Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Moje nová tvář: Příští měsíc vstoupí do kin český dokumentární film o ženě, která přežila útok kyselinou

Moje nová tvář: Příští měsíc vstoupí do kin český dokumentární film o ženě, která přežila útok kyselinou

Photo © Barletta Productions
Photo © Barletta Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Moje nová tvář, nový čes­ký celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film reži­sér­ky a novi­nář­ky Jarmily Štukové a pro­du­cent­ky Maji Hamplové, vyprá­ví pří­běh ženy, kte­rá se po bru­tál­ním úto­ku své­ho býva­lé­ho part­ne­ra sna­ží najít sílu zno­vu žít. Po pre­mi­é­ře na 27. roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Jihlava, kte­rý se koná od 24. do 29. říj­na, vstou­pí 26. říj­na do praž­ských kin.

Film Moje nová tvář, kte­rý vzni­kal devět let, mapu­je život­ní osu­dy Martiny Půtové, kte­rá po úto­ku býva­lé­ho part­ne­ra kyse­li­nou oslep­la. Její vnitř­ní síla a odhod­lá­ní jí pomoh­ly pře­ko­nat to, co je pro mno­hé jiné nepřed­sta­vi­tel­né.

„O úto­cích kyse­li­nou na ženy jsme infor­mo­va­li už před mno­ha lety v Indii,“ pozna­me­ná­vá reži­sér­ka fil­mu Moje nová tvář Štuková, kte­rá ve své před­cho­zí prá­ci doku­men­to­va­la také nási­lí na ženách v Afghánistánu, Kamerunu, Iráku a Sýrii.

„Téma zne­tvo­ře­ných žen, kte­ré se vzbou­ři­ly pro­ti sys­té­mu a dokon­ce dosáh­ly změ­ny tres­tů za tyto ohav­né činy, ve mně rezo­no­va­lo dlou­ho. Hledala jsem podob­né pří­pa­dy u nás, a teh­dy jsem se setka­la s Martinou. Od naše­ho prv­ní­ho setká­ní jsem vědě­la, že chci její pří­běh zachy­tit na kame­ru.“

V lis­to­pa­du 2013 Martinu napa­dl ura­že­ný býva­lý pří­tel, kte­rý jí chrs­tl do obli­če­je kyse­li­nu. Jako tepr­ve dru­há žena v České repub­li­ce, kte­rá tak bru­tál­ní útok pře­ži­la, při­šla o zrak a muse­la se zno­vu učit žít.

Dokument sle­du­je Martinu od jejích nej­hlub­ších bojů až po nej­vět­ší úspě­chy - napří­klad spo­luza­lo­že­ní orga­ni­za­ce Burn Fighters, kte­rá posky­tu­je pomoc lidem s popá­le­ni­na­mi. Za svou odva­hu, hou­žev­na­tost a prá­ci v oblas­ti pro­pa­ga­ce zís­ka­la v České repub­li­ce Cenu Olgy Havlové, pojme­no­va­nou po býva­lé prv­ní ženě zeměy.

My New Face (2023)
Photo © Barletta Productions

„Martina si mě zís­ka­la svou odva­hou jít kupře­du, nezů­stá­vat v zášti a boles­ti, což by v její situ­a­ci byla nej­jed­no­duš­ší ces­ta. Ale ona si zvo­li­la jinou ces­tu,“ říká pro­du­cent­ka a spo­lusce­nárist­ka fil­mu Moje nová tvář Hamplová, kte­rá pro­du­ko­va­la i hra­ný film Nikdy jsme neby­li moder­ní (Úsvit), kte­rý se hrál v sou­tě­ži na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech.

Tvůrci fil­mu sle­du­jí Martinu krát­ce po úto­ku, při­čemž sní­mek Moje nová tvář zahr­nu­je téměř deset let Martinina postu­pu v rekon­va­lescen­ci a při­způ­so­bo­vá­ní se. Jedním z hlav­ních vizu­ál­ních moti­vů fil­mu se sta­la hap­ti­ka, před­sta­vu­jí­cí fyzic­ký kon­takt pro­střed­nic­tvím dote­ku, kte­rý odrá­ží vnitř­ní svět Martiny poté, co v důsled­ku úto­ku při­šla o zrak.

Film Moje nová tvář vzni­kl v pro­duk­ci Barletta Productions spo­lu s Českou tele­vi­zí a Hangar Films a v rám­ci České repub­li­ky a Slovenska jej bude dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Falcon. V míst­ních kinech bude Moje nová tvář k dis­po­zi­ci také se spe­ci­ál­ním audi­o­ko­men­tá­řem pro nevi­do­mé divá­ky.

„Chtěla bych, aby můj pří­běh nebyl jen pro ženy, ale pro všech­ny, aby byl pře­de­vším pří­bě­hem nadě­je,“ dodá­vá sama Martina v tis­ko­vé zprá­vě k fil­mu Moje nová tvář.

„Naději, že i když se člo­věk ocit­ne na dně, nezna­me­ná to konec.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77396 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71719 KB. | 14.07.2024 - 22:02:12