollywoodu. Knihy toho­to mis­tra horo­ru (a nejen horo­ru) už poslou­ži­ly a patr­ně ješ­tě poslou­ží k pěk­né řád­ce adap­ta­cí. Sotva jsme vstře­ba­li Pokoj 1408, už se k nám blí­ží novin­ka The Mist. Než však dora­zí, při­po­meň­me si jeden star­ší kou­sek.
Stephen King je patr­ně neja­dap­to­va­něj­ší autor. Jeho obrov­ská lite­rár­ní pro­duk­ce dala vznik­nout podob­ně obrov­ské pro­duk­ci fil­mo­vé. Ta je však svou úrov­ní mír­ně rozko­lí­sa­ná. Mezi sním­ky více či méně inspi­ro­va­ný­mi Kingovými kni­ha­mi najde­me veli­ce kva­lit­ní poči­ny (Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank a Zelená míle v režii Franka Darabonta, Osvícení od Stanleyho Kubricka) i díl­ka kva­li­ta­tiv­ně hor­ší (Jízda na stře­le, Sleepwalkers, Cujo). Misery nechce zemřít Roba Reinera z roku 1990 ale roz­hod­ně pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu.

Paul Sheldon je spi­so­va­tel, kte­ré­ho pro­sla­vi­la série knih o dív­ce Misery. On je z ní však už zne­chu­ce­ný, a pro­to ji nechá­vá v posled­ní kni­ze zemřít a začí­ná pra­co­vat na něčem úpl­ně jiném. Sotva dokon­čí zbru­su nový ruko­pis, vydá­vá se na ces­tu z hor­ské cha­ty do měs­ta. Zastihne ho však bou­ře a Paul hava­ru­je kde­si v lesích. Naštěstí se obje­ví zachrán­ky­ně, Annie Wilkisová. Brzy se však uká­že, že Paul neměl zas až tako­vé štěs­tí, jak by se moh­lo zdát. Annie je sice jeho „fanyn­kou čís­lo jed­na“, ale její počá­teč­ní lás­ky­pl­ná péče se změ­ní v teror, když zjis­tí, že Paul odpra­vil její milo­va­nou hrdin­ku. Annie se totiž v boji za záchra­nu Misery neza­sta­ví před ničím.

Misery nechce zemřít je pře­de­vším sou­bo­jem dvou osob, vyši­nu­té psy­cho­pat­ky Annie a zne­hyb­ně­lé­ho spi­so­va­te­le Paula, při­čemž film z toho­to téma­tu vyždí­mal oprav­du maxi­mum. Atmosféra sním­ku, povět­ši­nou se ode­hrá­va­jí­cí­ho na pro­stran­ství jed­no­ho poko­je, je skvě­lá. Divák oprav­du cítí vzrůs­ta­jí­cí napě­tí a nepří­jem­ný sví­ra­vý pocit, kte­rý postup­ně vyvo­lá­vá posta­va Annie. Je namís­tě pochvá­lit hlav­ně pro­pra­co­va­nost této posta­vy, pro­to­že na ní pocho­pi­tel­ně celý film sto­jí.
A Annie je oprav­du psy­cho­pat­ka par excellen­ce, od prv­ních chvil začí­ná skrz její zdán­li­vou neškod­nost a obdiv k Paulovi pro­sví­tat naru­še­ná pova­ha, kte­rá se s kaž­dou minu­tou odha­lu­je víc a víc a vyús­ťu­je v ote­vře­ný psy­chic­ký i fyzic­ký teror. Proti tomu se zmí­tá znač­ně zne­vý­hod­ně­ný Paul, kte­rý brzy pozná, komu se to vlast­ně dostal do rukou, a nehod­lá to i přes svou bez­moc­nost nechat jen tak. Hutný sou­boj obou postav (s upřím­ným fan­dě­ním Paulovi, aby té šíle­né potvo­ře dal co pro­to) je radost sle­do­vat.

Film toho­to typu sto­jí pocho­pi­tel­ně na budo­vá­ní atmo­sfé­ry, což se tady daří skvě­le. Režisér vyu­ží­vá půso­bi­vých zábě­rů a stři­hů. Sledování Misery je správ­ně ner­vy drá­sa­jí­cí a kde­ko­mu se prav­dě­po­dob­ně bude špat­ně usí­nat při pou­hé vzpo­mín­ce na Anniin obli­čej či „ope­ra­ci pajda­vost“ a asi málo­kdo by po shléd­nu­tí toho­to fil­mu tou­žil po tom, mít svou „fanyn­ku čís­lo jed­na“. Taktéž napě­tí si tu uži­je­te do sytos­ti, ved­le scén pří­mo­ča­ře­ji děsi­vých, jsou tu i scé­ny, při nichž jste napja­ti jak špa­gát a Paula div ne hla­si­tě popo­há­ní­te k úspě­chu (pří­kla­dem budiž oprav­du vypja­tá scé­na, v níž se Paul dosta­ne ze své­ho poko­je a pro­jíž­dí na inva­lid­ním vozí­ku domem ve sna­ze najít coko­li, co by mu pomoh­lo k záchra­ně, zatím­co se Annie již zlo­věst­ně blí­ží).

Více na Kritiky.cz
Epic Games za exkluzivitu Borderlands 3 ve svém obchodě zaplatilo Take-Two přes 3 miliardy korun. Součástí dohody bylo také rozd... Epic Games za exkluzivitu Borderlands 3 ve svém obchodě zaplatilo Take-Two přes 3 miliardy korun....
Recenze: Bratrstvo pěti Čtyři černošští američtí veteráni Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm ...
Rebecca - první Oscarový snímek Alfreda Hitchcocka Mladá žena (Joan Fontaine) se vášnivě zamiluje do bohatého, nedávno ovdovělého šlechtice M...
Zelený drak, Karmínový lev aneb Fantasy téměř forsythovská „You might solve mystery or rewrite history.“ Ducktales Original theme song Jak dopadlo my...
Tom a Jerry - Z Chloë Grace Moretz je už pěkná kost! Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba stolet...

Vše jde potom smě­řu­je ke kva­lit­ní­mu umě­lec­ké­mu dílu ruku v ruce s herec­ký­mi výko­ny. Jamesi Caanovi v roli Paula není co vytknout, vždyť mnoh­dy doká­že vyjá­d­řit zásad­ní pohnut­ku jed­ním pohle­dem, ale hlav­ní pozor­nost se pocho­pi­tel­ně sou­stře­dí na Kathy Batesovou ztvár­ňu­jí­cí Annie.
Její role je o tří­du zají­ma­věj­ší a herec­ky výraz­něj­ší, čehož hereč­ka doko­na­le vyu­ží­vá a oprav­du dává svo­jí psy­cho­pat­ce všech­no, co potře­bu­je k tomu, aby divák pocho­pil, co je to zač, ale aby záro­veň zůsta­la její posta­va děsi­vě uvě­ři­tel­nou a nesta­la se z ní jen oby­čej­ná kari­ka­tu­ra. Batesová byla za svůj výkon dokon­ce oce­ně­na Oscarem a mys­lím si, že s Annie zůsta­ne svá­za­ná už navždy, pro­to­že kdy­ko­li ji někde vidím, tak ať hra­je sebe­mi­lej­ší oso­bu (např. nej­no­vě­ji ve fil­mu P. S. Miluji tě), vždyc­ky se nej­pr­ve pro jis­to­tu vydě­sím. 
 

Pěkně hut­ný sou­boj mezi doko­na­le vyši­nu­tou psy­cho­pat­kou Annie, kte­rá se z minu­ty na minu­tu doká­že změ­nit z milu­jí­cí obdi­vo­va­tel­ky ve vraž­dí­cí bes­tii, a zne­hyb­ně­lým spi­so­va­te­lem. Film má tu správ­nou atmo­sfé­ru a dob­ře gra­du­je. Velmi sil­né 4*.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Vložil Andrea Zahradníková, 2. Únor 2008 - 1:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40%19. února 2020 Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40% Rodinný dobrodružný komediální film Ježek Sonic je adaptací populární videohry, v níž hráč musí s postavičkou modrého a superrychlého ježka Sonica co nejrychleji proběhnout […] Posted in Filmové recenze
  • Ceny Český lev 2021 - Výsledky6. března 2021 Ceny Český lev 2021 - Výsledky Letošní předávání cen Český lev se muselo obejít bez diváků a probíhalo za dodržování řady bezpečnostních opatření. Nejvíce cen získalo drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu, které […] Posted in Filmové recenze
  • Rrrr1. září 2011 Rrrr Rrrr recenze Rodinná Komedie Přečteno: 48 krát Příběh se odehrává před několika miliony lety. V symbioze tu žijí mamuti, koňomuti, […] Posted in Recenze
  • Arrival11. listopadu 2016 Arrival Mimozemšťané opět přistávají na Zemi. Ale po dlouhé době ji nejdou zničit.Na dvanácti místech na naší planetě přistanou mimozemské lodě. Představitelé států, kde se lodě nacházejí, […] Posted in Kritický Klub
  • V pravé poledne - Jeden z nejlepších westernů 20. století.3. února 2021 V pravé poledne - Jeden z nejlepších westernů 20. století. Šerif Will Kane (Gary Cooper) se oženil s Amy (Grace Kelly) a chystá se opustit městečko Hadleyville, kde pět let vykonával funkci šerifa. Následně se ale k němu doslechne zpráva, že se do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás27. května 2018 Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás Kdo je Eda Slonka? Je to synek mlady, ale šikovny. Je během příběhu převelen ke skupince havířů na osmé sloji, aby jim šéfoval. Kumpán, který nezkazí žádnou srandu, ale na konci mu do […] Posted in Rozhovory
  • Vodní svět - Největší propadák Kevina Costnera3. března 2023 Vodní svět - Největší propadák Kevina Costnera Vodní svět mě při prvním shlédnutí tak zaskočil, že jsem nikdy nezapomněl na to, o čem to vlastně je. Nikdy jsem osobně neslyšel nikoho, kdo by tento film vyzdvihoval či chválil, ale právě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ekologicko-potravní vztahy26. července 2019 Ekologicko-potravní vztahy Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • 7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo13. prosince 2017 7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo Děj filmu „7 životů“ se odehrává v roce 2073 v post-dystopickém světě, který sužuje katastrofální stav životního prostředí, přelidnění planety a nedostatek základních surovin. Občanské a […] Posted in Speciály
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Natáčení u Plitvických jezer3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Natáčení u Plitvických jezer Natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře bylo zahájeno 6. srpna 1962 v oblasti Plitvických jezer. Traduje se, že jako první se natáčel souboj Old Shatterhanda s náčelníkem Utahů Velkým vlkem. […] Posted in Speciály

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56698 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69586 KB. | 05.12.2023 - 13:14:50